Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1093/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.357.2019.2.MO
     ∟- Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń, - Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń - w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2019.2.JKT
     ∟Czy Koszty transakcyjne poniesione przez Spółkę stanowią tzw. koszty wspólne (tj. dotyczące zarówno działalności zwolnionej i opodatkowanej) i powinny być alokowane do działalności gospodarczej zwolnionej i działalności opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy o CIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-200/16-1/JKT
     ∟Czy dodatkowy przychód związany z transportem wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest wolny od podatku dochodowego, jako przychód z działalności strefowej?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.340.2019.3.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -dochód z działalności w zakresie technologii lotniczych będzie przedmiotem opodatkowania oraz będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, w zakresie wynikającym z poniesionych wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków na zakup jednego lub dwóch motoszybowców, -istnieje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych, stanowiących podstawę do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wydatków z tytułu zakupu motoszybowców, -dla celów obliczania zwolnienia strefowego ewentualna strata z działalności lotniczej zmniejszy dochód (zwolniony) z innej działalności strefowej wykonywanej przez danego Wnioskodawcę, np. z działalności poligraficznej

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.351.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na zakup materiałów oraz usług obróbki cieplnej od Podwykonawców prowadzących działalność poza specjalną strefą ekonomiczną, stanowiących jedynie element procesu usługowego realizowanego, przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia, a tym samym, czy przychód (dochód) związany z późniejszą sprzedażą usług obróbki metali z wykorzystaniem materiałów i usług obróbki cieplnej zakupionych od Podwykonawców będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.318.2019.2.PC
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych w stanie faktycznym kabli zasilających powstających na terenie Strefy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.311.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe w związku z kosztami, które można jednoznacznie przypisać do działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.317.2019.1.IZ
     ∟Czy Spółka z tytułu świadczenia usług magazynowania towarów innych niż wytworzone w ramach Produkcji własnej, w szczególności napojów z Produkcji powierzonej oraz słodyczy i przypraw produkowanych przez Oddziały, osiąga i będzie osiągać przychody w wysokości określonej zgodnie z przepisami rozdziału 1a oddziału 2 Ustawy CIT, podlegające zwolnieniu na podstawie Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.306.2019.2.AW
     ∟Dochód uzyskany ze sprzedaży nabywanych od podmiotów zewnętrznych wyrobów nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34, ponieważ wyroby te nie są wykonywane na terenie SSE

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.392.2019.1.JKT
     ∟Czy momentem poniesienia kosztów, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP będzie moment zapłaty przedmiotowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.385.2019.1.JKT
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (do limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu, w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.316.2019.1.JKT
     ∟Czy w związku z uzyskaniem Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie obowiązywania Decyzji, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP podlega cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.320.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy zmiany związane z rozwojem Spółki Komandytowej oraz Grupy, a w rezultacie ewentualna zmiana statusu Spółki Komandytowej z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę „dużego” wpłynie na zakres przyznanej pomocy publicznej, a co za tym idzie czy przedmiotowa zmiana wpłynie na sposób obliczenia wysokości zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a updop, w związku z wydaną Decyzją o wsparciu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.331.2019.1.JC
     ∟Czy koszt związany z nabyciem gruntu od podmiotu powiązanego może zostać rozpoznany jako koszt kwalifikujący się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje w rozumieniu § 8 Rozporządzenia, zwiększający limit dostępnego Spółce zwolnienia podatkowego?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.325.2019.1.SP
     ∟Ustalenie, czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie, gdy nie osiągnął jeszcze przychodów z działalności zwolnionej z opodatkowania, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a, będą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami potrącane w momencie uzyskania pierwszych przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu i na jej podstawie.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.290.2019.1.BM
     ∟czy po uzyskaniu Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie jej obowiązywania, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP, będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2019.1.BM
     ∟czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP, począwszy od miesiąca, w którym zostaną poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (w ramach limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu, w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.277.2019.2.PC
     ∟Czy otrzymana od Dostawcy Rekompensata jest przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, a tym samym przychód ten jest objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-731/15-2/MO
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza strefą, stanowi dla Spółki przychód z działalności strefowej?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2019.1.MM
     ∟1. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej (lata 2017 i 2018), przy niewydatkowanym wcześniej uzyskanym dochodzie wolnym na podstawie art. 17 ust. 4 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT (dochód z 2016 r.), wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia (PFRON, kary umowne i koszty reprezentacji), wobec uznania ich za dochód podlegający opodatkowaniu, pomniejszą kwotę dochodu niewydatkowanego przeznaczonego do wydatkowania w latach następnych (w latach 2017 i 2018)? 3. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej, przy niewystępowaniu niewydatkowanego wcześniej dochodu, wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja i reklama podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnienia części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku poniesienia straty w okresach wcześniejszych, 50% całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.267.2019.1.APO
     ∟Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości wskazanej metody weryfikacji wielkości uzyskanej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego dostępnego dla pomiotów prowadzących działalność na podstawie stosownej decyzji o wsparciu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.275.2019.1.JC
     ∟Czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest objęty - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, określonej w Decyzji, prowadzonej na Terenie Wskazanym w Decyzji?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2019.1.JKT
     ∟Czy zważywszy na zmianę ustawy o CIT i brak korespondującej z nią zmiany § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, nakaz odpowiedniego stosowania (obecnie nieobowiązującego) art. 11 Ustawy o CIT dotyczącego cen transferowych należy obecne interpretować jako nakaz odpowiedniego stosowania art. 11a – 11t Ustawy o CIT i w konsekwencji te przepisy należy odpowiednio zastosować w celu obliczenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego w związku z działalnością Magazynu Centralnego

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.431.2018.9.JKT
     ∟ 1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywane będą kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń II i III (tj. chronologicznie wydanych później)?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.195.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy dla celów określenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach obecnie posiadanej decyzji o wsparciu oraz planowanej do pozyskania nowej decyzji, Spółka jest uprawniona do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólnej dla obecnej i przyszłej decyzji o wsparciu) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, wykorzystując w konsekwencji prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej najpierw limit pomocy publicznej w ramach obecnie posiadanej decyzji, a po jego wyczerpaniu limit ewentualnie dostępny w ramach kolejnej decyzji.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.232.2019.2.APO
     ∟Czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczania kwoty wolnej od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartość tych wydatków na zakup maszyny, która zostanie oddana w najem?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.247.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a updop, jest objęty - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, określonej w Decyzji, prowadzonej na Terenie Wskazanym w Decyzji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj