Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


673/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.424.2019.2.JŻ
     ∟Rozliczenie nabywanego świadczenia.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.555.2019.1.JŻ
     ∟Rozliczenia podatku na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz dokumentowania świadczonych usług.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC
     ∟Uznania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, stawki podatku VAT dla ww. czynności, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Wykonawców oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.353.2019.2.RW
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.575.2019.2.JC
     ∟Brak obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.491.2019.2.KT
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.441.2019.2.JŻ
     ∟Opodatkowania realizowanego świadczenia.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.451.2019.3.ICz
     ∟Opodatkowanie usług nabytych przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2019.1.JŻ
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z realizacją świadczeń na rzecz Generalnego Wykonawcy

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.535.2019.1.APR
     ∟Rozliczenie podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia od usług świadczonych przez wykonawcę na rzecz gminy, dotyczących części inwestycji, której kosztami Miasto obciąży Inwestora oraz prawo do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego z tytułu nabycia usług od wykonawcy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.344.2019.2.MJ
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.463.2019.2.EG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.338.2019.2.SJ
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.432.2019.2.ŻR
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach konsorcjum

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.434.2019.2.JM
     ∟Uznanie Wykonawcy świadczącego usługi na rzecz Wnioskodawcy za podwykonawcę. Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0 i brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 33.20.50.0.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.419.2019.1.WN
     ∟- stawka podatku VAT dla dostawy i montażu kompletnych instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i na gruncie, - zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem, - zastosowanie odwrotnego obciążenie przy dokumentowaniu wpłat otrzymanych od mieszkańców, - wskazanie czy wykazany przez Gminę podatek należny będzie dla Gminy w całości stanowił podatek naliczony, - opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.400.2019.1.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.395.2019.2.TK
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.339.2019.2.WN
     ∟opodatkowanie oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług wykończenia mieszkań „pod klucz

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj