Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


487/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.451.2019.3.ICz
     ∟Opodatkowanie usług nabytych przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.464.2019.2.MS
     ∟Skutki podatkowe związane z budową i eksploatacją instalacji OZE.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.535.2019.1.APR
     ∟Rozliczenie podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia od usług świadczonych przez wykonawcę na rzecz gminy, dotyczących części inwestycji, której kosztami Miasto obciąży Inwestora oraz prawo do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego z tytułu nabycia usług od wykonawcy.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.427.2019.2.MD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia w kontekście rozliczeń między konsorcjantami.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP3.4512.197.2016.8.OS
     ∟Sprzedaż nieruchomości

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.426.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług. Odliczenie podatku od towarów i usług. Podstawa opodatkowania. Faktura.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.366.2019.2.WL
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.319.2019.2.PC
     ∟uznania Gminy za podatnika w związku z nabyciem usług związanych z budową POŚ

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.112.2019.3.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych odkupu wierzytelności przez Spółkę w ramach usługi sekurytyzacji.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.321.2019.1.KS
     ∟Termin odliczania podatku naliczonego w związku z importem usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz transakcjami nabycia towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca (transakcjami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia).

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.286.2019.2.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowania nabywanych usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.354.2019.3.IG
     ∟Uznanie nabycia usług Sekurytyzacji za import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy oraz brak obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem Wierzytelności w ramach usługi Sekurytyzacji, brak obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust.1 ustawy.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.237.2019.2.JŻ
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.322.2019.1.KT
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności w ramach umowy sekurytyzacji

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.320.2019.1.MO
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT usługi zwrotnego przeniesienia Wierzytelności do Spółki na mocy określonego w umowie prawa Odkupu dokonane w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.412.2019.1.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych mieszkańców

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.253.2019.2.AP
     ∟Miejsce świadczenia usługi polegającej na instalowaniu i uruchamianiu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia w zakresie mechaniki oraz wykazanie jej w deklaracji podatkowej, a także miejsce świadczenia usługi polegającej na naprawach i konserwacji maszyn służących do produkcji materiałów higieniczno-sanitarnych oraz wykazania jej w deklaracji podatkowej.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.216.2019.2.MC
     ∟Miejsca opodatkowania usług opisanych w pkt 1-6 zdarzenia przyszłego, brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług opisanych w pkt 5 zdarzenia przyszłego.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.210.2019.2.MJ
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.392.2019.1.MD
     ∟Zasadność zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do nabywanych robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.82.2018.9.AW
     ∟Moment ujęcia faktur korygujących przy odwrotnym obciążeniu.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.216.2019.1.PM
     ∟Opodatkowanie właściwą stawką wpłat mieszkańców, prawo do odliczenia, brak opodatkowania czynności przekazania instalacji.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.239.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie preferencyjną stawką VAT usług świadczonych w obrębie bryły budynków mieszkalnych i poza bryłą, podstawa opodatkowania świadczonych usług, opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę na realizację projektu, moment powstania obowiązku podatkowego , prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z wykonaniem czynności wyposażenia budynków mieszkańców w instalacje fotowoltaiczne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj