Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


86/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.236.2019.3.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do należności wypłaconych Podmiotom, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski, z tytułu zakupu biletów lotniczych zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 sierpnia 2017 r., a tym samym Wnioskodawca występował w charakterze płatnika zobowiązanego do naliczenia, poboru i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.317.2019.2.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: - powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.419.2019.1.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: -powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.314.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia czy w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mieści się wynagrodzenie z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług (usługi informatyczne i teleinformatyczne).

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowe przewyższającego kwotę 2 000 000 zł, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.131.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą przez Spółkę danemu przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowo-reklamowe w kwocie przewyższającej w obowiązującym w Spółce roku podatkowym 2 000 000 zł Spółka - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - będzie mogła w stosunku do tego wypłacanego wynagrodzenia zastosować bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą wynagrodzenia Przewoźnikom z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii za przeprowadzone kampanie marketingowe/reklamowe powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.49.2019.1.MS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank z tytułu zakupu usług świadczonych na mocy Umowy Infrastrukturalnej mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 updop?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.23.2019.1.PW
     ∟Objęcie dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Usług Koordynacji Projektów, Usług Hostingu Aplikacji, Usług Wsparcia oraz Usług Administracyjnych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.534.2018.1.AJ
     ∟Zakwalifikowanie do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1-4 updop usług związanych z tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem aplikacji, udzielenia licencji oraz przeniesienia praw do aplikacji komputerowych oraz usług hostingu (aplikacji).

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2018.1.AJ
     ∟Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym oraz uprawnienia do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC
     ∟Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2018.2.IZ
     ∟Czy w związku z dokonywanymi płatnościami Exit Fee na rzecz Niemieckich podmiotów Spółka jest zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-244/16/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nabytych biletów lotniczych.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.285.2017.1.AJ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.185.2017.1.AJ
     ∟W przypadku wypłat na rzecz niezależnego agenta z siedzibą w Polsce, to on będzie zobowiązany do ewentualnego pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłaconego na rzecz Pośrednika, w związku z zakupem biletów na przeloty organizowane przez przewoźników lotniczych - należy uznać za prawidłowe.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.178.2017.1.MS
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany będzie, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat dokonywanych za bilety lotnicze nabyte od pośrednika, który jest polskim rezydentem podatkowym?

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.105.2017.2.JS
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.139.2017.1.AP
     ∟Obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.154.2017.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca w związku z nabyciem biletów lotniczych od polskiego pośrednika będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku u źródła?

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.128.2017.1.AJ
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika w związku z wypłatą należności za bilety lotnicze na rzecz polskich pośredników

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.115.2017.2.APO
     ∟Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokonując Pośrednikowi zwrotu kosztów biletów lotniczych będzie, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.65.2017.1.JC
     ∟Jak w przedstawionym powyżej stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym należy prawidłowo dokonać wyliczenia zryczałtowanego podatku? Czy wartość zapłaconego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku może być przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka ma prawo zaliczyć zapłaconą zagranicznemu sprzedawcy kwotę (cenę netto) za usługę przywołaną w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym do kosztów uzyskania przychodów?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.18.2017.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych na rzecz pośrednika z siedzibą na terytorium Hongkongu oraz pośrednika z siedzibą na terytorium Chin (zarówno w przypadku posiadania, jak i braku jego certyfikatu rezydencji)

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.5.2017.2.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.86.2017.1.KP
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.85.2017.1.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.82.2017.1.ANK
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku „u źródła”, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych od pośredników będących polskimi rezydentami podatkowymi.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj