Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2012.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-47/12/IL
     ∟Czy ww. diety nie przekraczające miesięcznie kwoty 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego, jak również czy ZNP Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do pobierania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-8/12/MK
     ∟Czy zwrot poniesionych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-60/09/12-10/S/MK
     ∟Zwolnienia od podatku diet, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej Izby, członkom stałych Komisji Rady oraz osobom pełniącym funkcje w innych organach Izby, „wynagrodzeń ryczałtowych”, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby przewodniczącemu Zespołu Wizytatorów, Rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz przewodniczącemu Sądu Dyscyplinarnego oraz „wynagrodzeń”, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby członkom Zespołu Wizytatorów, zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2012.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-999/11/BD
     ∟Czy koszt udziału radnego w konferencji, pokrywany z budżetu miasta, stanowi dla radnego przychód?

2012.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1000/11/BD
     ∟Czy uczestnictwo radnego w różnego rodzaju seminariach, imprezach organizowanych i opłacanych z budżetu miasta oraz koszt zużycia przez radnych artykułów biurowych, zakup kalendarzy, możliwość korzystania z telefonu komórkowego, wyposażenie ich w czasopisma o problemach samorządowych będzie dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1056/11/IL
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2012.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1115/11-5/WM
     ∟Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1039a/11/MU
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2012.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-938/11/BJ
     ∟Czy wysokość nadpłaconych diet (wraz z naliczonymi odsetkami), zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich umorzenia?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-823/11-4/JK3
     ∟Czy w związku z uczestnictwem Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich opłaconym ze środków budżetu gminy, radna osiągnęła przychód zwolniony od podatku dochodowego w oparciu o art. 2l ust. l pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4160-1/12-2/MK
     ∟Zwolnienia z opodatkowania diet i zwrotu kosztów podróży ławnikom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-895/11/MK
     ∟Czy ustalone przez walne zebranie członków diety ryczałtowe dla członków władz Stowarzyszenia powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-945/11/IL
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-938/11/GR
     ∟1. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszonych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-854/11/BD
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do uwzględnienia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wnioskodawca słusznie nie uwzględnia w przypadku biegłych sądowych zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy w stosunku do przyznanych im kwot stanowiących zwrot innych poniesionych kosztów?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-855/11/BD
     ∟Czy wnioskodawca prawidłowo dokonuje naliczenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od należności mediatorów, którym wypłaca ryczałt za doręczenie wezwań lub pism?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-881/11/BK
     ∟czy diety te są wolne od podatku dochodowego

2011.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-794/11/ASz
     ∟1. Czy należało odprowadzić podatek od wypłaconej zaległej i bieżącej diety?2. Czy ze zwolnienia od podatku korzystają kwoty dotyczące danego miesiąca czy kwoty wypłacone w danym miesiącu?

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-543/08/11-S/MR
     ∟Czy na gruncie opisanego stanu faktycznego diety i zwrot kosztów wypłacane Radzie Izby Notarialnej oraz pozostałym notariuszom wchodzącym w skład Komisji i Zespołów – korzystają, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-790/11/BK
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń pozaetatowych członków Kolegium.

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-5/KSU
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez członków Prezydium Rady będących jednocześnie członkami Rady OlPiP (poza Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem i Skarbnikiem) z tytułu udziału w posiedzeniach Prezydium Rady powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-4/KSU
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez członków Prezydium Rady będących jednocześnie członkami Rady OlPiP (poza Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem i Skarbnikiem) z tytułu udziału w posiedzeniach Prezydium Rady powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-7/KSU
     ∟Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-6/KSU
     ∟Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-3/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-9/KSU
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-8/KSU
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-2/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-656/11/MM
     ∟Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku, tj. prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi oraz księgowej Oddziału, nie przekraczające miesięcznie 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy Zarząd Oddziału Związku nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2011.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-592/11/BD
     ∟Czy opłacenie z budżetu gminy kosztów szkolenia radnego należy uznać za jego przychód i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj