Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1813/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla świadczeń wykonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańców, odrębne opodatkowanie przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów jak i po upływie okresu trwania Umów oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców na poczet wpłaty za świadczone przez Gminę usługi.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.460.2019.2.KT
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2019.2.SR
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub firm ubezpieczeniowych przez wysyłkę dokumentacji medycznej na wskazany we wniosku adres oraz brak możliwości anulowania faktury oraz dokonania korekty sprzedaży w przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na wniosek pacjenta

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.287.2019.3.ISK
     ∟Dokumentowanie czynności wydania i zwrotu towarów w ramach umowy komisu oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.354.2019.1.AP
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów na rzecz Kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.415.2019.1.SM
     ∟w zakresie: uznania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta za usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji ww. usługi

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.485.2019.1.AB
     ∟opodatkowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.379.2019.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców z wykorzystaniem Instalacji montowanych w obrysie budynków mieszkalnych; stawki podatku dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie); podatkowania otrzymanych wpłat (zaliczek) od Mieszkańców; opodatkowania przekazania Instalacji na rzecz Mieszkańców do korzystania w okresie trwania umowy, jak i własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.639.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie zaliczek otrzymanych od Mieszkańców w związku ze świadczonymi przez Gminę usługami oraz brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów oraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.422.2019.2.JO
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.462.2019.2.EG
     ∟Stawka/moment powstania obowiązku podatkowego/brak opodatkowania - solary

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.420.2019.1.AW
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów przesyłanych za pośrednictwem kuriera.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.285.2019.1.RMA
     ∟rozliczenia usług związanych z dystrybucją bonów towarowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.435.2019.2.JM
     ∟OZE – stawka podatku, obowiązek podatkowy, niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.422.2019.3.DM
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawka podatku dla świadczonych usług; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.465.2019.1.IK
     ∟przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.393.2019.2.MR
     ∟- stawka podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; - moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.346.2019.1.OA
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu Instalacji na rzecz Mieszkańców, opodatkowania otrzymanych wpłat (zaliczek) od Mieszkańców, opodatkowania przekazania Instalacji na rzecz Mieszkańców do korzystania w okresie trwania umowy, jak i własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-731/15-1/MD
     ∟Wyłączenia od opodatkowania komorniczych czynności egzekucyjnych, z tytułu których opłatę egzekucyjną komornik otrzymał po dniu 30 września 2015 r.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.375.2019.3.AK
     ∟Usługi pośrednictwa, w wyniku których pomiędzy zatrudniającym a Funduszem zostanie podpisana umowa o zarządzanie nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i będą podlegały opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%; Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania umowy pośrednictwa powstanie w momencie wykonania usługi, tj. zawarcia przez zatrudniającego umowy o zarządzanie PPK z Funduszem, a nie w momencie otrzymania Raportu o wysokości należnego wynagrodzenia za dany rok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj