Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3599/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2019.1.PP
     ∟w zakresie sposobu obliczania limitu dla określenia statusu małego podatnika oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.555.2019.1.MN
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.491.2019.1.MC
     ∟Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce opodatkowania nabywanych usług oraz opodatkowanie i dokumentowanie przemieszczeń własnych towarów.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.370.2019.3.EW
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku vat z tytułu sprzedaży Kart przedpłaconych różnego przeznaczenia; Prawo do ewidencjonowania na własnej kasie kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart z zastosowaniem zera technicznego; Możliwość wykazania na paragonie fiskalnym kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart w innej pozycji paragonu jako dodatkowe informacje.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2019.2.KBR
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-22/16-2/KO
     ∟zakresie: - stwierdzenia, że w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą, - stwierdzenia, że w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2019.1.EK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowanie opisanych we wniosku usług

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.498.2019.3.RG
     ∟skutki podatkowe związane z wypłaceniem/otrzymaniem kwoty Świadczenia Gwarancyjnego

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.540.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.545.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.544.2019.2.IT
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych, obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego i obowiązek wystawienia faktur oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.479.2019.2.MN
     ∟wyłączenie z opodatkowania sprzedaży działek

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.503.2019.2.AK
     ∟Dostawa budynku handlowo-usługowego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.379.2019.6.AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych stawką podatku VAT w wysokości 23% przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 115-KDIT1-3.4012.494.2019.3.AP
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy działek niezabudowanych wywłaszczonych na cele związane z ... w zamian za odszkodowanie.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.496.2019.3.JC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.488.2019.2.MP
     ∟Uznanie za element zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesienia aportem do Spółki infrastruktury powstałej w ramach realizacji inwestycji dofinansowanych.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.422.2019.3.AK
     ∟Transakcja dostawy pomieszczenia, przez Gminę na rzecz Najemcy, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.487.2019.2.MGO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki budowlanej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.545.2019.1.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przyznanego na podstawie ugody odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, brak obowiązku wystawienia faktury.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj