Interpretacje do przepisu
art. 20 pkt 2 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 20 pkt 2 ustawy o rachunkowości

1

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2019.2.SR
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub firm ubezpieczeniowych przez wysyłkę dokumentacji medycznej na wskazany we wniosku adres oraz brak możliwości anulowania faktury oraz dokonania korekty sprzedaży w przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na wniosek pacjenta

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.368.2019.1.DM
     ∟Sposób opodatkowania udostępniania dokumentacji medycznej wysyłanej za pośrednictwem operatora pocztowego.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.762.2016.2.IN
     ∟Kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym.

2014.07.10 - Minister Finansów - PT8/033/106/219/13/WCX/14/RD-63388
     ∟prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu)

2014.07.10 - Minister Finansów - PT8/033/107/220/13/WCX/14/RD-63233
     ∟prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia lub leasingu pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu

2013.10.09 - Minister Finansów - PT8/033/71/173/SBA/13/RD104422
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług odpłatnego wydawania kopii dokumentacji medycznej

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-296/13-4/MP
     ∟Wnioskodawcy z tytułu zawartej umowy leasingu pojazdu specjalnego o przeznaczeniu „bankowóz” nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe, jak również nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu ww. pojazdu.

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-88/11-3/12/S/MG
     ∟Usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania, w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-88/11-4/12/S/MG
     ∟Usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania w celu innym niż dalsze leczenie, nie będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Tym samym usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23%.

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-16/12/WM
     ∟Czy stratę z tytułu kradzieży gotówki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1462/11/AŚ
     ∟W zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy kwota należna za usługę obliczona jest zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417, ze zm.) - cena brutto czy netto.

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-579/11/MK
     ∟Czy dodatki i nagrody spisowe wypłacone na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o narodowym powszechnym spisie ludności i mieszkań w 2011 r. pracownikom Urzędu Miejskiego oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym są przychodem ze stosunku pracy, czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-544a/11/MK
     ∟Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy? Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań?

2011.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-542/11/AA
     ∟Opodatkowanie zryczałtowanym 18% podatkiem dochodowym należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, kuratorom adwokatom, tłumaczom.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-518/11/MK
     ∟Czy dodatki i nagrody spisowe wypłacone na podstawie przepisów ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. oraz ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. pracownikowi Urzędu Statystycznego, oddelegowanemu do pracy w Wojewódzkim Biurze Spisowym są przychodem ze stosunku pracy czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-627/11-2/AG
     ∟1. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), w której zmianie uległa treść art. 30 pkt 5a, uzależniając ryczałtowy pobór podatku w wysokości 18% przychodu, jeżeli kwota należności (z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, w tym umowy zlecenia i o dzieło) określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza jednorazowo 200 zł w pojedynczej umowie2. Czy powyższa zmiana ma wpływ na wypłacane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia biegłych, ławników i kuratorów, a mianowicie czy w dalszym ciągu wynagrodzenia te są opodatkowane na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, również w przypadku nie przekroczenia kwoty 200,00 złotych?

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-344/11-3/AK
     ∟Czy wykonywanie kopii, wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych oraz wydawanie pacjentom na ich życzenie zaświadczeń i orzeczeń niezwiązanych z dalszym leczeniem, a także udzielanie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia podlega opodatkowaniu podstawowa stawką 23%?

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-344/11-2/AK
     ∟Czy przy świadczeniu usług takich jak sporządzanie kopii dokumentacji medycznej dla pacjentów Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-126/11/HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje zasady opodatkowania zaliczką na podatek dochodowy, a nie podatek zryczałtowany dla osób wymienionych w art. 13 pkt 5, 6 i 8 ustawy pdof tj. ławników, biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zawodowych, adwokatów i lekarzy sądowych, jeżeli kwota należności nie przekracza 200 zł?2. W przypadku gdy stanowisko jest błędne i w miejsce pobieranej zaliczki na podatek dochodowy, należy brać zryczałtowany podatek, prosimy o interpretację czy u lekarzy sądowych podstawę do opodatkowania stanowi wartość wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 w sprawie wynagradzania przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń w wysokości 80 zł za wydanie 1 zaświadczenia, czy wartość wynikająca z rachunku za okres 1 miesiąca (stanowiąca iloczyn ilości wystawionych w miesiącu zaświadczeń i należności za jedno zaświadczenie).

2007.08.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VTR1/443-43/07/MA
     ∟Czy usługa kopiowania dokumentacji medycznej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług stawką 22% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

2006.11.16 - Pomorski Urząd Skarbowy - VI/443-278/06/JD
     ∟Czy kwota opłaty za wydanie odpisu dokumentacji medycznej jest kwotą brutto?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj