Interpretacje do przepisu
art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


89/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.290.2019.2.PP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.547.2018.4.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.548.2018.4.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.546.2018.4.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.2.2018.2.JK3
     ∟Świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Holandii jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte są dyspozycją tego przepisu.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.357.2017.2.SK
     ∟Czy od odszkodowania wypłaconego przez pracodawcę Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.126.2017.1.KK
     ∟Odszkodowanie wypłacone właścicielowi lokalu mieszkalnego przez gminne w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.168.2017.1.AR
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.82.2017.2.PP
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanych odsetek, odszkodowania za utracony zarobek i odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.118.2017.1.KK
     ∟Czy otrzymane z tytułu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.69.2017.2.BF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.71.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.753.2016.1.JG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-570/16-1/HS
     ∟Opodatkowanie odprawy. Obowiązki płatnika.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-374/16/TJ
     ∟Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-419/16-4/MS1
     ∟Czy w świetle powyższych faktów oraz przedstawionej w analizy, pomijając zaliczki na poczet podatku dochodowego pobrane przez pracodawcę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach i Kodeksu pracy, pobranie przez pracodawcę zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu świadczenia nazwanego „odprawą”, wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie układu zbiorowego pracy, w ramach PDO było zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późn. zmianami?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.428.2016.1.PM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłaceniem odprawy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.266.2016.2.MS
     ∟skutki podatkowe wypłaty rekompensaty w ramach Programu Dobrowolnych Odejść

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-280/16/MZ
     ∟Wypłacone świadczenia – rekompensaty - stanowią dla Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego pracodawca jako płatnik miał obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.219.2016.1.DA
     ∟Czy wypłacona w 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-198/16-2/AM
     ∟Kwota odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela biura rachunkowego, które prowadziło dokumentację płacowo-kadrową oraz finansową, będzie stanowiło przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane odszkodowanie jednakże zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-162/16/MJ
     ∟Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść jest zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-124/16/MKo
     ∟Czy wypłacona Wnioskodawcy rekompensata w wysokości 133112,76 zł brutto jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.295.2016.1.PM
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-65/16/ZuK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przystąpieniem podatnika do programu Dobrowolnych Odejść.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-384/16-2/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-776/15-2/MH
     ∟Czy wartość jednorazowej odprawy pieniężnej (dwunastokrotność średniego wynagrodzenia), które będzie/została wypłacona na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 143) i porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-339/15-3/PW
     ∟Czy wartość jednorazowej odprawy pieniężnej (dwunastokrotność średniego wynagrodzenia), która została wypłacona na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 143) i porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj