Interpretacje do przepisu
art. 19 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.322.2019.2.RS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego i sposób dokumentowania otrzymanych kwot.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.329.2019.1.KBR
     ∟terminu powstania obowiązku podatkowego w momencie pobrania środków z konta klienta

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.242.2019.1.MG
     ∟uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.236.2019.1.ŻR
     ∟uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.220.2019.1.JK
     ∟Uznanie opłat pobranych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r. z tytułu czynności nieegzekucyjnych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (UKS), za czynności niepodlegające podatkowi VAT.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.265.2019.3.AT
     ∟Ujmowanie w podstawie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (pomniejszonego o kwotę podatku należnego), ujmowania w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji (pomniejszonej o kwotę podatku należnego). Zastosowanie właściwej stawki podatku, opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Stawka podatku obowiązująca dla usług na rzecz mieszkańców. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków na zakup i montaż Instalacji na rzecz mieszkańców.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.217.2019.4.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości od małżonków.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.213.2019.5.KBR
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem Nieruchomości od osób fizycznych.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.144.2019.2.WN
     ∟- opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Gminę dofinansowania (dotacji), stawki podatkowej i momentu powstania obowiązku podatkowego, - opodatkowania podatkiem VAT i stawki podatku VAT otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców w związku z realizacją projektu pn. „….”, - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu,

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.96.2019.3.MR
     ∟Uznanie Sprzedających w ramach planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości za podatników podatku VAT; uznanie planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości za zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i w związku z tym przysługiwanie Stronom prawa do rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania przedmiotowych transakcji według stawki podstawowej 23%; opodatkowanie zaliczki otrzymanej przez Sprzedających przed dniem rejestracji na tych samych zasadach co cała transakcja; prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę całości podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych Nieruchomości.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.100.2019.3.PG
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia z tytułu zakupu Nieruchomości.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.675.2018.2.AP
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, w przypadku gdy płatność za Usługi następować będzie ze środków zgromadzonych na e-portfelu; stawka podatku dla świadczonych przez Spółkę Usług przejazdu komunikacją miejską; zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczonych przez Spółkę Usług przejazdu komunikacją miejską; zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej planowanego świadczenia przez Spółkę Usług parkingowych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.406.2018.1.RD
     ∟Dotyczy opodatkowania otrzymanego bonusu, określenia miejsca opodatkowania oraz obowiązku podatkowego.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.53.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (…)”.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.927.2017.3.MGO
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania, prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwałości projektu

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.800.2017.2.AJB
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji systemów fotowoltaicznych i biomasy, stawki podatku VAT dla usługi montażu ww. instalacji, podstawy opodatkowania dla usługi montażu ww. instalacji, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.655.2017.2.JSK
     ∟Opodatkowanie wpłat dokonywanych przez mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (…)” oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.498.2017.1.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT kaucji zabezpieczającej / gwarancyjnej podlegającej zwrotowi oraz kaucji nie podlegającej zwrotowi, lecz potrącanej z należnością z tytułu usługi najmu.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.742.2017.1.MM
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie energii cieplnej.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.274.2017.1.PB
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie: uznania czynności wykonania instalacji fotowoltaicznych za świadczenie usług na rzecz mieszkańców, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców na poczet kosztów uczestnictwa w projekcie, zastosowania stawek 8% i 23% na usługi zaprojektowania, montażu i wykonania instalacji fotowoltaicznych, braku opodatkowania otrzymanych dotacji z NFOŚGW, braku obowiązku opodatkowania VAT czynności oddania w bezpłatne użytkowanie przez Miasto instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie 3 lat od zakończenia projektu, braku obowiązku opodatkowania podatkiem czynności przekazania przez Miasto prawa własności instalacji fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców po okresie 3 lat jej bezpłatnego użytkowania oraz braku obowiązku naliczania podatku od towarów i usług od odsetek w związku ze sprzedażą na raty oraz obowiązku podatkowego od usług budowy przez Miasto instalacji fotowoltaicznych.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.221.2017.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT i uzyskania jego zwrotu w związku z nabyciem nieruchomości.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.204.2017.2.WB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu; stawka podatku VAT na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych, oraz stawki na uiszczane przez mieszkańców wpłaty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych; stawka podatku VAT na montaż instalacji fotowoltaicznych poza budynkiem oraz stawki na uiszczane przez mieszkańców wpłaty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych; opodatkowanie podatkiem VAT dotacji związanej z przedmiotowym projektem, stawki podatku VAT na ww. dotację dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku jednorodzinnym oraz poza budynkiem jednorodzinnym oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanych dotacji.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.215.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji (…)”; stawki podatku VAT na montaż instalacji solarnej na budynkach jednorodzinnych oraz na uiszczane przez mieszkańców wpłaty związane z instalacją solarną; a także stawki podatku VAT na montaż instalacji solarnej poza budynkiem jednorodzinnym.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.292.2017.1.APR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w związku ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.874.2016.2.ISK
     ∟w zakresie podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia lub zwrotu podatku

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.850.2016.2.LSz
     ∟Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, ponieważ nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.849.2016.2.LSz
     ∟Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, ponieważ nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.126.2016.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych zaliczka nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-324/16-4/IK
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj