Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2294/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.582.2019.1.AK
     ∟opodatkowania podatkiem VAT według stawki 23% sprzedaży działki oraz braku obowiązku dodatkowej rejestracji jako podatnika podatku VAT w związku z ww. transakcją

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.551.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.549.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.610.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.469.2019.2.DM
     ∟Brak zwolnienia od podatku dostawy terenów niezabudowanych, zwolnienie od podatku dostawy budynków i budowli oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem terenów niezabudowanych, budynków i budowli.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.510.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.443.2019.2.PM
     ∟Opodatkowanie 23% stawką dostawy nieruchomości niezabudowanej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.475.2019.1.EZ
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawców udziałów w niezabudowanej Nieruchomości będzie wypełniać definicję działalności gospodarczej i będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%. Zainteresowani będą zobowiązani udokumentować sprzedaż prawa własności Nieruchomości wystawiając każdy w swoim imieniu fakturę na sprzedaż tego prawa w części odpowiadającej ich udziałowi.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.393.2019.2.JS
     ∟Brak uznania transakcji sprzedaży Nieruchomości za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania ww. czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz stawki podatku dla dostawy ww. działek zabudowanych (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3, nr 5); opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Kupującego w związku z nabyciem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.346.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki nr 1 wraz z budynkami i budowlami nabytymi aportem i działki gruntu nr 2, zabudowanej drogą, na które nie poniesiono nakładów na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej. Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki nr 1 wniesionej aportem, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym, na który poniesiono nakłady na jego ulepszenie powyżej 30% ich wartości początkowej oraz budowlą stanowiącą zewnętrzną instalację gazową, wybudowaną przez Wnioskodawcę i oddaną do użytkowania w 2019 r., co do których to budynków i budowli okres między oddaniem ich do użytkowania a dostawą będzie krótszy niż 2 lata. Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki gruntu nr 1 nabytej aportem, zabudowanej budynkami i budowlami, które wybudował Wnioskodawca, od których nabycia odliczono podatek VAT oraz zabudowanej budynkami i budowlami nabytymi w drodze aportu, na które poniesiono nakłady na ich ulepszenie przekraczające 30% ich wartości początkowej, a okres między oddaniem ich do użytkowania a dostawą będzie dłuższy niż 2 lata oraz w zakresie korekty podatku odliczonego. Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanej części działki gruntu nr 1. Oodatkowanie zbycia ruchomości stanowiących wyposażenie budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń służących do obsługi fermy. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w przypadku złożenia rezygnacji przez strony transakcji z art. 43 ust. 10 ustawy.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.305.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości objętej współwłasnością małżeńską, będącej przedmiotem odpłatnej dzierżawy, na której dzierżawca we własnym zakresie wybudował budynki i budowle.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.576.2019.2.BJ
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowej składająca się 6 działek stanowi odpłatną dostawę towaru opodatkowaną 23% stawką w części dot. działek przeznaczonych pod zabudowę, a w części podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.508.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską; stawka podatku dla ww. sprzedaży; prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki stanowiącej współwłasność małżeńską; prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.507.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską stawka podatku dla ww. sprzedaży

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.331.2019.4.JO
     ∟Zwolnienie z podatku VAT zbycia nieruchomości gruntowej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.439.2019.3.KOM
     ∟Nieuznanie nabytych składników majątku za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania sprzedaży Działki 1 i Działki 2 praz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej tę transakcję

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.288.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie planowanej sprzedaży działek gruntu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.465.2019.2.IZ
     ∟obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy działki

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.333.2019.2.AP
     ∟- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);- zwolnienie pod podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, czynności sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 3);- opodatkowanie podatkiem VAT czynności sprzedaży działek gruntu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg stawki podatku w wysokości 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.384.2019.3.JF
     ∟Czy przy założeniu, że wskazana w stanie faktycznym nieruchomość może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych według stawki 19%?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.474.2019.3.WL
     ∟stawka podatku VAT dla planowanej sprzedaży lokalu użytkowego

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.385.2019.2.WH
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.428.2019.3.RR
     ∟W zakresie braku uznania sprzedaży Nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania sposobu opodatkowania sprzedaży Działki 1 i Działki 2 oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.470.2019.5.AJ
     ∟Planowana transakcja sprzedaży niezabudowanego gruntu będzie wykonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan wystąpi w jej ramach jako podatnik tego podatku w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Nie będzie ona zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do jego zastosowania. Nabył Pan działkę w drodze czynności niepodlegającej opodatkowaniu, co oznacza, że nie wystąpił podatek naliczony podlegający ewentualnemu odliczeniu. Dostawa ta nie będzie również zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy, ponieważ, jak wynika z treści wniosku jest to grunt przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Nie będzie Pan ponadto mógł skorzystać ze zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, ponieważ zwolnienia przewidzianego w tych przepisach nie stosuje się do dostawy terenów budowlanych. Tym samym dostawa gruntu niezabudowanego będzie opodatkowana 23% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj