Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


745/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.424.2019.2.JŻ
     ∟Rozliczenie nabywanego świadczenia.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.427.2019.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktury na zasadach właściwych dla świadczeń opodatkowanych z zastosowaniem tego mechanizmu do realizowanych przez Wnioskodawcę prac takich jak: dostawa i montaż konstrukcji stalowych; dostawa i montaż balustrad, pochwytów, przegród, drabin, daszków oraz dostawa i montaż konstrukcji dachu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.555.2019.1.JŻ
     ∟Rozliczenia podatku na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz dokumentowania świadczonych usług.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2019.1.MMA
     ∟W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego (którego kwotę będzie stanowiła kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem będzie Wnioskodawca) będą spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w przyszłości udziały w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych polegających na realizacji na Nieruchomości inwestycji deweloperskiej – budowy obiektów o funkcji mieszkaniowej, wraz z odpowiednią towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia – w celu sprzedaży lokali znajdujących się we wzniesionych w jej ramach obiektach, albo dokonania dostawy Nieruchomości.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.351.2019.2.PG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.426.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług. Odliczenie podatku od towarów i usług. Podstawa opodatkowania. Faktura.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.317.2019.2.PC
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury, która będzie dzierżawiona związkowi międzygminnemu oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług związanych z budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.435.2019.2.BK
     ∟Odwrotne obciążenie.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.366.2019.2.WL
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.319.2019.2.PC
     ∟uznania Gminy za podatnika w związku z nabyciem usług związanych z budową POŚ

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.369.2019.2.MS
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących dostawy i montażu instalacji oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.260.2019.3.SJ
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do wykonywanych przez Wykonawcę na zlecenie Gminy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.311.2019.1.WH
     ∟W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku VAT oraz obowiązku rejestracji jako podatnika podatku VAT.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.412.2019.1.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych mieszkańców

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.185.2019.2.PC
     ∟uznania wszystkich czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy za świadczenie kompleksowe oraz zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.236.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie, stawka, prawo do odliczenia, odwrotne obciążenie – instalacje solarne

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.251.2019.2.PRP
     ∟w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji realizowanych pomiędzy Zainteresowanymi i dokumentowania tych czynności

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.309.2019.2.MD
     ∟Opodatkowanie według właściwych stawek usług świadczonych na rzecz mieszkańców; podstawa opodatkowania dla tych usług; moment powstania obowiązku podatkowego; sposób dokumentowania usług oraz zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.392.2019.1.MD
     ∟Zasadność zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do nabywanych robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.318.2019.1.PC
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi wykonywanej na budynkach stanowiących własność Gminy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj