Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-463/16/AB
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-373/16/AB
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-436/16/JKT
     ∟1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, Spółka może prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, to jest dochodu z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej prowadzonej na podstawie zezwoleń? 2. Czy Spotka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia (z zastrzeżeniem obowiązywania każdego z zezwoleń stanowiących podstawę korzystania ze zwolnienia podatkowego): poprzez wykorzystanie w pierwszej kolejności puli zwolnienia przysługującego na podstawie Zezwolenia, a następnie, chronologiczne korzystanie z puli pomocy dostępnej na podstawie kolejnych zezwoleń?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-338/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-171/16-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych - prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-171/16-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia na jaki moment Wnioskodawca powinien dyskontować ponoszone aktualnie wydatki inwestycyjne oraz wartość uzyskanej pomocy publicznej? Czy wartość pomocy publicznej uzyskiwanej w kolejnych latach w formie zwolnienia od podatku dochodowego powinna zostać zdyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-320/16/PC
     ∟1. Czy prowadzenie działalności na terenie SSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy odrębnie dla każdego z tych zezwoleń? 2. Na jaki dzień zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka powinna dyskontować wydatki kwalifikowane i otrzymaną pomoc publiczną?

2016.04.25 - Minister Finansów - DD9/033/189/KZU/2012/PK-628
     ∟W jaki sposób Wspólnicy powinni wyłączać z kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Centrum sterowanego numerycznie CNC, do którego Wspólnicy działający pod firmą Spółki otrzymali/otrzymają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 Dofinansowanie w transzach w trakcie realizacji projektu?

2016.04.25 - Minister Finansów - DD9/033/188/KZU/2012/PK-627
     ∟W jaki sposób Wspólnicy powinni wyłączać z kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Centrum sterowanego numerycznie CNC, do którego Wspólnicy działający pod firmą Spółki otrzymali/otrzymają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 Dofinansowanie w transzach w trakcie realizacji projektu?

2016.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-250/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka przy zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku wykorzystywania pomocy z Zezwolenia z 2009 r. oraz Zezwolenia z 2013 r., może korzystać z 50% intensywności pomocy publicznej aż do wyczerpania limitu

2016.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-115/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka przy zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku wykorzystywania pomocy z Zezwolenia z 2009 r. oraz Zezwolenia z 2013 r., może korzystać z 50% intensywności pomocy publicznej aż do wyczerpania limitu

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-8/16-3/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-43/16/JKT
     ∟1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia nr 1) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia nr 2, Zezwolenia nr 3), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-250/16/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo postąpiła - przyjmując za wartość początkową środków trwałych nabytych w leasingu finansowym sumę poniższych wartości: 1. sumę kapitałowej części opłat leasingowych netto, 2. kwotę wynikającą z ceny sprzedaży po zakończeniu leasingu, 3. dodatkowe koszty związane z nabyciem przedmiotowych środków trwałych naliczone do dnia przyjęcia do używania, w tym: wydatki odpowiadające części odsetkowej rat leasingowych naliczone Spółce przed oddaniem do używania środka trwałego, zarówno dla potrzeb: a. ustalenia podatkowej wartości początkowej środka trwałego - art. 17a pkt 7 w powiązaniu z art. 16g ustawy o pdop, oraz b. ustalenia wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiącego podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-142/16/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo postąpiła - przyjmując za wartość początkową środków trwałych nabytych w leasingu finansowym sumę poniższych wartości: 1. sumę kapitałowej części opłat leasingowych netto, 2. kwotę wynikającą z ceny sprzedaży po zakończeniu leasingu, 3. dodatkowe koszty związane z nabyciem przedmiotowych środków trwałych naliczone do dnia przyjęcia do używania, w tym: wydatki odpowiadające części odsetkowej rat leasingowych naliczone Spółce przed oddaniem do używania środka trwałego, zarówno dla potrzeb: a. ustalenia podatkowej wartości początkowej środka trwałego - art. 17a pkt 7 w powiązaniu z art. 16g ustawy o pdop, oraz b. ustalenia wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiącego podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop?

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-29/16/AW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów określenia wielkości pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki jako przedsiębiorcy działającego na terenie SSE zgodnie z odrębnymi przepisami, do których odsyła art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do przyjmowania za podstawę obliczania wielkości pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia podatkowego wartości zaliczek na środki trwałe (definitywnie poniesionych i tym samym stanowiących część Wydatków kwalifikowanych w późniejszym okresie, tj. już po dniu ich zapłaty) przeliczonych na walutę polską (PLN) zgodnie z kursem obowiązującym dla przeprowadzenia operacji gospodarczej rozumianym jako dzień płatności zaliczek, a nie dzień ujęcia faktury końcowej rozliczającej taką zaliczkę? Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów określenia wielkości pomocy publicznej dla Spółki jako przedsiębiorcy działającego na terenie SSE, zgodnie z odrębnymi przepisami, do których odsyła art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do przyjmowania za podstawę obliczania wielkości pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia wartości płatności częściowych (tzw. kroków milowych) na środki trwałe stanowiących część Wydatków kwalifikowanych w dniu ich zapłaty według wartości przeliczonej na walutę polską (PLN), zgodnie z kursem obowiązującym w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej rozumianym jako dzień zapłaty płatności częściowej?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-155/16/MS
     ∟Czy wielkość otrzymywanej limitowanej pomocy publicznej jest równa wielkości faktycznie niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu podlegającego zwolnieniu z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach uzyskanego Zezwolenia?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-406/15-5/KJ
     ∟Czy w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-406/15-4/KJ
     ∟Czy w przypadku zrezygnowania przez Wnioskodawcę z opodatkowania dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym i opodatkowania ich na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, traktowany będzie jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-406/15-3/KJ
     ∟Czy w przypadku, gdy do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. Działalności Strefowej oraz Działalności Doradczej, nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie innego przepisu tej ustawy, to czy Wnioskodawca w celu ustalenia dochodu lub straty ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza powinien uwzględniać wszystkie przychody i koszty, tj. bez wydzielania Działalności Strefowej?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-406/15-2/KJ
     ∟Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1275/15/WM
     ∟Czy odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych 60% kosztów związanych z inwestycją na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przed przekształceniem ze spółki cywilnej w spółkę jawną, będzie po przekształceniu spółki i późniejszej zmianie składu osobowego, w okresie po zakończeniu inwestycji rozliczane na wszystkich wspólników spółki jawnej proporcjonalnie do posiadanych udziałów po przekształceniach, również tych których przed przekształceniem nie było w spółce cywilnej?

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-636/15-6/MJ
     ∟Czy Spółka za koszty inwestycji podlegające dyskontowaniu może traktować wartości wyrobów gotowych wytworzonych we własnym zakresie, równocześnie traktując jako dzień poniesienia wydatku dzień wydania wyrobu gotowego z magazynu i zamontowania go w ramach inwestycji?

2016.02.22 - Minister Finansów - DD9.8220.2.127.2015.JQP
     ∟Zwolnienia podatkowe w specjalnej strefie ekonomicznej.

2016.02.22 - Minister Finansów - DD9.8220.2.126.2015.JQP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.02.22 - Minister Finansów - DD9/033/320/JQP/2014/RWPD-31828
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy po dniu 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawca może w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych według przepisów odnoszących się do małych przedsiębiorców i obowiązujących po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej.

2016.02.22 - Minister Finansów - DD9/033/319/JQP/2014/RWPD-31828
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy po dniu 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawca może w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych według przepisów odnoszących się do małych przedsiębiorców i obowiązujących po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-610/15-3/AW
     ∟Czy Wnioskodawca może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (czyli zezwolenia X z dnia Y/2013 r.) a po jego wyczerpaniu limitu zwolnienia wynikającego z tego zezwolenia Wnioskodawca będzie mógł wykorzystywać zwolnienie w granicach limitu wynikającego z drugiego z posiadanych zezwoleń, to jest zezwolenia nr XX z dnia YY/2015 r., a po wyczerpaniu tego limitu Wnioskodawca będzie mógł wykorzystywać zwolnienie w granicach limitu wynikającego z ewentualnego kolejnego zezwoleń, które zostałyby Wnioskodawcy wydane w przeszłości, bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie Strefy do poszczególnych zezwoleń?

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-578/15/TS
     ∟- dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, - Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-487/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń rodzi obowiązek po stronie Spółki do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnie dla każdego z tych zezwoleń, w szczególności czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE w części przypadającej na każde zezwolenie oraz czy Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie dwóch zezwoleń łącznie) najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia I limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia II.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj