Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1305/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW
     ∟Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.421.2019.1.RM
     ∟brak obowiązku rozpoznania importu usług w związku z organizacją pobytu laureatów Konkursu z Polski na Węgrzech

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2019.1.AP
     ∟Import usług świadczonych przez Kontrahenta, za które otrzymuje on wynagrodzenie w postaci Opłaty motywacyjnej oraz moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tych usług.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.445.2019.1.IT
     ∟Opodatkowanie czynności zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji przez Uczestników.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.345.2019.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku importu usług kulturalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.373.2019.2.IG
     ∟Wnioskodawca w związku z pozyskaniem finansowania dłużnego na potrzeby podstawowej działalności gospodarczej w postaci oprocentowanych Pożyczek winien rozpoznać import usług zwolnionych na postawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2019.1.AKO
     ∟rozpoznanie importu usług zwolnionych od podatku VAT oraz brak powstania obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu odkupu od Inwestora niespłaconych wierzytelności

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.354.2019.3.IG
     ∟Uznanie nabycia usług Sekurytyzacji za import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy oraz brak obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem Wierzytelności w ramach usługi Sekurytyzacji, brak obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust.1 ustawy.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.322.2019.1.KT
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności w ramach umowy sekurytyzacji

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.265.2019.3.ICZ
     ∟Uznanie Uczestników niebędących Masterem za podatnika VAT z tytułu uczestnictwa w opisanej strukturze cash poolingu oraz Uznanie, że w ramach opisanej struktury cash poolingu Master nie świadczy/nie będzie świadczyć na rzecz innych Uczestników jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy, w konsekwencji czego Zainteresowani nie są/nie będą zobowiązani do rozpoznania dla celów podatku VAT importu usług w tym zakresie.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.283.2019.1.IG
     ∟Usługi udzielania Pożyczek w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy natomiast usługi przyjmowania Depozytów w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy w ramach Planowanego cash poolingu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.304.2019.1.KOM
     ∟Rozpoznanie importu usług zwolnionych od podatku VAT i braku powstania obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu odkupu od Inwestora niespłaconych wierzytelności.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.229.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: rozpoznania importu usługi organizacji praktyk zawodowych, zastosowania zwolnienia z podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.335.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.203.2019.4.KW
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla nabywanych usług przeprowadzenia Badania oraz wykazania importu ww. usług w deklaracji podatkowej

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.245.2019.1.IK
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji w przypadku świadczenia wzajemnego w postaci udziałów w spółce.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.150.2019.2.KS
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla nabywanych usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów w ramach importu usług.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.79.2019.4.IG
     ∟Otrzymanie przez Spółkę odsetek w związku z uczestnictwem w systemie płatności na rzecz nie rodzi po stronie Spółki obowiązku rozpoznania czynności podlegającej opodatkowaniu. Natomiast uczestnicząc w systemie płatności na rzecz Spółka w związku z wypłaceniem odsetek winna rozpoznać import usług, które są zwolnione od podatku. Wartość usług nabywanych od Spółki Płynnościowej w ramach przedstawionej struktury płatności na rzecz, nie powinna być uwzględniana przez Spółkę przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.135.2019.3.PR
     ∟Zwolnienie od podatku czynności udzielenia pożyczki, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usługi pożyczki oraz obowiązek wykazania tej usługi w deklaracji VAT-7 za okres powstania obowiązku podatkowego.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.88.2019.2.KB
     ∟Określenie, czy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o współpracy wystąpi u Wnioskodawcy import usługi opodatkowanej stawką podatku w wysokości 23%, określenie podstawy opodatkowania nabywanej usługi oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego nabywanej usługi.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.57.2019.2.KT
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zobowiązanego do rozpoznania na terytorium kraju importu usług nabywanych od podmiotów zagranicznych, brak obowiązku rejestracji dla celów VAT oraz określenie miejsca świadczenia nabywanych usług.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.38.2019.2.RM
     ∟brak obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 4 ustawy

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.107.2019.2.RS
     ∟W zakresie uznania za import usług udzielonych przez firmę niemiecką gwarancji, zastosowania zwolnienia od podatku dla ww. usług, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług i ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.74.2019.2.BJ
     ∟Uznanie poszczególnych czynności za WDT, WNT, import usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj