Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


54/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.643.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.644.2018.2.AM
     ∟ustalenie, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez Spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.81.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku zaistnienia przesłanek utraty statusu podatnika przez nowo tworzoną podatkową grupę kapitałową (m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa, połączenie spółek, zmiany profilu działalności)

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.118.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.117.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2017.1.JC
     ∟w zakresie utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i zakończenia roku podatkowego PGK.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.120.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.8.2017.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.147.2016.1.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat podatkowych, wykazanych przez Spółkę przed utworzeniem PGK, w okresie jej funkcjonowania oraz po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po stracie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-759/16-2/JC
     ∟1. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika pdop przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK? 2. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK? 3. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop? 4. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-758/16-2/JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-757/16-2/RS
     ∟w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-760/16-2/RS
     ∟w zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-813/16-2/MR
     ∟w zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy Kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową przez Podatkową Grupę Kapitałową 2015

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-21/16-2/EK
     ∟1. Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów Spółki Zależnej. 2. Rozliczenie dochodu/straty ze sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów Spółki Zależnej wchodzącej w skład PGK.

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-285/16/AW
     ∟Czy dla celów kalkulacji udziału dochodów PGK w przychodach PGK, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy posłużyć się kwotą wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku przez PGK (w tym dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz kwotę wszystkich przychodów osiągniętych przez PGK w tym roku, w tym przychodów pochodzących ze źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem albo są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, w jaki sposób (uwzględniając jakie przychody i koszty) należy dokonać kalkulacji, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-368/16-1/SK
     ∟możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-369/16-1/WLK
     ∟1. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK wskutek zdarzenia opisanego powyżej, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika CIT, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK utraci status podatnika CIT, a zakończy się 31 grudnia danego roku kalendarzowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) 2. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK (w 2017 r.) po zakończeniu roku podatkowego Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy o CIT, przy założeniu spełnienia warunku zgłoszenia umowy Nowej PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej na 3 miesiące przez rozpoczęciem roku podatkowego Nowej PGK (art. la ust. 4 Ustawy o CIT)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 lipca 2016 r. (wpływ do tut. Biura 25 lipca 2016 r.) oraz z 2 sierpnia 2016 r., (data wpływu do tut. Biura w tym samym dniu).

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-14/16-2/MR
     ∟Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa X. lub spółki ją tworzące w okresie funkcjonowania PGK są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-355/15/PW
     ∟Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie – w różnych konfiguracjach – skutkować będzie utratą statusu podatnika przez Podatkową Grupę Kapitałową?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-147/15-2/MW
     ∟1. Czy A. może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez poszczególne spółki A., które za rok podatkowy, którego odliczenie dotyczy, odnotowały jednostkową stratę oraz wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła? 2. Czy w przypadku, kiedy A. nie uwzględni wydatków na nabycie nowych technologii w odliczeniach od podstawy opodatkowania w pierwotnej deklaracji CIT-8A to na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej będzie uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1259/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1258/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1262/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1251/14-2/RS
     ∟1) Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana również jest stroną umowy o PGK nie skutkuje utrata statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)? 2) Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana pozostaje poza PGK nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1261/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1260/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1263/14-2/KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-144/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj