Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


608/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.517.2019.2.MJ
     ∟prawidłowe dokumentowanie otrzymanego odszkodowania za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.413.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, prawo do odliczenia podatku naliczonego od sprzedaży nieruchomości oraz z faktury dokumentującej wpłacony zadatek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.255.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana spółka dzielona.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.172.2019.2.JŻ
     ∟Opodatkowania i udokumentowania realizowanego świadczenia.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.561.2018.10.DC
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu Dostaw Cyklicznych.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.206.2019.2.RD
     ∟zastosowania stawki podatku, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczenia polegającego na instalacji kolektorów słonecznych w/na/przy budynkach stanowiących własność mieszkańców oraz budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, prawa do odliczenia podatku oraz obowiązku dokumentowania wpłat za pomocą kas rejestrujących

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.260.2019.1.MS
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.166.2019.1.RR
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej dokumentującej otrzymanie częściowej wpłaty w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.160.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.170.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych, wypłaconych przez Spółkę (agenta ubezpieczeniowego) w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.101.2019.2.MN
     ∟Brak opodatkowania „Udziału Skarbu Państwa w Zyskach z Przedsięwzięcia”, stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi uznania podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku oraz okresu, za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.55.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie podstawową stawką VAT usługi udostępniania rowerów publicznych określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług udostępniania rowerów publicznych prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Etapu II i Etapu III związanych z systemem wypożyczalni rowerów publicznych

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-965/15-2/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL2-2.4012.103.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE; opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.119.2019.2.KO
     ∟w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.93.2019.2.ZD
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.44.2019.1.AZ
     ∟obowiązku wystawiania faktur VAT do końca okresu na jaki została zawarta umowa najmu pomimo tego, że usługa najmu nie jest faktycznie przez Wnioskodawcę świadczona

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.102.2019.1.AKR
     ∟Stawki podatku VAT dla dzierżawy obwodów łowieckich.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.37.2019.2.ISK
     ∟Możliwość wystawienia faktury VAT z tytułu najmu lokali mieszkalnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bez wniosku najemcy, obowiązek wysyłki faktury najemcy oraz obowiązek podatkowy.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP4/4512-38/16-4/PK
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów oraz określenia kursu przeliczenia walut

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.24.2019.1.ALN
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.920.2018.2.MN
     ∟Rozstrzygnięcie, czy czynności bezumownego korzystania z nieruchomości stanowią świadczenie usług, moment powstania obowiązku podatkowego, termin wystawienia faktury oraz sposób opodatkowania tych czynności w przypadku uznania ich za świadczenie usług.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR
     ∟Brak obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj