Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


203/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.101.2019.2.MN
     ∟Brak opodatkowania „Udziału Skarbu Państwa w Zyskach z Przedsięwzięcia”, stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi uznania podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku oraz okresu, za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-965/15-2/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.832.2018.1.AZ
     ∟Brak prawa do korekty nieodliczonego podatku naliczonego za sierpień 2014 r., wynikającego z faktury otrzymanej od firmy budowlanej, do czasu zakończenia się sporu sądowego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.490.2018.1.RR
     ∟ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.449.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku od czynszu wynikającego z umowy dzierżawy pomimo zwolnienia dzierżawcy z zapłaty czynszu w związku z poczynieniem nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego takim przypadku

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2018.1.AO
     ∟W zakresie prawa do alokacji bezpośredniej i obniżenia w pełnej wysokości kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących czynsz dzierżawy/najmu oraz dostawę terminali płatniczych oraz świadczenie usług serwisowania i napraw terminali płatniczych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.484.2018.1.BW
     ∟Momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie opisanych we wniosku transakcji sprzedaży nieruchomości.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji udostepnienia samochodów na rzecz pracowników, momentu ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu pracownikom samochodów.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.353.2018.1.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.352.2018.1.RR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.214.2018.1.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania Płatności z Tytułu Koncesji; stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi; uznania Podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia podatku oraz okresu za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.301.2018.1.DG
     ∟W zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie Prognozy, Faktury Rozliczeniowej z wykazaną niedopłatą oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT w związku z wystawioną Fakturą Rozliczeniową z wykazaną nadpłatą.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.351.2018.1.AM
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.289.2018.1.MPE
     ∟W zakresie opodatkowania bezumownego korzystania z nieruchomości i określenia podstawy opodatkowania.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.232.2018.2.MP
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku dla świadczonych usług w ramach „Umowy na Monitoring”.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2018.1.MN
     ∟Brak powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanym podziałem Spółki, brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-233/14-5/IT
     ∟Termin wystawienia faktury oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją robót budowlanych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.79.2018.2.AZ
     ∟podstawa opodatkowania oraz stawki podatku VAT dla usług polegających na przyłączeniu nieruchomości mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku płatności w ratach, obowiązku ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy fiskalnej lub fakturowania, obowiązku opodatkowania usługi przyłączenia nieruchomości mieszkańców do sieci z zastosowaniem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.75.2018.1.BS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.57.2018.1.MK
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach reklamy na obiekcie/nieruchomości zabudowanej (na ścianie budynku).

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.56.2018.1.APR
     ∟Prawidłowość wystawienia i rozliczenia faktur korygujących w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.910.2017.2.JS
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS
     ∟W zakresie: uznania, czy czynności obciążenia odbiorców pobierających energię bezumownie opłatami określonymi na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1) obowiązku oraz terminu wystawienia faktury a także określenia terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.8.2018.1.AS
     ∟opodatkowanie bezumownego poboru ciepła

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.646.2017.2.KT
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy od podwykonawców będących małymi podatnikami rozliczającymi się metoda kasową

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.652.2017.2.RR
     ∟Otrzymana Zaliczka od Przyszłego leasingobiorcy, nie powoduje / nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, o ile nie jest wnoszona w wyznaczonym terminie płatności, a tym samym nie zaistnieje obowiązek dokumentowania ich fakturą zaliczkową. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaliczka wnoszona jest / będzie w terminie ich płatności wówczas na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest / będzie do wystawienia faktury VAT, co spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2018.1.IT
     ∟W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi bilansowania oraz dostawy energii bilansującej.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj