Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.149.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik, potrącać od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz X S.A. oddział w Szwecji zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do Opłat za Usługi informatyczne oraz Usługi utrzymania zastosowanie znajdzie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.116.2019.1.MS
     ∟- Czy korzystanie z usług informatycznych poprzez zdalny dostęp do zasobów informatycznych podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w związku z tym na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek pobrania tego podatku? - Czy zakup oprogramowania przez Spółkę jako użytkownika końcowego na własne potrzeby podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w związku z tym na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek pobrania tego podatku? - Czy zakup przez Spółkę oprogramowania w celu jego odsprzedaży, z możliwością korzystania przez klienta z tego oprogramowania jako użytkownika końcowego na własne potrzeby podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w związku z tym na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek pobrania tego podatku?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.111.2019.1.BKD
     ∟Czy do opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej należności wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu amerykańskiego, w przypadku zawarcia i wykonywania umowy przedstawionej w załączniku, zastosowanie będzie znajdować stawka 10% przewidziana w art. 13 ust. 2 umowy z dnia 8 października 1974 r. między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu, czy też stawka 20 %, przewidziana w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.130.2019.2.PW
     ∟Ustalenie, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku w przypadku wypłat opisanych we wniosku należności, niezależnie od wartości wypłacanych należności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1aa ustawy o CIT, w tym również w przypadku, gdy wypłata tych należności dokonywana przez Wnioskodawcę na rzecz tego samego podatnika przekracza łącznie w roku podatkowym obowiązującym u Wnioskodawcy kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.126.2019.1.MS
     ∟Czy płatności przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami, które Spółka otrzymuje od leasingobiorców oraz pożyczkobiorców (dłużników) z tytułu spłaty wierzytelności wynikających z umów leasingu i pożyczki mieszczą się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT i w związku z tym czy w świetle art. 26 ust. 1 i ust. 2e ustawy CIT Spółka jest lub będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2019.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z przekazywanymi przez Spółkę do spółki luksemburskiej kwotami odpowiadającymi spłatom Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu operacyjnego i finansowego, Umów Najmu i Umów Pożyczek), w ramach umowy o administrowanie Wierzytelnościami

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.90.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa usług badań laboratoryjnych oraz kontroli jakości nabywanych od nierezydentów jako niemieszczących się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 updop.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat dywidend na rzecz francuskiego rezydenta podatkowego w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.120.2019.1.DP
     ∟1. Czy płatność Wynagrodzenia za gotowość należy traktować jako płatność wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru podatku u źródła z możliwością zastosowania obniżonej stawki podatku określonej w UPO? 2. Czy płatność Wynagrodzenia za gotowość należy traktować jako płatność wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, a na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru podatku u źródła z możliwością zastosowania wyłączenia z opodatkowania na podstawie UPO?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.115.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Usługodawców z Ukrainy na rzecz zakładu polskiej Spółki (Wnioskodawcy) oraz braku obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.73.2019.2.AW
     ∟1. Czy limit wypłaty Należności licencyjnych w wysokości 2 mln zł należy stosować w odniesieniu do indywidualnie każdego Odbiorcy Należności licencyjnych czy sumarycznie w odniesieniu do sumy wpłat Należności licencyjnych do Centrum rozliczeń będącego jedynie pośrednikiem pomiędzy Odbiorcami Należności licencyjnych a Wnioskodawcą? 2. Czy jeżeli Centrum rozliczeń, pośrednik, otrzyma wpłatę Należności licencyjnych powyżej 2 mln zł, a niektórzy Odbiorcy Należności licencyjnych otrzymają Należności licencyjne należne od Spółki powyżej 2 mln zł, Spółka powinna stosować art. 26 ust. 2e indywidualnie do każdego Podmiotu z Grupy, który otrzyma wypłatę powyżej 2 mln zł?

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.73.2019.3.JC
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do systemu zarządzania płynnością.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.106.2019.2.BG
     ∟czy to płatności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT dokonywane przez Oddział w Polsce na rzecz innych nierezydentów podatkowych stanowią dochody osiągane na terytorium Polski przez tych nierezydentów, czy Oddział jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.146.2019.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z przekazywanymi przez Wnioskodawcę do spółki irlandzkiej kwotami odpowiadającymi spłatom Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów pożyczek), w ramach umowy o administrowanie Wierzytelnościami

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.133.2019.1.BM
     ∟czy opłaty na rzecz Kontrahenta z tyt. korzystania z pojemników transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat przedmiotowych opłat

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.133.2019.2.AK
     ∟Czy w związku z wypłatą odsetek od pożyczki na rzecz Wspólnika (rezydenta podatkowego USA) Spółka ma prawo do zwolnienia z podatku u źródła tych odsetek na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy CIT, przy spełnieniu warunków określonych w art. 26 Ustawy CIT?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-5/15-6/PS/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku „u źródła” w związku z wypłatą na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu zbycia licencji na oprogramowanie komputerowe.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.40.2019.4.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki z tytułu nabycia Usług Informatycznych nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o CIT.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.109.2019.1.MW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu nabycia na portalach stockowych lub od agencji fotograficznych prawa do używania zdjęć, grafik i czcionek, na własny użytek, a także dla celów komercyjnych i odsprzedaży publikacji zawierających użyte materiały przy uwzględnieniu posiadania/nie posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podmiotów, od których nabył przedmiotowe materiały.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.95.2019.2.PW
     ∟Ustalenie, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia z tytułu usług opisanych we wniosku oraz dysponowanie certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia za usługi opisane we wniosku.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.175.2019.1.MS
     ∟Czy usługi wykonywane przez Firmę IT będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem u źródła)?

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.104.2019.1.MS
     ∟Czy usługi wykonywane przez Licencjodawcę będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem u źródła)?

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych „podatku u źródła” zapłaconego z własnych środków Wnioskodawcy

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.86.2019.2.KK
     ∟Opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) odsetek wynikających ze struktury cash-poolingu wirtualnego w przypadku braku możliwości ustalenia, któremu z uczestników jaka kwota odsetek wypłaconych przez Spółkę została ostatecznie przekazana.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.106.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wstąpieniem przez Inwestora w prawa zaspokojonego wierzyciela w wyniku subrogacji oraz dokonywaniem wypłat odsetek na jego rzecz, a także obowiązek rozpoznania przychodu w związku z wstąpieniem przez Inwestora w prawa zaspokojonego wierzyciela w ramach subrogacji.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.74.2019.2.MS
     ∟- Czy wynagrodzenie z tytułu Licencji użytkownika końcowego, która nie jest udostępniana podmiotom z grupy kapitałowej Wnioskodawcy, mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, tj. czy zapłata takiego wynagrodzenia pociąga za sobą konieczność pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności? - Czy wynagrodzenie z tytułu Licencji użytkownika końcowego, która - zgodnie z postanowieniami umowy z dostawcą - jest udostępniana podmiotom z grupy kapitałowej Wnioskodawcy, mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, tj. czy zapłata takiego wynagrodzenia pociąga za sobą konieczność pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności? - Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia wskazanego w pytaniach 1 i 2 Wnioskodawca, aby nie być zobowiązanym do pobrania podatku u źródła, zobowiązany jest do posiadania certyfikatu rezydencji odbiorcy należności? - Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia wskazanego w pytaniach 1 i 2 powstaje po stronie Wnioskodawcy obowiązek określony w art. 26 ust. 3, 3a i 3d updop dotyczący sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.43.2019.2.MM
     ∟w zakresie: Czy odsetki od pożyczki otrzymanej przez Spółkę od Spółki niemieckiej mogą być opodatkowane w Niemczech bez potrzeby potrącania zaliczki na podatek dochodowy w Polsce w sytuacji, kiedy Spółka jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej Spółki niemieckiej?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.39.2019.2.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego nie stanowią kosztów usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów, w postaci części i komponentów, w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji w odniesieniu do przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów zastosowania nie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.71.2019.1.KK
     ∟Art. 15e – usługa sprzedażowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj