Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.378.2017.2.JR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego odszkodowania

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.2.2018.2.JK3
     ∟Świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Holandii jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte są dyspozycją tego przepisu.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.16.2018.1.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.3.2018.2.ŁS
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 95 730 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.27.2018.1.ŁS
     ∟„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.19.2018.2.KR
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.6.2018.2.MG
     ∟Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.5.2018.2.KSM
     ∟Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.4.2018.2.MG
     ∟Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.3.2018.2.KSM
     ∟Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.2.2018.2.KSM
     ∟Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.388.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych w odniesieniu do odszkodowania oraz do zadośćuczynienia w odniesieniu do renty.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.572.2017.1.AK
     ∟Określone w ugodzie świadczenie przyznane przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika na zaspokojenie roszczeń wynikających z łączącego strony stosunku pracy nie może podlegać również zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, bowiem wypłacone świadczenie dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Tym samym wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy jako płatniku ciążył obowiązek poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu kwoty wypłaconej na rzecz byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.463.2017.2.IM
     ∟Zasądzone w wyroku Sądu odszkodowanie w związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w art. 55 § 11 Kodeksu pracy, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Zasądzona w wyroku Sądu i wypłacona przez Wnioskodawcę byłemu pracownikowi odprawa na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie korzysta z powyższego zwolnienia, ponieważ podlega wyłączeniu spod tego zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) i tym samym stanowi ona przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.329.2017.2.AK1
     ∟Wypłacone odszkodowanie z USA na podstawie ustawy Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.345.2017.2.MG
     ∟Czy suma pieniężna, w postaci odsetek ustawowych, otrzymana przez Wnioskodawczynię w wyniku wykonania orzeczenia Sądu Okręgowego w … podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 3b, pkt 3c i pkt 4?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.306.2017.2.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, opodatkowania uzyskanych przychodów, kosztów uzyskania przychodów.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.253.2017.2.PB
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.357.2017.2.SK
     ∟Czy od odszkodowania wypłaconego przez pracodawcę Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.394.2017.2.KS
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwrotu nakładów poczynionych uprzednio na majątku odrębnym małżonka

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.387.2017.2.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego za niedostarczenie lokalu socjalnego.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-469/15/18-S/MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.249.2017.2.AZE
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.312.2017.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 3 miesięcy w związku z nieuzasadnionym i niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę oraz w odniesieniu do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres do upływu okresu wypowiedzenia, za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.322.2017.2.MH
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego zadośćuczynienia i skapitalizowanej renty

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.400.2017.1.MH
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odsetek

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.335.2017.2.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania wypłaconego przez Gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.410.2017.1.HD
     ∟1. Czy odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działań konkurencyjnych po ustaniu stosunku pracy, przyznane orzeczeniem sądu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli tak, to czy opodatkowaniu podlegają również odsetki należne z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.415.2017.2.LZ
     ∟Odsetki od uzyskanego zadośćuczynienia, które mają charakter uboczny względem świadczenia głównego jak i otrzymana należność tytułem kary umownej wypłacona przez dewelopera z tytułu niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy wzajemnej, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast zasądzone sądowe koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego nie stanowią przysporzenia majątkowego i nie podlegają opodatkowaniu. Zainteresowani mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie poniesione koszty adwokackie (poza kosztami, zasądzonymi przez sąd, zastępstwa procesowego), w wyniku czego Zainteresowani uzyskali przychód z tytułu świadczeń zasądzonych na podstawie wyroku Sądu, jednakże zaliczeniu podlega tylko część tych wydatków, w wysokości odpowiadającej proporcji przychodu z tytułu świadczenia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskanych przez Zainteresowanych odsetek ustawowych oraz kary umownej. Natomiast pozostałe wymienione wydatki (straty i korzyści) nie są kosztami uzyskania przychodu.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-939/14-3/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj