Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.10.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-23/14-2/17-S/MR
     ∟Automatyczne umorzenie udziałów sp. z o.o., koszty uzyskania przychodu.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.6.2017.1.KS
     ∟Uznać należy, że wobec osoby nieposiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, która uzyskuje dochody związane z działalnością prowadzoną na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu, o których mowa w art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa podatkowego. W rezultacie przychód (dochód) osiągnięty z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach przewidzianych przez ustawodawcę dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL2-2.4012.48.2017.2.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania kasy rejestrującej oraz ewidencjonowania za jej pomocą sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-50/16/17-S/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.35.2017.2.MK
     ∟w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z dokonaniem sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez powiernika

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.33.2017.1.EC
     ∟w zakresie opodatkowania wypłat dla wspólników w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1278/13-2/17-S/MR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-149/15-5/17-S/KR
     ∟Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na Niego część zysku tej spółki

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.69.2017.2.MG
     ∟zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane z udziału w Spółce osobowej 1 przez spółkę zagraniczną z siedzibą na Cyprze należy uznać za przychody pasywne oraz ustalenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-47/16/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/415-43/13/17-S/KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.481.2016.6.MS
     ∟skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-64/16/17-S/BC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-58/16/17-S/TR
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-57/16/17-S/TR
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-68/16/17-S/BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-66/16/17-S/BC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.77.2017.1.KW
     ∟Czy kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pochodzący z zysku wypracowanego przez spółkę jawną przed przekształceniem i opodatkowanego przez wspólników spółki jawnej, będzie stanowił dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych i tym samym będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową?

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-51/16-3/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-65/16/17-S/BC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-45/16/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.90.2017.1.KP
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę przekształconą zysku wypracowanego przez spółkę przekształcaną.

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.23.2017.1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.76.2017.1.JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych wpłaty odszkodowania do trustu i wypłaty środków pieniężnych z trustu

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.88.2017.1.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.84.2017.1.MJ
     ∟w zakresie: - sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej, - skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej,a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.85.2017.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej,a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-956/13-3/2017/WM
     ∟Czy w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, uchwały o przekształceniu tejże Spółki w spółkę osobową – spółkę jawną, będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych od wartości kapitału zapasowego powstałego z zysków wypracowanych przez Spółkę z o. o. w latach ubiegłych, a przekazanych na ten kapitał na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników i w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od środków zgromadzonych na tym kapitale?

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.42.2017.1.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanych z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów w spółce do wysokości kapitału zakładowego spółki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj