Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

1 2

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.179.2019.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy przechowywanego alkoholu etylowego, nienadającego się do zużycia zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku jego zniszczenia.

2013.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-297/13-2/SM
     ∟brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zakupu energii elektrycznej, już opodatkowanej tym podatkiem

2012.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-225/12/PK
     ∟obowiązek zapłaty akcyzy

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-40/09/12-5/S/JK
     ∟Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych oferowanych i stosowanych w innych celach niż opałowe czy napędowe

2012.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-108/11-3/TK
     ∟Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do produkcji kleju, czyli w celach innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników należy uznać za pozostające poza zakresem przedmiotowym podatku akcyzowego, czy też należy uznać, iż podlega ono opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lecz jest zwolnione pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek?

2012.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-108/11-2/TK
     ∟Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do produkcji kleju, czyli w celach innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników należy uznać za pozostające poza zakresem przedmiotowym podatku akcyzowego, czy też należy uznać, iż podlega ono opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lecz jest zwolnione pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-678/11-4/KB
     ∟Czy, biorąc pod uwagę w szczególności treść przepisów dyrektywy horyzontalnej oraz dyrektywy energetycznej, Spółka w okresie do 28 lutego 2009 r. była zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego w następstwie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych opisanych w niniejszym wniosku, które to oleje były przeznaczone i zużywane do celów innych niż napędowe lub opałowe?

2011.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-28/11-2/TW
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie olejów smarowych.

2011.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-319/11-5/KB
     ∟Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 81.

2011.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1777/08/11-5/S/SM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 71 – 2710 19 99.

2010.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-183/10/DG
     ∟Nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych o kodach 2710 19 71 – 2710 19 99 z zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy

2009.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-368/09-2/SM
     ∟dostawa olejów smarowych z innego niż Polska państwa członkowskiego na pokłady zagranicznych statków zacumowane w polskich portach jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym;prawo do korzystania ze zwolnienia w przypadku dostawy olejów smarowych na zagraniczny przez zarejestrowanego handlowca

2009.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-4/09-2/TK
     ∟Czy w opisanym przypadku należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz złożenia zabezpieczenia akcyzowego?

2009.01.05 - Minister Finansów - AE2/8012/4/CCA/08/09/22
     ∟W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest uznanie, czy przy wykonywaniu czynności polegających na lutowaniu, opalaniu i zgrzewaniu gaz propan-butan jest zużywany w celach opałowych. Ponieważ w przepisach akcyzowych pojęcie „celu opałowego” nie zostało zdefiniowane, należy w tym względzie posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia. Zgodnie np. ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenie, czym się pali w piecu, w kuchni itp.”. Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje „opał” jako „to czym się pali, materiał do opalania: drewno, węgiel, szczapy”, natomiast „opałowy” oznacza „nadający się na opał, służący do palenia”. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przypadku lutowania, opalania (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej) i zgrzewania, gaz propan-butan nie jest wykorzystywany w celach stricte opałowych.W przypadku zatem gdy gaz propan-butan jest nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zapłaconej akcyzy i będzie przeznaczony do takich celów jak lutowanie, opalanie (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej), zgrzewanie innych materiałów, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2008.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-424/08/DG
     ∟Czy w świetle art. 62 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy akcyzowej zważywszy na regulacje art. 2 ust. 4 oraz art. 20 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE Nr 283, poz. 51 ze zm.) wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2008.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-829/08-3/GD
     ∟Czy podstawą opodatkowania w podatku akcyzowym, w sytuacji przedstawionej powyżej, będzie wartość wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie usług montażowych od Y, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym?

2008.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-559/08-3/GD
     ∟W kontekście opisanej powyżej struktury biznesowej, Wnioskodawca powziął szereg wątpliwości dotyczących prawidłowego traktowania transakcji z punktu widzenia ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że: Spółka ma prawo do wykazywania kwoty akcyzy na fakturze wystawionej na rzecz dealera.

2008.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-559/08-2/GD
     ∟Sprzedaż przez komis samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją

2008.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-2B/08/JK
     ∟Produkcja paliw silnikowych musi odbywać się w składzie podatkowym.Odbiorca komponentów uzyskiwanych z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych produkujący z nich paliwa silnikowe ma obowiązek posiadania składu podatkowego.

2008.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-2A/08/JK
     ∟Na producencie komponentów uzyskiwanych z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych nie ciąży obowiązek ich produkcji w składzie podatkowym, jeżeli nie służą one do celów napędowych.

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-28/07-3/TW
     ∟1. Czy akcyza uiszczona przez Spółkę przy imporcie koncentratu alkoholowego, który jest nabywany przez kontrahenta amerykańskiego z przeznaczeniem do produkcji ginu, czyli napoju alkoholowego destylowanego, podlega – zgodnie z § 3 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy – odliczeniu od akcyzy należnej z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę napojów alkoholowych destylowanych?2. Czy prawo do odliczenia, wspomnianej w pytaniu pierwszym kwoty akcyzy uiszczonej przez Spółkę przy imporcie koncentratu alkoholowego, powstaje z chwilą uzyskania dowodu zapłaty kwoty akcyzy wynikającej z dokumentów celnych, o czym mowa w § 9 pkt 2 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy?3. Czy przysługujące Wnioskodawcy, na podstawie § 3 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy, odliczenie kwoty akcyzy...

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-29/07-3/TW
     ∟Czy wewnątrzwspólnotowe dostawy wyprodukowanego w składzie podatkowym ginu do składów podatkowych mieszczących się w innych państwach członkowskich mogą być dokonane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za administracyjnym dokumentem towarzyszącym?

2008.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-204/07
     ∟Istota interpretacji: Klasyfikacja dodatków do paliw, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2008.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-189/07-1/DG
     ∟Uznanie za wyroby akcyzowe i opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów klasyfikowanych do PKWiU 24.66.48-90.90 nie wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym przeznaczonych na cele opałowe.

2007.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-184/07-3/GD
     ∟Przy zawieszenia poboru akcyzowego nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

2007.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-28/07-4/GD
     ∟Czy produkcja mieszanek bitumicznych musi odbywać się w składzie podatkowym?

2007.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-4/07/JK
     ∟Czy Spółka produkując, magazynując i wprowadzając do obrotu oleje roślinne, surowe jak i rafinowane, ma obowiązek realizowania tych czynności w składzie podatkowym?

2007.08.06 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-9116-286/07/474/JB
     ∟„Czy dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży produktów sklasyfikowanych w ramach kodów CN 2710 19 83 – 2710 19 93, Podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego przewidzianego w § 13 ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?”

2007.06.26 - Izba Celna w Kielcach - 340000-WPA-9118-1/07
     ∟1.Jaka jest wysokość obowiązującej stawki podatku akcyzowego dla lekkiej ropy naftowej surowej (symbol PKWiU 11.10.10-30.00; kod CN 2709 00 90?2.Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne przy sprzedaży lekkiej ropy naftowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy sprzedaży do Republiki Czeskiej?

2007.06.15 - Urząd Celny w Siedlcach - 446000-AP-0503-7/07/AP
     ∟1) Czy obok oświadczenia wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm. ), do wniosku należy załączyć jakiekolwiek zaświadczenia wydane przez wymienione w tym przepisie inspekcje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy?2) Czy planowane działania grupy „rolników” jest prawidłowe w odniesieniu do poszerzania przedmiotowej grupy i działania w tym zakresie na podstawie § 10 w/w...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj