Interpretacje do przepisu
art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


74/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2016.12.21 - Minister Finansów - PT8.8101.68.2016.WCH.177
     ∟Ponieważ importowane towary nie są „konsumowane” przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przesłanki zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostały spełnione. Zatem stanowisko Wnioskodawcy mówiące, że przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tytułem importu towarów wynikającego z decyzji organu celnego w sytuacji zapłaty różnicy pomiędzy podatkiem VAT pobranym przez organ celny lub należnym z tytułu importu towarów a podatkiem wynikającym z decyzji organu celnego należy uznać za nieprawidłowe.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.805.2016.1.IK
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów oraz opodatkowania nabycia towarów po dokonaniu ich importu

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-332/16/MN
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu zakupu/sprzedaży licencji bezterminowych oraz wynajmu oprogramowania.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-794/15/MN
     ∟W jakim momencie w stosunku do dostawy gazu przewodowego lub energii elektrycznej w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT?

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-284/15-2/JF
     ∟odliczenie podatku naliczonego przy imporcie towarów przez przedstawiciela pośredniego

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-407/14-4/OS
     ∟Usługa kompleksowa/momentu powstania obowiązku podatkowego

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-33/14-2/KC
     ∟w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 33a ustawy.

2014.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-383/12/14-S/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania transakcji sprzedaży towarów nabytych od kontrahenta spoza terytorium Unii Europejskiej.

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-975/13-4/IR
     ∟W zakresie uznania czynności sprowadzenia towaru objętego umową komisu za import towarów oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z dokonanym importem towarów.

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-487/13/LG
     ∟Konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-767/13-2/KC
     ∟w zakresie uznania transakcji dostawy towaru niewspólnotowego za niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-511/13-6/KW
     ∟W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę transakcji na rzecz kontrahenta polskiego, jako krajowe dostawy towarów, w przypadku, gdy towary te zostaną przetransportowane drogą morską do Polski.

2013.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-166/10/12-7/S/JK
     ∟Przemieszczenie własnych towarów objętych procedurą tranzytu T1 w Niemczech lub Holandii do Polski, w celu poddania ich procedurze uszlachetniania czynnego nie będzie stanowiło dla Spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie sprzedaż produktów kompensacyjnych do ostatecznego odbiorcy spoza Unii Europejskiej winna być rozpoznana jako eksport towarów ze stawką 0%.

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-383/12-4/EWW
     ∟Czy sprzedaż dokonywana przez Spółkę na rzecz APK przed dopuszczeniem towarów do obrotu na terenie Polski, pozostaje poza zakresem opodatkowania polskim podatkiem od towarów i usług?

2012.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-920/12/RS
     ∟1. Czy sprzedaż towarów w składzie celnym dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlega przepisom tej ustawy, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży? 2. Czy sprzedaż towarów ze składu celnego znajdującego się na terytorium Polski do składu celnego kraju unijnego podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży?

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-315/12/PK
     ∟opodatkowanie transakcji dokonywanej na terytorium kraju w procedurze tranzytu

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-316/12/EK
     ∟opodatkowania transakcji dokonywanej na terytorium kraju w procedurze tranzytu

2012.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-386/10/12-S/ISN
     ∟Transakcja wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty Europejskiej do portu i ich sprzedaż kontrahentowi spoza Wspólnoty Europejskiej przed zakończeniem procedury tranzytu oraz wprowadzeniem towarów na polski skład celny i dokonaniem ich ostatecznej odprawy celnej, a tym samym przed wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium RP, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-286/12-3/MPe
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego, dokumentów na podstawie których Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej oraz momentu od jakiego Spółka winna posiadać stosowne dokumenty

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-291/12-3/KT
     ∟Opodatkowanie dostawy towarów ze składu celnego do państw trzecich - eksport bezpośredni towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%.

2012.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1330/11/PK
     ∟opodatkowanie transakcji dokonywanej poza terytorium kraju

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1144/11/PK
     ∟Określenia stawki podatku VAT dla otrzymanej przedpłaty za dostawy towarów w ramach uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-930/11/DG
     ∟Czy kwota zabezpieczenia podatku VAT na podstawie decyzji organu celnego, stanowiąca różnicę pomiędzy podatkiem VAT obliczonym przy uwzględnieniu i bez uwzględnienia tymczasowego cła antydumpingowego, może zostać odliczona od podatku należnego?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-898/11/PK
     ∟opodatkowania nabycia samochodu uprzedni zaimportowanego

2011.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-497/11-2/AW
     ∟opodatkowanie dostawy wywłaszczonego gruntu

2011.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-755/11-2/JK
     ∟Opodatkowanie dostawy towaru znajdującego się w procedurze tranzytu oraz opodatkowanie przemieszczenia własnych towarów znajdujących się w procedurze tranzytu

2011.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-553/11/DG
     ∟Czy dokonany w związku z dostawą towarów ich wywóz w procedurze tranzytu z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego UE, w sytuacji, gdy dane towary nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu na terytorium EU, stanowi WDT?

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-443/11/DG
     ∟1. Czy sprzedaż towaru objętego procedurą tranzytu lub inną zawieszająca procedurą celną w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, podlega polskiemu podatkowi od towarów i usług?2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z uszlachetnianiem towaru objętego procedurą tranzytu oraz innymi procedurami celnymi, w opisanym stanie faktycznym?

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-505/11-2/KC
     ∟Nieopodatkowanie dostawy towaru znajdującego się w procedurze tranzytu

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj