Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.138.2019.3.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła w związku z wypłacanymi należnościami za usługi cloud computing

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2019.2.AZE
     ∟Ustalenie, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży Funkcjonalności na rzecz podmiotów zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terytorium Polski (Klientów) będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 12 ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.153.2019.2.BJ
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki pobrania i wpłacenia tzw. podatku u źródła w związku z wypłatą wskazanego we wniosku wynagrodzenia z tytułu nabycia Usług wsparcia

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.131.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą przez Spółkę danemu przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowo-reklamowe w kwocie przewyższającej w obowiązującym w Spółce roku podatkowym 2 000 000 zł Spółka - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - będzie mogła w stosunku do tego wypłacanego wynagrodzenia zastosować bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.176.2019.1.ANK
     ∟-kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, -spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.140.2018.2.APA
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydenta irlandzkiego z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego jeżeli Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2019.1.KK
     ∟Stosowanie zmienionych od 1 stycznia 2019 r. przepisów art. 26 updop (obowiązki płatnika) w przypadku gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.105.2019.2.BKD
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy usługi testowania i zapewnienia jakości oprogramowania należą do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, - obowiązku sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w związku z zapłatą wynagrodzenia za usługi testowania i zapewnienia jakości oprogramowania, - ustalenia, czy usługi wsparcia należą do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, - obowiązku sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w związku z zapłatą wynagrodzenia za usługi wsparcia, - ustalenia stawki opodatkowania podatkiem u źródła należności za usługi wsparcia oraz konieczności sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w sytuacji uznania, że usługi wsparcia podlegają opodatkowaniu.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.125.2019.1.JS
     ∟Należności płacone przez Wnioskodawcę z tytułu z tytułu objęcia Pojazdów programem rozszerzonej gwarancji nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w związku z tym nie podlegają obowiązkowi poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.99.2019.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X z tytułu przejęcia przez nią ryzyka gwarancyjnego

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.172.2019.1.BG
     ∟kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.119.2019.2.MM
     ∟w zakresie: Czy w związku z regulacjami przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tyt. wypłat na rzecz Spółki X należności z tyt. przejęcia przez Spółkę X ryzyka gwarancyjnego?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.129.2019.1.BKD
     ∟Czy opłaty na rzecz Kontrahenta z tyt. korzystania z pojemników transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat przedmiotowych opłat, czy jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1 jest nieprawidłowe, to czy w odniesieniu do opłat z tyt. korzystania z pojemników transportowych znajduje zastosowanie przepis art. 26 ust. 2e ustawy o CIT

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.122.2019.1.BKD
     ∟Czy w związku z zawartą i wykonywaną umową stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest obowiązany jako płatnik do pobierania i odprowadzania na rachunek polskiego urzędu skarbowego podatku za spółkę czeską (tzw. podatek u źródła) czy też jest z tego obowiązku zwolniony, czy w przypadku istnienia obowiązku pobierania podatku u źródła Wnioskodawca obowiązany jest do potrącania kwoty 20% wartości wynagrodzenia czy też 10% wartości wynagrodzenia (przychodu)

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2018.6.AZE
     ∟obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat za usługi wykonywane przez Licencjodawcę

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.136.2019.2.AR
     ∟Czy do kosztów usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą wynagrodzenia Przewoźnikom z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii za przeprowadzone kampanie marketingowe/reklamowe powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.118.2019.3.AW
     ∟Możliwość korzystania z obniżonej stawki podatku u źródła w wysokości 5%, przewidzianej właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dla odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz luksemburskiego Lidera w ramach systemu cash poolingu

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.175.2019.3.MW
     ∟ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.174.2019.2.MW
     ∟Ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2019.2.MS
     ∟1. Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą”) w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku, do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dywidend na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy, konieczne jest spełnienie przez otrzymującego dywidendę przesłanek określonych w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy? 2. Czy Wnioskodawca, realizując obowiązki płatnika i dokonując weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, warunków zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, wynikających z przepisów szczególnych, ma obowiązek sprawdzać czy zostały spełnione przesłanki z art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy? 3. Czy dla celów złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy, uznaje się, że posiadanie przez płatnika oświadczeń, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy, złożonych przez podatnika, oznacza brak istnienia okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.192.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać podatek u źródła od płatności na rzecz Uniwersytetu z tytułu usług edukacyjnych świadczonych przez Uniwersytet na rzecz Wnioskodawcy.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.165.2019.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu : - usług udostępnienia oprogramowania, - usług udostępnienia prawa do użytkowania systemu A oraz systemu B (tj. opłaty licencyjne, opłaty za dostarczenie nośników danych, opłaty za karty dostępowe

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.60.2019.2.MK
     ∟czy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż oraz w Modelu Agencyjnym i czy wynagrodzenie płacone na rzecz Usługodawcy z tytułu Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż i Modelu Agencyjnym stanowi przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek u źródła od wypłacanych należności.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.112.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy koszty Usług wsparcia świadczonych przez Usługodawcę w zakresie Działu IT oraz Działu Magazynowania i logistyki nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, - czy jeśli koszty Usług wsparcia świadczonych przez Usługodawcę mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, to czy koszty te stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.109.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 12 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.137.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy podnośniki, o których mowa we wniosku stanowią w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „urządzenia przemysłowe”, których najem od zagranicznych kontrahentów obliguje Spółkę (jako płatnika) do pobrania podatku dochodowego od dochodu osiągniętego na terytorium Polski przez kontrahentów posiadających ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj