Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


191/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.24.2017.1.MR
     ∟Definicja działalności jednostki badawczo-rozwojowej oraz zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne nie jednostki naukowe.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.106.2017.1.APO
     ∟Czy wymienione koszty prac badawczo-rozwojowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p?

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.105.2017.1.IZ
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r, w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania do projektowania, oraz wdrożeniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w tym w przypadku gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)?

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.104.2017.1.IZ
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) świadczące różne usługi z dziedziny badań i rozwoju? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.48.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe za koszty kwalifikowane wymienione rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.91.2017.1.MR
     ∟W zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.82.2017.1.MR
     ∟W zakresie: uznania działalności w zakresie badań i rozwoju za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy.

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wszystkich składników wynagrodzenia pracowników za koszty kwalifikowane.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1189.2016.1.APO
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1190.2016.1.APO
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania do projektowania CREO, budową sieci informatycznej, instalacją serwera dokumentacji technologicznej oraz wdrożeniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.46.2017.1.MR
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym poniesione w roku 2016 wydatki na realizację Projektów stanowią koszty kwalifikowane poniesione przez podatnika (Wnioskodawcę) na działalność badawczo-rozwojową, które Spółka może odliczyć od podstawy opodatkowania za rok podatkowy 2016 zgodnie z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2016 r. ? Czy w przypadku skorzystania z odliczenia na podstawie art. 18d updop, Spółka ma również prawo do uwzględnienia pełnej kwoty wydatków opisanych w stanie faktycznym w kosztach uzyskania przychodu na zasadach ogólnych (tzn. zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz 4 - 4k updop)? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że opisane w stanie faktycznym wydatki na realizację Projektów należy odliczyć od podstawy opodatkowania za rok 2016, niezależnie od tego, kiedy wydatki te zostaną przez Spółkę rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu?

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w przypadku sprzedaży prototypów.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.218.2016.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia materiałów i surowców nabywanych przez Wnioskodawcę do kosztów kwalifikowanych.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.37.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania kosztu kwalifikowanego z tytułu nabycia materiałów i surowców.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1100.2016.2.IZ
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o CIT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie, w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane lub w przypadku gdy Wnioskodawca poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń - w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym Wnioskodawca skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1085.2016.2.MR
     ∟w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1014.2016.1.SK
     ∟ustalenia, czy do zastosowania ulgi o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł włączyć odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego oraz licencji wchodzących w skład wdrażanego Systemu.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.267.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych Wnioskodawca może włączyć wydatki na zakup na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.33.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych i nieprzeznaczający na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy kosztem kwalifikowanym będzie cała kwota wydatków na wynagrodzenia

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.2.2017.2.MR
     ∟w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.31.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia wypłacanego na rzecz osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umów cywilnoprawnych.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.234.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie włączenia do podstaw kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.229.2016.1.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej powinny być brane pod uwagę na potrzeby kalkulowania wartości ulgi w momencie płatności czy w momencie w którym stają się kosztami uzyskania przychodów.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.255.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszt amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych może stanowić koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG
     ∟czy w przypadku zaliczenia kosztów nabycia wszystkich form wtryskowych do bieżących kosztów zużycia materiałów projektu budowy nowego wyrobu Spółka będzie dodatkowo uprawniona do ulgi na prace badawczo-rozwojowe za 2016 r.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.690.2016.1.JG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów nabywanych Usług?

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1051.2016.1.KP
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.261.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenia za prace wypłacane pracownikom wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, zarówno w pełni wykonujących zadania dla działu B+R, jak i część kosztów pracy osób wspomagających pracę działu B+R (tj. dedykowanych w części do wykonywania pracy z zakresu działalności B+R), będą uznane jako koszty kwalifikowane.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.264.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.262.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki z tytułu zaangażowania innych osób, wspomagających pracę w zakresie działalności B+R mogą być przez Spółkę uwzględnione w kosztach działalności badawczo-rozwojowej jako koszty kwalifikowane.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj