Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


34/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2019.2.APO
     ∟Czy projekty wskazane we wniosku (pkt 1-4 powyżej) spełniają kryteria do uznania ich za prace B+R w świetle definicji obowiązującej do 30 września 2018 r. oraz od 1 października 2018 r., a w konsekwencji - poniesienie wydatków (udokumentowanych fakturami) na realizację tych projektów - pozwoli na ich rozliczenie w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.76.2019.3.DP
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.77.2019.3.BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia: • czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • czy wydatki związane z realizacją obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania przez Spółkę Dominującą podatku dochodowego od osób prawnych PGK oraz zaliczek na ten podatek, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy o pod (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • czy realizacja przez Spółkę Dominującą obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie neutralna i nie będzie stanowić dla Spółek Zależnych przychodu w wartości nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.643.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.644.2018.2.AM
     ∟ustalenie, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez Spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2019.2.EK
     ∟Brak opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z uregulowania/rozliczania zobowiązania podatkowego PGK oraz z pokryciem opłat realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK oraz czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez Spółkę Dominującą.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2017.1.JKT
     ∟Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/rocznego podatku dochodowego należnego od PGK, w tym środki pieniężne zatrzymane na rachunku bankowym Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego, należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, jako przychody/koszty podatkowe Wnioskodawcy i/lub Spółek Zależnych?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.142.2017.1.MK
     ∟- Czy spółka korzystająca ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), może być członkiem PGK określonej w art. 1 a ust. 1 ustawy o CIT? - Czy korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), stanowi naruszenie warunku określonego w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a stawy o CIT?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.13.2017.1.TS
     ∟Czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.89.2017.1.TS
     ∟Czy w związku z planowanym przedłużeniem funkcjonowania PGK na podstawie nowej Umowy, Wnioskodawcy będzie w dalszym ciągu przysługiwała ochrona wynikająca z interpretacji indywidulanych otrzymanych w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy PGK?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-759/16-2/JC
     ∟1. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika pdop przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK? 2. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK? 3. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop? 4. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-758/16-2/JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-757/16-2/RS
     ∟w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-760/16-2/RS
     ∟w zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-369/16-1/WLK
     ∟1. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK wskutek zdarzenia opisanego powyżej, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika CIT, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK utraci status podatnika CIT, a zakończy się 31 grudnia danego roku kalendarzowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) 2. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK (w 2017 r.) po zakończeniu roku podatkowego Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy o CIT, przy założeniu spełnienia warunku zgłoszenia umowy Nowej PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej na 3 miesiące przez rozpoczęciem roku podatkowego Nowej PGK (art. la ust. 4 Ustawy o CIT)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 lipca 2016 r. (wpływ do tut. Biura 25 lipca 2016 r.) oraz z 2 sierpnia 2016 r., (data wpływu do tut. Biura w tym samym dniu).

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-368/16-1/SK
     ∟możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-423/16/IK
     ∟brak opodatkowania czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od Podatkowej Grupy Kapitałowej

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-215/16-4/DK
     ∟Interpretacja dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uczestniczenia Spółki w podatkowej grupie kapitałowej.

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-138/16/AB
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostają neutralne dla celów CIT, tzn. nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek tworzących PGK?

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-49/16/BK
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-137/16/SK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku transakcji zbycia rzeczy lub praw majątkowych dokonywanych w okresie obowiązywania podatkowej grupy kapitałowej pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy nie znajdą zastosowania regulacje art. 12 ust. 5a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ustawy o CIT.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-14/16-2/MR
     ∟Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa X. lub spółki ją tworzące w okresie funkcjonowania PGK są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-542/15/MM
     ∟w zakresie: - czy w związku z prowadzeniem przez jedną ze spółek działalności gospodarczej na terenie sse i korzystaniem ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dopuszczalne jest utworzenie i funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będzie wchodzić także ta spółka, - czy w celu ustalenia co najmniej 3% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy PGK (tzw. poziomu rentowności PGK) wymaganego na podstawie art. 1a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla utrzymania statusu PGK po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez spółki tworzące PGK.

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-208/15/SD
     ∟Czy Spółka prowadząc częściowo działalność gospodarczą na terenie SSE, korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może być uczestnikiem Podatkowej Grupy Kapitałowej, określonej w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-147/15-2/MW
     ∟1. Czy A. może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez poszczególne spółki A., które za rok podatkowy, którego odliczenie dotyczy, odnotowały jednostkową stratę oraz wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła? 2. Czy w przypadku, kiedy A. nie uwzględni wydatków na nabycie nowych technologii w odliczeniach od podstawy opodatkowania w pierwotnej deklaracji CIT-8A to na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej będzie uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania?

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-198/13-4/AO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku prowadzenia przez H. oraz A. działalności na terenie …SSE oraz korzystania przez obydwie spółki ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu odpowiednio o Zezwolenie 1998 oraz Zezwolenie 2006 (H.) oraz Zezwolenie 2011 lub Zezwolenie 2013 (A.), podmioty te będą mogły funkcjonować jako członkowie PGK, zaś opisana w stanie faktycznym PGK będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ww. ustawy?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku wygaszenia Zezwolenia 1998, pr...

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-308/12/JD
     ∟Czy w przypadku dokonywania transakcji, w tym transakcji zbycia rzeczy lub praw majątkowych oraz świadczenia usług, pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK organ podatkowy będzie uprawniony dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do określenia ceny takich transakcji do wartości rynkowych, a przez to określania wysokości dochodu podmiotu wchodzącego w skład PGK (przez to dochodu PGK), w tym także z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj