Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


271/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.340.5.2019.1.AW
     ∟Stosowanie polskich przepisów prawa podatkowego w zakresie określania momentu powstania przychodu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ujmowania dla celów rozliczenia podatku w Polsce przychodów i kosztów osiągniętych w Senegalu

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.257.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży aktywów opisanego we wniosku Oddziału niemieckiego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Polski

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.226.2019.3.KK
     ∟Ustalenia miejsca opodatkowania dochodu w związku z realizacją kontraktów na terytorium Niemiec.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.172.2019.2.AZE
     ∟prawo do odliczenia podatku pobranego u źródła przez serbskiego płatnika

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.165.2019.6.MBD
     ∟W zakresie możliwości i wysokości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umów o pracę członków zarządu Fundacji pozostających ze sobą w bardzo bliskim stopniu pokrewieństwa, a także wynagrodzenie innych pracowników zatrudnionych w Fundacji oraz zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.46.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe wykupu obligacji.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.31.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w przypadku trwających aktualnie budów (kontraktów) na terytorium Szwecji o okresie realizacji poniżej 12 miesięcy, rejestracja na terytorium Szwecji oddziału (filii) w 2019 r., skutkująca powstaniem na terytorium Szwecji zakładu (stałej placówki) w rozumieniu przepisów Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r., wpłynie na ich rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.631.2018.2.MO
     ∟1. Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, w oparciu o dwa zezwolenia (tj. Zezwolenie I oraz Zezwolenie II), powoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, pozwalającej ustalić dochód odrębnie dla działalności opodatkowanej i odrębnie dla działalności zwolnionej obejmującej działalność prowadzoną na podstawie Zezwolenia I i Zezwolenia II? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia z PDOP na podstawie dwóch zezwoleń (tj. Zezwolenia I oraz Zezwolenia II) łącznie najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia I limitu pomocy publicznej, na dzień wydania Zezwolenia II i chronologicznie wykorzystywać limity pomocy publicznej wynikające z tych Zezwoleń?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.509.2018.1.PC
     ∟Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 20 ust. 3 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.337.2018.1.DP
     ∟Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podatku należnego od Spółki podatku u źródła pobranego w Kolumbii zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2018.1.AK
     ∟sposób kalkulacji limitu podatku zapłaconego w Brazylii podlegającego odliczeniu od podatku należnego w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-347/14-3/S/AS
     ∟– rozliczenie w Polsce straty zlikwidowanego Oddziału zagranicznego Spółki na terytorium Irlandii (pytanie nr 1), – możliwość rozliczenia strat w kolejnych pięciu latach podatkowych następujących po roku, w którym Oddział zostanie zlikwidowany (pytanie nr 2), – możliwość rozliczenia w Polsce strat zlikwidowanego Oddziału w Irlandii skalkulowanych zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego (pytanie nr 3), – określenie kursu przeliczenia na walutę polską strat wyliczonych w walucie obcej (pytanie nr 4)

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.309.2017.1.AZ
     ∟Ustalając limit transakcji lub innych zdarzeń, mających wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ust. 1 updop, należy wziąć pod uwagę sumę przychodów lub kosztów Wnioskodawcy i jego zagranicznego Oddziału (czyli skonsolidowane przychody lub koszty).

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.442.2017.1.APO
     ∟Czy odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę komandytową od pożyczkobiorcy z Ukrainy będą podlegały opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony od odliczenia podatku od odsetek pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy, na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.261.2017.2.MJ
     ∟Czy dochód uzyskany na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-710/13-5/S/PW
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia strat oddziałów Spółki na Łotwie lub Litwie, w związku z dokonaniem likwidacji tych oddziałów, na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-685/13-5/S/PW
     ∟W zakresie możliwości rozliczenia strat zagranicznego zakładu Spółki, który został zlikwidowany poprzez obniżenie dochodu Spółki na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w kolejnych pięciu latach podatkowych począwszy od 2013 r.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2017.1.MS
     ∟W zeznaniu za który rok podatkowy Spółka będzie odliczeniamogła odliczyć od podatku dochodowego od osób prawnych kwotę rosyjskiego podatku dochodowego, która została zapłacona po dniu złożenia zeznania rocznego przez Spółkę za rok 2015?

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.164.2017.2.BG
     ∟miejsca i sposobu rozliczenia podatku dochodowego z działalności Oddziału w Niemczech, konieczności ewidencjonowania przez Oddział osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów, sposobu rozliczania przez Spółkę przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z funkcjonowaniem Oddziału w Niemczech, ustalenia skutków podatkowych dla Spółki z tytułu wpłat na PFRON.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.184.2017.1.AJ
     ∟W zakresie metodologii ustalenia limitu odliczenia podatku u źródła zapłaconego za granicą oraz rozliczenia przychodu osiągniętego na Ukrainie.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2017.1.AK
     ∟Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podatku należnego od Spółki podatku u źródła pobranego w Brazylii zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2017.1.PW
     ∟w zakresie: - uznania, że podatek u źródła przekazany przelewem na rachunek bankowy Spółki Zagranicznej będzie uznany za podatek zapłacony w państwie obcym; - możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku zapłaconego w Polsce

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.50.2017.2.AW
     ∟Czy Spółka będzie mogła rozliczyć stratę zlikwidowanego Oddziału w Austrii na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w części nieuwzględnionej w austriackim rozliczeniu podatku dochodowego?

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1150.2016.1.KP
     ∟kurs po jakim powinien być rozliczony przychód uzyskany na terenie USA oraz podatek potrącony przez zagranicznego kontrahenta

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1149.2016.1.KP
     ∟moment rozliczenia dochodów uzyskiwanych poza terytorium kraju

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1065.2016.2.KP
     ∟obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów zagranicznych

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1048.2016.1.BKD
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Spółce będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku obliczonego od łącznych dochodów (tj. dochodów krajowych oraz niepodlegających zwolnieniu dochodów zagranicznych) o kwotę podatku pobranego u źródła - w Algierii z tytułu świadczonych tam usług, przy założeniu, że kwota, o którą pomniejszony będzie podatek do zapłaty w kraju nie może być wyższa od tej części podatku dochodowego od osób prawnych, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1013.2016.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.947.2016.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy obciążanie Zakładu kosztami wskazanymi w stanie faktycznym powinno następować bez naliczania do nich dodatkowej marży

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj