Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 2 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 2 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.5.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.188.2019.3.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT i tym samym czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 18d ustawy o CIT, - koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących prace w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz składki od tych należności, finansowane przez płatnika stanowią koszty kwalifikowane o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2019.1.BM
     ∟czy: - Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a UPDOP, kosztów prac rozwojowych ustalonych jako wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 UPDOP, od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, - koszty prac B+R przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zaliczone zgodnie z UPDOP, do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w szczególności koszty prac zakończonych niepowodzeniem i koszty składników majątku nieprzekraczające progu ustawowego wynikającego z art. 16d UPDOP, na podstawie art. 18d ust. 1 mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku podatkowym, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.123.2019.1.BM
     ∟czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a uCIT, odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2018 r. od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – jest nieprawidłowe.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.64.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dla Projektów zaliczonych do Kategorii I-IV.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.31.2019.1.PC
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 100% wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. w 2018 r. oraz/lub w kolejnych latach podatkowych, z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.30.2019.1.JKT
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2016-2017 Spółce przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. odpowiednio w 2016 lub 2017 r., w wysokości: - 30% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 10% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2016 r., - 50% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 30% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2017 r., z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu ww. przepisu i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.67.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatków dochodowych od osób prawnych - jest prawidłowe.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.352.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.319.2018.1.MST
     ∟- prace wykonywane przez pracowników Spółki, opisane we wniosku, a kwalifikowane przez Spółkę do pierwszej, drugiej i częściowo trzeciej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP, - sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie koszt plus marża będzie uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 18d ustawy o PDOP

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.351.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy poniesione Koszty Pracy Pracowników B+R można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, w wysokości ustalonej z zastosowaniem Wskaźnika B+R, wynikającego z ewidencji prowadzonej przez Spółkę i czy wskaźnik ten można stosować do wszystkich składników Kosztów Pracy Pracowników B+R stanowiących przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF (takich jak w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop), oraz do składek od ww. przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ
     ∟Czy Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy - z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-731/16-4/MR
     ∟W zakresie: ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe; ustalenia czy pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska mieszczące się w grupach oznaczonych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego numerami 1-17, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo - rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe; ustalenia czy pracowników, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo - rozwojowej Spółki, tj. choć uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych, nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe; ustalenia czy pracownicy, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo - rozwojowej Spółki: w części, gdy pracownicy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych i nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy, może podlegać cała kwota wydatków na wynagrodzenia takich pracowników – jest nieprawidłowe; w części, gdy pracownicy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych i nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy konieczne jest odliczenie od kwoty ulgi kosztów przypadających proporcjonalnie na czas, w którym pracownicy ci wykonali czynności niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową - jest prawidłowe.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj