Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.310.2019.1.KS
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek od kredytu, w kwocie przekraczającej 2 mln PLN w roku podatkowym Spółki, na rzecz polskiego oddziału zagranicznego podmiotu, w sytuacji gdy odsetki te związane są z działalnością tego oddziału na terytorium Polski oraz obowiązku złożenia zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o niepobranym podatku od części należności przekraczającej 2 mln PLN w roku podatkowym Spółki.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.297.2019.2.AP
     ∟w zakresie ustalenia, czy pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę XY

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2019.1.AT
     ∟czy koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Wnioskodawcę Agentom z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na podstawie umów agencyjnych, o których mowa we wniosku podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.279.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy usługa dostępu do Serwisów Informacji Rynkowej, nabywana od zagranicznych kontrahentów w ramach Modelu 1 oraz Modelu 2, objęta jest zakresem art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.271.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki niemieckiej z tytułu świadczenia Usług IT i wynajmu sprzętu komputerowego.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.373.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie UPO jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOP dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.299.2019.1.JS
     ∟Czy opakowania do wsadów owocowych i warzywnych dzierżawione przez Wnioskodawcę od Z. i H. oraz cysterny na surowce dzierżawione od T. stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Z. i H. i T. z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki za dzierżawę kontenerów i cystern?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.298.2019.1.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.222.2019.2.JS
     ∟w zakresie: • opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT w odniesieniu do:- zapewnienia dostępu do przestrzeni dyskowej oraz wsparcia i dostępu do przestrzeni pamięci masowej dla dużych analiz biznesowych, - pozostałych usług „informatycznych”, • opodatkowania u źródła przychodów z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.245.2019.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy przychody uzyskiwane przez Przedstawiciela ze świadczeń przedstawionych przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym - czy przychody te podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, a w konsekwencji – czy Spółka zobowiązana jest jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.233.2019.2.MR
     ∟w zakresie: - opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT w odniesieniu do: - zapewnienia dostępu do przestrzeni dyskowej oraz wsparcia i dostępu do przestrzeni pamięci masowej dla dużych analiz biznesowych - jest nieprawidłowe, - pozostałych usług „informatycznych” - jest prawidłowe, - opodatkowania u źródła przychodów z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego - jest prawidłowe.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.290.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie za Usługi inspekcji jakości, wypłacane przez Spółkę Firmie Inspekcyjnej będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.214.2019.2.AD
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie za Usługi inspekcji jakości, wypłacane przez Spółkę Firmom Inspekcyjnym podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.215.2019.2.AD
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie za Usługi inspekcji jakości, wypłacane przez Spółkę Firmie Inspekcyjnej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.289.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie za Usługi inspekcji jakości, wypłacane przez Spółkę Firmom Inspekcyjnym będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki niemieckiej stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę niemiecką

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.232.2019.3.MR
     ∟w zakresie: - opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT w odniesieniu do: - zapewnienia dostępu do przestrzeni dyskowej oraz wsparcia i dostępu do przestrzeni pamięci masowej dla dużych analiz biznesowych - jest nieprawidłowe, - pozostałych usług „informatycznych” - jest prawidłowe, - opodatkowania u źródła przychodów z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego - jest prawidłowe.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.338.2019.1.BKD
     ∟Czy w przypadku świadczenia usługi pozycjonowania i obsługi kampanii reklamowych w oparciu o model nr 2 opisany w stanie faktycznym, Wnioskodawca, który nie ponosi ekonomicznego kosztu usługi AD na rzecz klienta (usługa obciąża wyłącznie klienta ostatecznego poprzez refakturowanie na jego rzecz całego ekonomicznego ciężaru usługi) i dokonuje zamówienia usługi X AD zgodnie z dyspozycją klienta (w ramach ustalonych budżetów reklamowych), obowiązany jest do pobrania podatku u źródła z tytułu świadczenia usługi AD przez X, czy też podatek ten powinien opłacić bezpośrednio klient wykorzystujący usługę X AD dla swoich celów reklamowych, Czy w przypadku zastosowania modelu zapłaty, w której konto reklamowe zasilane jest przez klienta lub zgodnie z pełnomocnictwem uzyskanym od klienta przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca obowiązany jest do poboru ryczałtowego podatku u źródła w Rzeczypospolitej Polskiej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.368.2019.1.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.223.2019.2.MF
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.225.2019.2.BS
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.222.2019.2.JKT
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Usługi IT będą objęte zakresem art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a w konsekwencji wynagrodzenie wypłacane na rzecz Spółki Czeskiej powinno być opodatkowane tzw. „podatkiem u źródła” w Polsce? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Licencja end-user jest objęta zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji wynagrodzenie wypłacane na rzecz Spółki Czeskiej powinno być opodatkowane tzw. „podatkiem u źródła” w Polsce?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.279.2019.2.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenia wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółek wymienionych we wniosku za korzystanie z Programów, które będą lub nie będą udostępniane podmiotom powiązanym, należy traktować jako przychód nierezydenta podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła w myśl art. 21 ust. 1 updop oraz skutków podatkowych z tym związanych

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.242.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców systemów rezerwacyjnych jako niepodlegającego opodatkowaniu u źródła.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.298.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy w związku z dokonywaniem płatności przez Spółkę na rzecz Wynajmującego z tytułu najmu wózków po stronie Spółki jako płatnika powstał obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.221.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.269.2019.2.MS
     ∟Czy usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 UCIT?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.271.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie, w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 tej ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.276.2019.1.AW
     ∟Brak zobowiązania do pobrania, przez Wnioskodawcę jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu przekazywanych Bankowi, a otrzymanych od klientów spłat wierzytelności nabytych przez Bank, w tym od spłat kapitału, prowizji i odsetek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj