Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-553/16-7/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-554/16-5/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-462/16-4/JG1
     ∟Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że zyskiem niepodzielonym ani też zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, o którym mowa w ww. przepisie nie będzie znajdujące się w kapitale zapasowym spółki z o.o. agio, tj. nadwyżka wartości wkładu wnoszonego do spółki z o.o. ponad wartość nominalną udziałów objętych w zamian za ten wkład. Agio nie stanowi bowiem zysku spółki z o.o.To z kolei oznacza, że Spółka osobowa nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-83/16-S/KK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk przekazany na kapitał zapasowy Spółki nie może zostać uznany za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie przekształcenia z uwagi na to, że nie stanowi on zysku niepodzielnego w spółce kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4511-1-27/16-3/BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-542/16/HS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.445.2016.2.GG
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia przymusowego udziałów w spółce z o.o.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-434/16/TJ
     ∟Obowiązki Spółdzielni w związku z wypłatą Jej członkom zwaloryzowanych udziałów oraz udziałów w majątku pozostałym po likwidacji.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.397.2016.1.IS
     ∟Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej (w tym zysk bieżący) oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy?

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-475/16-2/MM
     ∟W związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej. Istota przepisu polega na tym, że opodatkowany zostaje zysk – zarówno ten niepodzielony jak i ten, zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Jeżeli zatem na kapitały spółki składają się inne wartości niż jej zyski np. środki pochodzące z agio, to nie następuje ich automatyczne opodatkowanie, gdyż przepis nie mówi o opodatkowaniu kapitałów spółki przekształcanej innych niż zakładowy, ale wyłącznie o opodatkowaniu zysków znajdujących się na tych kapitałach.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-405/16-2/MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zysków z lat ubiegłych oraz przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-632/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-631/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-630/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-629/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-628/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-475/16/ZuK
     ∟Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-477/16/NG
     ∟Czy z chwilą przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną kwota zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki (3 410 602,68 zł) będzie stanowiła dla jej wspólników, będących osobami fizycznymi, dochód (przychód), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym czy na Spółce będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia podatku, na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.481.2016.1.MS
     ∟skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-503/16/NG
     ∟Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową część zysku, który został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki będzie stanowiła przychód dla udziałowców?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-502/16/NG
     ∟Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową część zysku, który został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki będzie stanowiła przychód dla udziałowców?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-501/16/NG
     ∟Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową część zysku, który został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki będzie stanowiła przychód dla udziałowców?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-407/16-2/KW1
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów (agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącego osobą fizyczną, który po przekształceniu ww. spółki będzie wspólnikiem spółki komandytowej?

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-493/16/HS
     ∟Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-491/16/AK
     ∟Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz działalności operacyjnej w postaci sprzedaży praw majątkowych.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-492/16/JG
     ∟Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych oraz udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-490/16/MZa
     ∟Skutki dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-399/16-2/JG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o. z zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zakładowy spółki oraz w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (komandytową lub jawną) w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota z tzw. agio powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-755/16-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. przekształconej ze spółdzielni.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-779/16-2/DJ
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza niż Wnioskodawca.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj