Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.567.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty usług wsparcia sprzedaży ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.5.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.563.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług controllingu dostaw ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.10.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.560.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług informatycznych, finansowo-księgowych oraz prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.561.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.654.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.562.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.30.2019.2.AG
     ∟brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do Usług pośrednictwa oraz zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop do ww. kosztów

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.3.2019.2.BS
     ∟zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia sprzedaży ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.648.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.640.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.548.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.664.2018.2.AM
     ∟zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług Handlowych

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.528.2018.2.AR
     ∟Czy koszty nabycia wskazanej we wniosku Licencji podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wskazane we wniosku usługi, obejmujące usługi kompleksowego wdrożenia wyników Rozwoju Projektu, stanowią usługi wskazane w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.550.2018.2.DP
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.551.2018.2.AW
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.419.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 i ust. 11 updop – usługi z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych, obszaru inżynierii i rozwoju, obszaru produkcji, obszaru monitorowania jakości oraz obszaru sprzedaży.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.462.2018.4.MN
     ∟Obowiązki płatnika podatku u źródła z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych, inspekcyjnych, badania biegłości.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.634.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy płatności przekazywane przez Wnioskodawcę właścicielowi (producentowi) oprogramowania komputerowego - licencjodawcy, z siedzibą w Izraelu podlegają w Polsce podatkowi zryczałtowanemu od należności licencyjnych (podatek u źródła).

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.15.2019.1.JC
     ∟obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą należności na rzecz Nadawców oraz obowiązek płatnika

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.2.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek samodzielnego (bez pośrednictwa płatnika) opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów polskiej spółki oraz opodatkowanie w Polsce dochodu ze zbycia udziałów polskiej spółki zależnej, której ponad 50% wartości aktywów stanowi wartość nieruchomości.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.3.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz kontrahenta amerykańskiego z tytułu nabycia wszelkich praw autorskich do oprogramowania.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.526.2018.3.BKD
     ∟czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła w związku z nabyciem: -Konsumenckich testów produktów, zaliczonych do Usług Inspekcyjnych oraz pozostałych wskazanych we wniosku usług.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.626.2018.2.AM
     ∟Ustalenie czy w stosunku do Licencji oraz wynagrodzenia za Usługi IT ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy zastosowanie znajdą ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.620.2018.3.MO
     ∟1. Czy przepis art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP, znajdzie zastosowanie do opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym usług obejmujących obsługę księgową i podatkową oraz finansową? 2. Czy przepis art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP, znajdzie zastosowanie do opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym usług informatycznych?

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.518.2018.1.AJ
     ∟Brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty odsetek w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego oddziału francuskiego rezydenta podatkowego.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.509.2018.1.AW
     ∟Brak zobowiązania Wnioskodawcy do pobierania zryczałtowanego podatku od odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w związku z art. 26 updop

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.534.2018.1.AJ
     ∟Zakwalifikowanie do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1-4 updop usług związanych z tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem aplikacji, udzielenia licencji oraz przeniesienia praw do aplikacji komputerowych oraz usług hostingu (aplikacji).

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.541.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 01 stycznia 2019 r.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj