Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-160/10/MK
     ∟Czy finansowanie udziału radnych w szkoleniach oraz abonamentu za telefon komórkowy są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-177/10-2/AMN
     ∟1. Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dieta ta wypłacana dla księgowego Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, niebędącego członkiem jakiegokolwiek organu Oddziału, pełniącego tą funkcję społecznie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, wobec pozytywnej opinii w podobnych sprawach - dotyczy: zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 17 grudnia 2009 r. nr DD3/O33/1O2/IMD/09/627, zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 17 grudnia 2009 r. nr D03/033/1O3/IMD/09/628, interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2009 r. nr ILPB2/415-966/09-2/ES?2. Czy otrzymane diety należy uwzględnić w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37?

2010.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-96/10/ASz
     ∟Czy w świetle art. 13 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać koszt szkolenia radnego, który zostanie poniesiony przez urząd za przychód radnego z tytułu działalności wykonywanej osobiście i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2010.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-50/10/AD
     ∟Czy wypłacone członkom Stowarzyszenia delegacje, diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów podróży służbowych są przychodem tych podatników?

2010.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-45/10/MM
     ∟1. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako płatnik, ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszanych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami?

2010.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-34/10/ASz
     ∟Czy ekwiwalent pieniężny jest objęty całkowitym zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód członka Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskany z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych?

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-969/09/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez Międzygminny Związek kosztów używania służbowego telefony komórkowego przez przewodniczącego Związku?

2010.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1176/09-2/ES
     ∟1. Czy wspólnota mieszkaniowa może zgodnie z prawem podjąć uchwałę o zwrocie kosztów dla członków zarządu nie pobierających wynagrodzeń?2. Czy zwrot kosztów przyznany przez wspólnotę zarządowi podlega podatkowi dochodowemu?3. Czy zwrot kosztów członków zarządu wspólnoty obliguje wspólnotę mieszkaniową do składania w urzędzie skarbowym zeznań PIT-8C – („Informacja o przychodach z innych źródeł”).

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-891/09/MZ
     ∟Czy z racji pełnienia przez radnego obowiązków społecznych i obywatelskich udział w seminariach i konferencjach stanowi jego przychód?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-890/09/MZ
     ∟Czy koszty szkolenia, koszty materiałów biurowych i rozmów telefonicznych z racji pełnienia przez radnego obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód?

2010.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1066/09/CJS
     ∟Czy diety wypłacone członkom władz Stowarzyszenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-892/09/MM
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane pozaetatowym członkom Kolegium, na mocy art. 15 ust. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-676/09-2/MG
     ∟Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 07 czerwca 2009 r. informacji PIT-R o wypłaconych członkom obwodowych komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego i do członków obwodowej komisji wyborczej żadnej innej informacji o wypłaconych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w tym informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), jeżeli żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie.

2010.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-668/09-3/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku nie pozostającym ze Związkiem w stosunku pracy

2010.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-668/09-4/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku nie pozostającym ze Związkiem w stosunku pracy

2010.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-850/09/ASz
     ∟1. Czy koszt szkolenia, w którym uczestniczył radny stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie? 2. Jeśli tak, to czy jest ono objęte zwolnieniem przedmiotowym?3. Czy wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

2010.01.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1108/09-3/AMN
     ∟Czy prawidłowo ujmowany jest przychód za szkolenie w przypadku radnego na PIT-R?Jak pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych skoro radny nie dostaje z tytułu udziału w szkoleniu żadnych środków pieniężnych, czy ma wpłacać zaliczkę z własnych środków na konto gminy?

2009.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-966/09-2/ES
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacana dieta związkowa dla Prezesa Oddziału pełniącego tą funkcję społecznie będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych wobec zaistniałych okoliczności wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu pozytywnej opinii w podobnych sprawach – dotyczy postanowienia z dnia 20 maja 2009 r. nr ILPB1/4160-12/09-2/AP oraz sprawy z dnia 25 czerwca 2009 r. nr ILPB2/4160-22/09-3/AM?

2009.12.17 - Minister Finansów - DD3/033/104/IMD/09/629
     ∟Czy wypłacane diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego to kwoty otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (do określonej kwoty) i przez to są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2009.12.17 - Minister Finansów - DD3/033/102/IMD/09/627
     ∟Przyznana Wnioskodawcy – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009.12.17 - Minister Finansów - DD3/033/103/IMD/09/628
     ∟zwolnienie przedmiotowe

2009.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-760/09/BJ
     ∟1. Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych wraz z kosztami dojazdu i ewentualnej diety jest zwolniony z opodatkowania?2. Na jakiej deklaracji PIT należy ująć wartość szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu oraz dietę z tytułu podróży służbowej?

2009.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-578/09-4/MK
     ∟opodatkowanie przychodu z tytułu otrzymywanych diet przez członków "X" oraz innych adwokatów, którym powierzono pełnienie funkcji społecznych na rzecz adwokatury i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

2009.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-680/09/ENB
     ∟Czy koszty delegacji oraz wypłaconych diet powinny być połączone i tym samym, czy koszt ten powyżej kwoty 2.280 zł miesięcznie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2009.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-779/09-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu diety

2009.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-606/09/MK
     ∟Czy otrzymane przez członków organów Izby Rolniczej diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-731/09-7/ES
     ∟Czy kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów dojazdu na posiedzenia i szkolenia są przychodem dla członków organów?

2009.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-593/09/BJ
     ∟1. Czy koszty szkolenia radnego Powiatu, koszty materiałów biurowych i rozmów telefonicznych z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany czy tez zwolniony z opodatkowania?2. Czy w przypadku, gdy dochód ten należy opodatkować Starostwo ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy i czy bez zgody radnego można pobrać zaliczkę z jego diety?

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-576/09/ASz
     ∟Czy z racji pełnienia przez radnego obowiązków społecznych i obywatelskich udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach stanowi jego przychód?Czy przychód ten podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Na jakim druku wykazać ewentualny przychód, czy pobrać zaliczkę na podatek?

2009.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-532/09/MK
     ∟Czy wypłacane wynagrodzenia pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Kiedy płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego wynagrodzeń?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj