Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.25.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę tytułem opisanej we wniosku Opłaty dystrybucyjnej podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.24.2019.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek z tytułu emisji Obligacji Wewnętrznych na rzecz podmiotu brytyjskiego i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.44.2019.2.KK
     ∟Wyłącznie obowiązku pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 2e updop w związku z wypłatą należności z tytułu umów leasingu samolotu (urządzenie przemysłowe) – § 5 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 26 ust. 9 updop

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.45.2019.2.KK
     ∟Wyłącznie obowiązku pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 2e updop w związku z wypłatą należności z tytułu umów leasingu samolotu (urządzenie przemysłowe) – § 5 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 26 ust. 9 updop

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.35.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.537.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków Wnioskodawcy na nabycie od podmiotów powiązanych wskazanych we wniosku usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.529.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia usług w obszarze wsparcia działań operacyjnych oraz inżynierii, będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.540.2018.1.MW
     ∟Możliwość zaliczenia kwoty podatku u źródła, którego ciężar ponosi Spółka jako płatnik do kosztów uzyskania przychodów.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2019.1.KS
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz podmiotu - nierezydenta polskiego z tytułu usług pośrednictwa handlowego.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.84.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.560.2019.1.BKD
     ∟Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z nabyciem wskazanych powyżej usług IT (w punktach od 1 do 8) podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.538.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wskazanych w treści wniosku

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.511.2018.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.617.2018.4.MG
     ∟W zakresie obowiązku pobrania podatku przez Wnioskodawcę jako płatnika w związku z dokonywaniem wypłat Inwestorom Wynagrodzenia Nr 1 i Wynagrodzenia Nr 2

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 10% od odsetek wypłacanych na rzecz A.I na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała aktualny certyfikat rezydencji podatkowej A.I oraz spełniony zostanie warunek nieprzekroczenia limitu kwotowego z art. 26 ust. 1 pkt 1, a w przypadku jego przekroczenia, zostaną dodatkowo spełnione warunki z art. 26 ust. 7a - 7j updop?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.526.2018.4.JC
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 10% od odsetek wypłacanych na rzecz A.I na podstawie umowy cash pooling - przy założeniu, że Spółka będzie posiadała aktualny certyfikat rezydencji podatkowej A.I oraz spełniony zostanie warunek nieprzekroczenia limitu kwotowego z art. 26 ust. 1 pkt 1, a w przypadku jego przekroczenia, zostaną dodatkowo spełnione warunki z art. 26 ust. 7a - 7j updop?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.43.2019.2.AS
     ∟1) brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT w części dotyczącej: • prawa do oprogramowania; • przetwarzania danych; • zarządzania stronami internetowymi (hosting) • pozostałych usług IT, 2) ustalenie, czy wydatki na Licencje, w ramach których Spółka jest użytkownikiem końcowym (end-user) nie mieszczą się w zakresie opłat wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.28.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Księgowych, prawno-podatkowych oraz Usług IT.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.12.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty obsługi kredytowej (credit control) i usług wsparcia w zakresie HR (zasobów ludzkich) ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.629.2018.1.APO
     ∟Czy wartość Wynagrodzenia (lub jego część zaliczana do kosztów rachunkowych w danym roku obrotowym), może zostać rozpoznana w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z pominięciem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.531.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez Spółkę od wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki niemieckiej

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.35.2019.2.RK
     ∟Ograniczenia kosztów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.497.2018.2.JC
     ∟1. Czy Oddział jest/będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym z tytułu najmu maszyn, w sytuacji gdy wypłata należności dokonywana jest przez Centralę, natomiast Oddział jest tylko obciążany odpowiednią częścią tych kosztów w wewnętrznych rozliczeniach? 2. Jeżeli Oddział nie jest/nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła, a podatek zostanie zapłacony ze środków Oddziału (kontrahent otrzymał całą kwotę z faktury) to czy Oddział może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku?

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.495.2018.4.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej, gdy Pożyczkodawca nie będzie rzeczywistym beneficjentem odsetek z tytułu pożyczek.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.1.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług wsparcia technicznego i sprzedażowego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.111.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku ograniczenia z art. 15e ust. 1 updop do Licencji.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.19.2019.2.DP
     ∟Czy koszty usług oddelegowania pracowników ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Y w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.558.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług wsparcia w zakresie planowania i logistyki łańcucha dostaw ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.564.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług obsługi nieruchomości, usług finansowych, usług wsparcia w zakresie dostaw, usług wsparcia w zakresie sprzedaży eksportowej oraz usług wsparcia strategicznego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.20.2019.2.MS
     ∟Czy koszty usług wsparcia w zakresie transportu i logistyki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj