Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


853/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.342.2019.2.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.429.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.428.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.430.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.353.2019.1.MM
     ∟Należności wypłacane Audytorom z tytułu diet i zwrotu kosztów dojazdu oraz innych kosztów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - w związku z wykonywaniem przez nich podróży w ramach: umów zlecenia, umów o świadczenie usług i umów o dzieło stanowią/będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ww. przychód jest/będzie jednak zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w tym rozporządzeniu, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka zna koszt usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka nie zna kosztu usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-755/16/19-13/S/AK
     ∟Należy stwierdzić, że zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 tej ustawy. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot. Na Spółce nie spoczywa również obowiązek sporządzenia PIT-11.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.239.2017.10.S.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.324.2019.3.JK3
     ∟Świadczenia na rzecz zleceniobiorców.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2019.4.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zleceniobiorców.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1077.2016.9.19-S.ENB
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w programie Mobilność Plus.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.316.2019.2.ASZ
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń pieniężnych otrzymanych w związku ze stażem krótkoterminowym sędziego

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.209.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.421.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.290.2019.3.MS2
     ∟Poniesienie przez Wnioskodawcę kwot z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców jest nieodpłatnym świadczeniem dla zleceniobiorcy i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość tegoż świadczenia należałoby ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu. Jednakże przychód z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy na zasadach i do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT2-3.4011.388.2019.3.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywanym zwrotem ponoszonych przez Wykonawców kosztów noclegów i podróży Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2018.11.S.19.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.389.2019.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.396.2019.1.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą diet zleceniobiorcom

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.363.2019.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii udokumentowanych kosztów dojazdu do miejsc wykonywania zleconych czynności

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.153.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kandydatom do zatrudnienia kosztów związanych z rekrutacją.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.209.2019.2.BK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.164.2019.2.KF
     ∟- skutki podatkowe udostępnienia Zarządzającym w celu realizacji powierzonych im funkcji zasobów Spółki, - skutki podatkowe finansowania Zarządzającym przez Spółkę kosztów szkoleń zbiorowych związanych wyłącznie z przedmiotem działalności Spółki oraz kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, a także związanych z nimi kosztów podróży służbowych Zarządzających, - skutki podatkowe refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń Zarządzających, - skutki podatkowe sfinansowana przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O .

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.246.2019.2.SJ
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia w zw. z art. 21 ust.1 pkt 16b środków w ramach stypendium doktorskiego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.8.19-S.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj