Interpretacje do przepisu
art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1036/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2019.2.APO
     ∟- Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń) stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT? - Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty odsetek za zwłokę od zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń), o których mowa w pytaniu nr 1, stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.327.2017.9.S/KK/AZ
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty przygotowawczej.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2019.2.APO
     ∟Czy projekty wskazane we wniosku (pkt 1-4 powyżej) spełniają kryteria do uznania ich za prace B+R w świetle definicji obowiązującej do 30 września 2018 r. oraz od 1 października 2018 r., a w konsekwencji - poniesienie wydatków (udokumentowanych fakturami) na realizację tych projektów - pozwoli na ich rozliczenie w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.176.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku może dojść do utraty przez podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.140.2019.1.MR
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2019.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółki PGK Działalność B+R, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co uprawnia do skorzystania przez PGK z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.72.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu limitów dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przez Wnioskodawcę jako spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, a nie całą podatkową grupę kapitałową.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-953/14-2/S/JS
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 15 i 16 Ustawy CIT, Wnioskodawca może zaliczyć koszty z tytułu legalizacji gazomierzy, w tym głównie opłaty legalizacyjnej, jako pośrednio związane z przychodami, jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych spółek jako zwiększenie wartości początkowej gazomierzy dla celów bilansowych?

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-954/14-1/S/MR
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej: • w części dotyczącej możliwości zakwalifikowania ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – jest prawidłowe; • w części dotyczącej momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.65.2019.1.AS
     ∟Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z realizacją zobowiązań w ramach Porozumienia zawartego z Gminą, wynikających z realizowanej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.68.2019.2.AG
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń, realizowanych pomiędzy Spółką a podmiotami tworzącymi PGK.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.493.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - konsekwencji podatkowych w związku z objęciem przez spółkę przekształconą akcji tzw. „bezpańskich”, których nie objęli wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, zaksięgowanych jako akcje własne, należy potraktować jako nieodpłatny przychód z tytułu ich objęcia, - czy w przypadku sprzedaży akcji własnych tzw. „bezpańskich” przez spółkę przekształconą, kosztem uzyskania przychodu jest kwota odpowiadająca wysokości roszczeń, które na podstawie art. 565 Kodeksu spółek handlowych mogą zgłosić wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, a które spółka musi im wypłacić.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.575.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 9)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.574.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 8)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.573.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy okres od 1 kwietnia 2019 r. do dnia, w którym PGK utraci status podatnika podatku CIT będzie stanowić odrębny rok podatkowy PGK, za który PGK będzie zobowiązana złożyć odrębne zeznanie podatkowe w podatku CIT (pytanie oznaczone we wniosku numerem 7)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.572.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 6)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.571.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 5)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.570.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT po Nowelizacji, będzie ostatni dzień roku podatkowego, w którym PGK naruszyło ten warunek, czyli ostatni dzień Trzeciego roku podatkowego PGK (tj. 31 marca 2020 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.569.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji, będzie ostatni dzień miesiąca, w którym zostanie złożone zeznanie podatkowe PGK za Drugi rok podatkowy PGK (nie później jednak niż dzień, na który zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji przypada termin złożenia tego zeznania, czyli nie później niż 30 czerwca 2019 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.568.2018.1.AW
     ∟Czy w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK jest zobowiązana uzyskać tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości co najmniej 2% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.530.2018.1.AW
     ∟Czy w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK jest zobowiązana uzyskać tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości co najmniej 3% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.447.2018.2.AW
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę dotacji

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.272.2018.4.DK
     ∟Czy umowa cash poolingu oraz czynności wykonywane w jej ramach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj