Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


142/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2019.2.SJ
     ∟Uznane Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz kół łowieckich obwodów łowieckich oraz zwolnienia od podatku dla dzierżawy obwodów łowieckich.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.443.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usługi odpłatnego udostępnienia (dzierżawa) obwodów łowieckich przez Gminę kołom łowieckim.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.284.2019.6.DM
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu usług zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, powstanie na tych samych zasadach, na których powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi głównej. W przypadku, gdy – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca wykonywał będzie usługi stałej obsługi prawnej obowiązek podatkowy powstanie na zasadach szczególnych wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ww. ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-965/15-2/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.44.2019.1.AZ
     ∟obowiązku wystawiania faktur VAT do końca okresu na jaki została zawarta umowa najmu pomimo tego, że usługa najmu nie jest faktycznie przez Wnioskodawcę świadczona

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.75.2019.2.KOM
     ∟zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usługi dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie oraz dla opłat obciążających koła łowieckie za nieusprawiedliwione niezrealizowanie rocznego planu łowieckiego

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.678.2018.1.EZ
     ∟W stosunku do dokonywanych czynności obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz podmiotów wynajmujących powierzchnię.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.547.2018.1.PS
     ∟Zwolnienie od podatku dzierżawy obwodów łowieckich.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.443.2018.1.KOM
     ∟Ustalenie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej od najemcy nieruchomości.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2018.1.AO
     ∟W zakresie prawa do alokacji bezpośredniej i obniżenia w pełnej wysokości kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących czynsz dzierżawy/najmu oraz dostawę terminali płatniczych oraz świadczenie usług serwisowania i napraw terminali płatniczych.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji udostepnienia samochodów na rzecz pracowników, momentu ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu pracownikom samochodów.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.247.2018.1.JŻ
     ∟rozpoznanie obowiązku podatkowego przy sprzedaży Pakietów startowych i doładowań służących do nabywania usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.353.2018.1.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.352.2018.1.RR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.351.2018.1.AM
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.232.2018.2.MP
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku dla świadczonych usług w ramach „Umowy na Monitoring”.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.79.2018.2.AZ
     ∟podstawa opodatkowania oraz stawki podatku VAT dla usług polegających na przyłączeniu nieruchomości mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku płatności w ratach, obowiązku ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy fiskalnej lub fakturowania, obowiązku opodatkowania usługi przyłączenia nieruchomości mieszkańców do sieci z zastosowaniem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.116.2018.1.BS
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.75.2018.1.BS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.652.2017.2.RR
     ∟Otrzymana Zaliczka od Przyszłego leasingobiorcy, nie powoduje / nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, o ile nie jest wnoszona w wyznaczonym terminie płatności, a tym samym nie zaistnieje obowiązek dokumentowania ich fakturą zaliczkową. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaliczka wnoszona jest / będzie w terminie ich płatności wówczas na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest / będzie do wystawienia faktury VAT, co spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.659.2017.1.AKO
     ∟w zakresie opodatkowania ustanowienia służebności gruntowej oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynagrodzenia płatnego w ratach

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.588.2017.2.MGO
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Brak prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej rozliczenie nakładów.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.732.2017.1.RS
     ∟W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.476.2017.2.AR
     ∟Ustalenie, czy oddanie Aktywów, obejmujących towary, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy; Ustalenia, czy oddanie Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy, Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących towary, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu; Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2017.1.NK
     ∟Wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi oddania wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu finansowego oraz stwierdzenia, czy ww. obowiązek podatkowy będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.596.2017.1.JP
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.452.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, z tytułu których Gmina pobierać będzie opłaty po przebudowie Targowiska, momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na terenie Targowiska oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj