Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.369.2018.1.MKA
     ∟Opodatkowanie odsetek otrzymanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2018.2.HD
     ∟Czy płatnik prawidłowo dokonał naliczenia podatku dochodowego w wysokości 18% od wypłaconego pracownikowi zasadzonego wyrokiem sądu odszkodowania, czy też należało zastosować w zaistniałej sytuacji zwolnienie do ww. wypłaty i dokonać wypłaty w pełnej kwocie wskazanej w wyroku?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.323.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczenia na rzecz byłego pracownika na podstawie ugody pozasądowej.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.424.2018.2.KO
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2018.2.KSM
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych od zadośćuczynienia

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.410.2018.1.ASZ
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego od ubezpieczyciela

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.361.2018.2.ASZ
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego z ZUS-u z tytułu śmierci męża wskutek następstw wypadku przy pracy

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.302.2018.1.MD
     ∟Otrzymywane przez Wnioskodawcę odszkodowanie – przyznane na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2018 r. i wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia mieszkania socjalnego nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ww. odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy wraz z innymi uzyskanymi dochodami.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.312.2018.1.TR
     ∟Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata stanowi przychód ze stosunku pracy. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem pracodawca był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.266.2018.3.MM
     ∟Czy otrzymane świadczenie wyrównawcze podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolnione z tego podatku?

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.310.2018.2.JM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.312.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.327.2018.2.IL
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.231.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania na podstawie wyroku sądowego odszkodowania oraz odsetek za zwłokę.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.251.2018.4.JM
     ∟Odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody sądowej.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.218.2018.1.MC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.275.2018.2.KC
     ∟opodatkowanie otrzymanego świadczenia

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.265.2018.2.ŁS
     ∟Czy zgodnie z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ­ Kodeks pracy oraz z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dodatkowego odszkodowania wypłaconego za utratę pracy na podstawie porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi powinien zostać naliczony i odprowadzony podatek dochodowy?

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.202.2018.2.AMN
     ∟Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.288.2018.2.ASZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego przez Gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.204.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowych otrzymania odsetek od zadośćuczynienia i skapitalizowanej renty.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.203.2018.2.MD
     ∟Zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłaconej odprawy i dodatkowego świadczenia.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.236.2018.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof w związku z otrzymaniem w 2013 roku świadczenia pieniężnego (odszkodowania) z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.336.2018.1.MP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu pełnomocnictwa procesowego

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.174.2018.2.MP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.205.2018.2.AN
     ∟Przyznanie przez pracodawcę zadośćuczynienia przy wypadku przy pracy - brak zwolnienia przedmiotowego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.225.2018.2.MH
     ∟Obowiązki płatnika (zadośćuczynienie - mobbing).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj