Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2019.2.MU
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia (ugoda sądowa).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania (zadośćuczynienia).

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.365.2019.1.JM
     ∟Płatnik, świadczenie wypłacone na podstawie ugody sądowej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.304.2019.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego z zagranicy?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.360.2019.1.JM
     ∟Wypłata odszkodowania do kwot objętych mechanizmem franszyzy redukcyjnej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-201/16-2/19-S/ENB
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-561/15/19-6/S/JK3
     ∟Wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.350.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwolnieniem z opodatkowania wypłaconego świadczenia na rzecz byłej pracownicy

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.310.2019.2.AK
     ∟Odszkodowanie przyznane na podstawie ugody sądowej, które otrzymał Wnioskodawca, dotyczy szkody rzeczywistej. Szkoda polegała na poniesieniu przez Wnioskodawcę kosztów postępowania sądowego (w tym kosztów obsługi prawnej) w związku ze sporem zaistniałym pomiędzy pracodawcą a Wnioskodawcą, co spowodowało ubytek w majątku. Zatem, stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie oraz nie zaistniały warunki wyłączające zastosowanie analizowanego zwolnienia. Zatem skoro Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie na podstawie ugody sądowej za poniesioną szkodę, odszkodowanie nie dotyczyło utraconych korzyści oraz nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wobec powyższego, odszkodowanie to spełnia wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.309.2019.2.AK
     ∟Czy odszkodowanie w kwocie trzykrotnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 471 Kp w zw. z art. 42 § 1 kp, przyznane na podstawie § 1 ust. 1 lit. a ugody zawartej przed sądem podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „updof”)?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.278.2019.2.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą byłemu pracownikowi sumy pieniężnej przyznanej na podstawie art. 10501 Kodeksu postępowania cywilnego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2019.1.AK
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie (Dodatkowe Odszkodowanie I) stanowi dla Niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła wypłata ww. świadczenia.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.374.2019.1.PP
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.285.2019.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu utraty stałego źródła zarobkowani.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.272.2019.4.AK
     ∟Wypłacona przez Niezależny Program Pojednania i Odszkodowań Diecezji na rzecz Wnioskodawczyni jednorazowa kwota odszkodowania, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w ramach rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w uprawach rolnych, wynikającej z umowy dzierżawy

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.270.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.291.2019.3.PP
     ∟obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.217.2019.2.ŁS
     ∟W zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do przyznanego ugodą sądową odszkodowania z tytułu objęcia Wnioskodawcy zakazem konkurencji oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie Spółką bez ważnych powodów.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.236.2019.1.MM
     ∟Odszkodowanie z tytułu śmierci męża na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym - którego zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.290.2019.2.PP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.293.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.292.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.277.2019.3.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia na podstawie ugody pozasądowej.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.245.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wraz z odsetkami.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.210.2019.3.TR
     ∟Przedmiotowe odsetki stanowią dla Pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Należy zakwalifikować je do kategorii przychodów z „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy).

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.215.2019.1.KK
     ∟Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zadośćuczynienia oraz renty jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj