Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2018.3.AM
     ∟ustalenia czy koszty Usług Informatycznych ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów Powiązanych nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2018.1.MS
     ∟Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.319.2018.1.SG
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła wypłaty należności (prowizji, odsetek i opłat dodatkowych) na rzecz Faktora z tytułu realizacji postanowień Umowy faktoringu, obowiązku złożenia deklaracji IFT-2R oraz obowiązku posiadania Certyfikatu Rezydencji Faktora

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.264.2018.2.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik - z tytułu wypłacanych na mocy zawartego porozumienia kwot na rzecz spółki włoskiej - powinien, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Rządem Republiki Włoskiej, czyli w wysokości 10% od wypłacanych kwot

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi pośrednictwa, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.360.2018.2.AG
     ∟brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów Usług koordynacji logistyki oraz kwalifikacja tych kosztów do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.352.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: - ustalenia, czy koszty Usług koordynacji zakupów podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1; - uznania kosztów Usług koordynacji zakupów za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę Produktów, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2018.2.APO
     ∟Czy do wydatków na nabycie Usług wymienionych w lit. A-E zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. l ustawy o CIT?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.221.2018.1.KB
     ∟1. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (przykład c) i f)) certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania? 2. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także użyte jest stwierdzenie, że Kontrahent zagraniczny nadal jest rezydentem (przykład a) i b)) certyfikat jest uwzględniany w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu oraz roku bieżącego, w którym certyfikat został wydany niezależnie od momentu jego wydania? 3. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia (przykład d), e) i h)), certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania? 4. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazana data ważności na dany rok (przykład g)) certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce we wskazanym roku?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.180.2018.2.KB
     ∟Czy Urząd Miasta zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tzw. podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 updop, od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz firmy holenderskiej z tytułu zakupu usług dostępu do przestrzeni adresowej IPv4?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.428.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek obciążających Wnioskodawcę wypłacanych na rzecz Agenta w związku z uczestnictwem w cash poolingu.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.258.2018.2.JC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika posługującego się certyfikatem rezydencji pobranym ze strony internetowej kontrahenta –oraz wysłanym do Spółki drogą elektroniczną.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.231.2018.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając należności licencyjne do B będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 3a i następne Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.271.2018.1.PW
     ∟Obowiązek odprowadzania podatku u źródła od należności wypłacanych za najem lokomotywy oraz obowiązek uzyskania certyfikatu rezydencji właściciela lokomotywy.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.232.2018.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ma prawo zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku udokumentowania miejsca siedziby Kontrahenta dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji pobranym (w niezmienionej formie i formacie) przez Spółkę ze stron internetowych w sposób przedstawiony w pkt a) - b) powyżej?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty Usług inżynieryjnych, o których mowa w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e uCIT.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.347.2018.1.PH
     ∟Konsekwencje podatkowe zawarcia transakcji CDS z podmiotem powiązanym

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.343.2018.1.PH
     ∟Konsekwencje podatkowe zawarcia transakcji CDS

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.341.2018.1.BG
     ∟czy Spółka dzielona, w zakresie Wydzielanych ZCP powinna ująć: - w deklaracjach CIT-10Z oraz CIT-6R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy podatek zryczałtowany został/zostanie pobrany przez Spółkę dzieloną, - w informacjach IFT-2R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w okresie od pierwszego dnia roku, w którym dojdzie do podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.210.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2018.1.DP
     ∟Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2018.4.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów i należności za obsługę techniczną.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.254.2018.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów oraz należności za obsługę techniczną.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.248.2018.1.KS
     ∟1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2018.1.KS
     ∟1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.206.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego (związanych z obsługą procesu udzielania pożyczek i administrowaniem płatnościami przez Wnioskodawcę).

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.238.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu usług pośrednictwa finansowego.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.244.2018.1.JC
     ∟1.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj