Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.256.2018.1.MS
     ∟w zakresie: Czy Spółka ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od należności za Usługę przechowywania danych na rzecz kontrahentów Spółki, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.237.2018.1.MS
     ∟Czy Spółka ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od należności za nabywane Programy na rzecz kontrahentów Spółki, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2018.1.MS
     ∟Czy Spółka nie będzie miała obowiązków obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za nabywane Programy oraz Usługi przechowywania danych, w przypadku nieposiadania Certyfikatu rezydencji kontrahenta, który nie jest polskim rezydentem podatkowym?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.285.2018.1.PC
     ∟Czy do wydatków na nabycie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.223.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do usług wskazanych we wniosku

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.168.2018.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca zarejestrowany na terytorium Polski lub jego zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe zobowiązane są (jako płatnik) do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od transakcji wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawieranych i rozliczanych (płaconych) przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki zarejestrowane i podlegające obowiązkowi podatkowemu w kraju realizacji kontraktu

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy od kwoty zapłaconych prowizji i opłat okołokredytowych należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.205.2018.3.JC
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła z tytułu odsetek naliczanych na rzecz członków zagranicznych pochodzących z Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Czech oraz Francji?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.167.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku opodatkowania w Polsce dochodu szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (polskiego funduszu inwestycyjnego).

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC
     ∟Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.130.2018.2.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.230.2018.1.MM
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów (będących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT) podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.139.2018.1.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.119.2018.2.EN
     ∟w zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wskazanych we wniosku usług dewelopingu i komercjalizacji w zawiązku z brakiem kwalifikacji ww. opłat do katalogu kosztów wymienionego w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2018.2.IZ
     ∟Czy w związku z dokonywanymi płatnościami Exit Fee na rzecz Niemieckich podmiotów Spółka jest zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.188.2018.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony) będzie, w stosunku do wypłat przychodów (dochodów) określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1, art. 21 i art. 22 updop, dokonanych przez Bank Dzielony w związku z działalnością Części Wydzielanej w Roku Podziału, zobowiązany do: • wystawienia i przesłania za Rok Podziału podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 updop (IFT-2, IFT-2R), • sporządzenia i przesłania za Rok Podziału do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26a updop (CIT-6R, CIT-10Z)

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.36.2018.3.KK
     ∟Ograniczenia w zaliczeniu do kup – art. 15e updop – usługi szkoleniowe

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu płatności uiszczanych za możliwość korzystania z internetowych baz danych oraz portali rekrutacyjnych.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2018.2.AZE
     ∟obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat za usługi wykonywane przez Licencjodawcę

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2018.1.HK
     ∟Podatek u źródła (usługi organizacji targów jako usługi reklamowej)

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.174.2018.2.JC
     ∟Czy Wynagrodzenie, które będzie wypłacone przez Spółkę na rzecz Spółek zagranicznych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i czy w związku z tym, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać - jako płatnik - „podatek u źródła” od przychodu osiągniętego przez Spółki zagraniczne?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.164.2018.1.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę usług odpraw celnych, usług pozyskania licencji eksportowych, usług dokumentacyjnych oraz usług ubezpieczeniowych.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.170.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.110.2018.1.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.122.2018.1.PW
     ∟Uznanie, że wynagrodzenie wypłacane Spółce Ukraińskiej stanowi zysk ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 polsko-ukraińskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz brak obowiązku poboru podatku u źródła w związku z realizacją Umowy.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.225.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat na rzecz rezydenta niemieckiego z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.224.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat na rzecz rezydenta irlandzkiego z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.223.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat na rzecz rezydenta angielskiego z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj