Interpretacje do przepisu
art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1120/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.363.2019.2.AW
     ∟Czy wpłacony wkład Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest uznanie kosztów produkcji Filmu jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 22 ust. 5a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli koszty produkcji filmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, to czy Podatnik ma prawo rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodu od momentu wystąpienia pierwszego przychodu z Filmu?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.300.2019.2.AMS
     ∟Prawo do zastosowania stawki 0%

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.416.2019.2.KW
     ∟w zakresie: uznania transakcji sprzedaży nowego środka transportu za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, braku prawa do dokonania korekty faktury i deklaracji podatkowej.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.360.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wystawione na Wnioskodawczynię faktury oraz inne dowody zakupu (zawierające jej imię, nazwisko i adres), zapłacone ze środków pochodzących ze sprzedaży odziedziczonego w spadku przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, dotyczące poniesionych wydatków na budowę nowego domu mieszkalnego, uprawnią Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udokumentowane wydatki na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni nie udokumentuje właściwie poniesionych przez siebie wydatków na budowę nowego domu (budynku mieszkalnego), wówczas nie będzie mogła skorzystać z powyższego zwolnienia.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2019.1.KS
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.258.2019.1.TW
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.388.2019.2.KP
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.420.2019.1.PRP
     ∟w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1401/15/19-S/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.285.2019.1.WM
     ∟1. Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży zawartą między osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawczynią jako nabywcą? 2. Czy podstawą do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest dowód wewnętrzny?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.370.2019.2.KW
     ∟w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1-5, zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1-6 oraz ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.313.2019.2.KO
     ∟1) Czy do udokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe wystarczy umowa z wykonawcą prac remontowych oraz potwierdzenie zapłaty za ich wykonanie i wycena materiałów i robocizny na wykonanie prac remontowych dachu? 2) Czy w związku z zakupem domu za pożyczone wcześniej na ten cel pieniądze - realizacja własnego celu mieszkaniowego – w związku z problemem ze sprzedażą mieszkania, a następnie przekazanie uzyskanej kwoty ze sprzedaży mieszkania na zwrot pożyczonych pieniędzy, uprawnia Wnioskodawczynię i Jej męża do uzyskania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.371.2019.1.MS
     ∟w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.341.2019.1.RR
     ∟określenie przychodu i jego ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG
     ∟czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej: - od Spółki Irlandzkiej G., są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - od Spółki Irlandzkiej F. (tj. przez dedykowany Spółce Panel Pomocy) są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ww. ustawy

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.308.2019.1.AK
     ∟Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.199.2019.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.168.2019.2.WS
     ∟Możliwość opodatkowania przychodu z tytułu wykonywania usług kierownika budowy oraz z tytułu wykonywania kosztorysów budowy oraz przeglądów budowlanych w ramach działalności nierejestrowej; koszty uzyskania przychodów w ramach działalności nierejestrowej.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2019.1.AC
     ∟Możliwość ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup reklam na portalu społecznościowym.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.187.2019.1.WH
     ∟Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.121.2019.2.JN
     ∟Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.36.2019.1.BG
     ∟możliwości zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie elektronicznego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Powiernika wydanego zgodnie z przepisami prawa rezydencji Powiernika oraz okresu ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.17.2019.1.MPU
     ∟zakresie zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów węglowych finalnemu odbiorcy z Republiki Czeskiej na potrzeby gospodarstwa domowego

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.31.2019.2.WH
     ∟Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.608.2018.2.KO
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług związanych z procesem inwestycyjnym, na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych oraz dokumentowania wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj