Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-537/16-1/JS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-34/14-1/16-S/MR
     ∟Automatyczne umorzenie udziałów sp. z o.o., koszty uzyskania przychodu.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-33/14-1/16-S/MR
     ∟Automatyczne umorzenie udziałów sp. z o.o., koszty uzyskania przychodu.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-41/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą zysku wypracowanego przez spółkę przekształcaną.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-42/16-2/BC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę przekształconą zysku wypracowanego przez spółkę przekształcaną.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-673/16-1/HS
     ∟Skutki podatkowe wypłaty dywidendy po stronie powierzającego w wyniku zawartej umowy powiernictwa.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-698/16-1/MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki osobowej jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-697/16-1/MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki osobowej jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-604/16-1/MP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem? Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-602/16-1/KW
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Akcjonariuszy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki, będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem i od takiej wartości Wnioskodawca, zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zobowiązany pobrać i wpłacić zryczałtowany 19% podatek dochodowy od osób fizycznych? 2) Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Akcjonariuszy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania oraz wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-603/16-1/KK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem? Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-415/16-1/NL
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-48/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-54/16-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-51/16-2/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-45/16-2/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-44/16-2/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-686/16-1/AK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia sp. z o.o. w sp. komandytową – opodatkowanie agio.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-84/16-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową oraz skutków podatkowych otrzymania Aktywów w związku z likwidacją spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/16-4/RK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy może powstać przychód podatkowy z udziału w zyskach osób prawnych, jednak to Spółka osobowa jako płatnik zobowiązana będzie do pobrania i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-745/16-4/RK
     ∟Czy przekształcenie spółki kapitałowej (SPZOO) w spółkę osobową (SK) będzie neutralne dla Wnioskodawcy na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych na podstawie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT?

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-666/16-3/APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-16/16-2/BC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-529/16-2/AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-523/16/KW
     ∟W jakiej części kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-525/16/KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-524/16/MP
     ∟Czy do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-435/16/KW
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę komandytową powstał przychód opodatkowany z tytułu przekształcenia Sp. z o.o., a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy Sp. z o.o., stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy?

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.489.2016.1.PW
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-373/15/16-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj