Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


250/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-515/12/16-5/S/EC
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze zbycia 4 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w ½ działki gruntu będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia działek o nr 1149/2, 1149/5 oraz 1149/7 - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.

2014.06.05 - Minister Finansów - DD9/033/428/SEW/2014/RWPD-59900
     ∟Należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez organ, że (…) przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem mieszkalnym nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkiem, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, że powyższy przychód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), jest nieprawidłowe.

2013.12.18 - Minister Finansów - DD9/033/169/BRT/2013/RD-28798
     ∟Stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, znajdą zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.12.10 - Minister Finansów - DD9/033/417/BRT/2013/RWPD-78024
     ∟Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części uznającej, że przychód z odpłatnego zbycia gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nie korzysta ze zwolnienia z tytułu tzw. ulgi meldunkowej.

2013.11.29 - Minister Finansów - DD9/033/246/MWD/2013/RD-33119
     ∟Do przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz ze związanym z nim gruntem mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, stosownego oświadczenia.

2013.11.29 - Minister Finansów - DD9/033/149/MWD/2013-RD-27794
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2013.11.08 - Minister Finansów - DD9/033/270/KCT/2013/RD-35734
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2013.11.08 - Minister Finansów - DD9/033/280/MWD/2013/RD-35737
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego częściowo w 2005 r., częściowo w 2007 r.

2013.10.23 - Minister Finansów - DD9/033/290/SEW/2013/RD-35731
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2013.10.23 - Minister Finansów - DD9/033/237/KCT/2013/32775
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2013.10.23 - Minister Finansów - DD9/033/282/MWD/2013/RD-35737
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje ulga meldunkowa?

2013.10.23 - Minister Finansów - DD9/033/288/SEW/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2013.10.23 - Minister Finansów - DD9/033/293/SEW/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2013.10.22 - Minister Finansów - DD9/033/292/SEW/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2013.10.22 - Minister Finansów - DD9/033/260/KCT/2013/RD-34427
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, z tytułu tzw. „ulgi meldunkowej”, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2013.10.18 - Minister Finansów - DD9/033/279/MWD/2013/RD-35737
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2013.10.18 - Minister Finansów - DD9/033/286/KCT/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w wyniku zniesienia współwłasności.

2013.10.18 - Minister Finansów - DD9/033/287/KCT/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w wyniku zniesienia współwłasności.

2013.10.15 - Minister Finansów - DD9/033/416/MWD/2013/RWPD-78024
     ∟PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości.

2013.10.11 - Minister Finansów - DD9/033/205/MWD/2013/RD-30722
     ∟W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...)w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy (...), jest nieprawidłowe.

2013.10.04 - Minister Finansów - DD9/033/410/MWD/2013/RWPD-78477
     ∟PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym lokalem mieszkalnym.

2013.10.04 - Minister Finansów - DD9/033/193/MWD/2013/RD-29045
     ∟Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, m.in. że (...) dochód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.

2013.10.04 - Minister Finansów - DD9/033/273/KCT/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2013.10.02 - Minister Finansów - DD9/033/407/MWD/2013/RWPD-78030
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej nieruchomości tj. budynku mieszkalnego wraz ze związanym z nim gruntem oraz budynkami gospodarczymi, po spełnieniu ustawowych warunków.

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/80/MWD/2013/RD-21847
     ∟Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży domu nabytego w drodze darowizny w 2007r.?

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/268/BRT/2013/RD-35734
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/121/MWD/2013/RD-23003
     ∟Czy istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości i faktem zameldowania jego rodziny, a także zamieszkaniem wnioskodawcy pod adresem zbytej nieruchomości?

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/262/BRT/2013/RD-34265
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytego w drodze spadku.

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/425/MWD/2013/RD-30709
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości odziedziczonej w testamencie po zmarłym mężu tj. wartości połowy działki na której wybudowany był budynek mieszkalny i wartości budynku gospodarczego z miejscem garażowym w ramach tzw. „ulgi meldunkowej”?

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/419/MWD/2013/RWPD-78024
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu przynależnego do budynku mieszkalnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj