Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2015.12.22 - Minister Finansów - DD10/033/114/ZUM/2013/RWPD-70295
     ∟Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.12.22 - Minister Finansów - DD10/033/113/ZUM/2013/RWPD-70295
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-482/15/AB
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn/urządzeń oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-481/15/AB
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn/urządzeń oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-478/15/PC
     ∟1. Czy w sytuacji posiadania kilku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, z których Zezwolenie 1 i Zezwolenie 2 dotyczą tej samej lokalizacji (tj. zakładu w J.), w świetle ustawy o PDOP prawidłowe będzie ustalanie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP prowadzonej na terenie SSE odrębnie dla każdej z lokalizacji? 2. Czy w celu rozliczenia dochodu zwolnionego z PDOP osiągniętego przez Spółkę na terenie Strefy w J. Spółka może wykorzystać najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie Zezwolenia 2?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1024/15/WM
     ∟Czy przychody i koszty związane z tymi przychodami uzyskanymi z zakładu prowadzącego działalność na terenie SSE w zakresie korzystania z podwykonawców w celu wykonania detali (stopni schodowych i drabinowych, krat pomostowych i pomostów technologicznych) stanowią elementy kalkulacji dochodu, który na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie dochodem wolnym od tegoż podatku?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-460/15/PC
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odrębnego obliczania dochodu, dla każdej odrębnej lokalizacji, w związku z prowadzeniem działalności zwolnionej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w różnych miejscach?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-489/15-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-959/15/WM
     ∟Czy po uzyskaniu zezwolenia strefowego przez spółkę komandytową, wspólnicy spółki komandytowej będą mieli prawo do skorzystania z ulg podatkowych zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz art. 21 ust 1 pkt 63a w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-368/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnego od podatku i ustalając wysokość wydatków inwestycyjnych na potrzeby tego wyliczenia Wnioskodawca może uwzględnić wartość zakupionego przez Spółkę od SSE gruntu w całości, tj. łącznie z częścią odpowiadającą kwocie wadium, które zostało wpłacone przed uzyskaniem zezwolenia.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-444/15/PS
     ∟Czy za wydatek inwestycyjny kwalifikowany w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych ( Dz. U 2008 r. Nr 232, poz. 1548 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje się faktycznie poniesione wydatki związane z inwestycją na terenie strefy, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia (zasada kasowa), czy wydatki poniesione, zaksięgowane w trakcie obowiązywania zezwolenia (zasada memoriałowa)?

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-471/15/AB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-571/15/AK
     ∟Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie posiadanych zezwoleń Wnioskodawca może prowadzić jedną łączną ewidencję rachunkową dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obu zezwoleń? (pytanie przedstawione we wniosku jako 2)

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1056/15-2/TW
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-902/15/WM
     ∟Czy przy obliczaniu maksymalnej wysokości zwolnienia od podatku dochodowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy brać pod uwagę 65% (maksymalna intensywność pomocy dla Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi go przepisami) wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną faktycznie poniesionych w całym okresie obowiązywania zezwolenia, a więc również wydatków przekraczających minimalny poziom wydatków wskazany w zezwoleniu lutego 2005 r.?

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-238/15/AB
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-237/15/AB
     ∟Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-9/15/BK
     ∟w zakresie ustalenia momentu poniesienia kosztów inwestycji dla celów obliczania wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-126/15/BK
     ∟w zakresie ustalenia momentu poniesienia kosztów inwestycji dla celów obliczania wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-287/15/AP
     ∟Czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia, tj. uzyskiwany przez Spółkę dochód z działalności na terenie SSE najpierw będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ewentualnie po jego wygaśnięciu) z kolejno następnych zezwoleń

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-288/15/AP
     ∟Czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia, tj. uzyskiwany przez Spółkę dochód z działalności na terenie SSE najpierw będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ewentualnie po jego wygaśnięciu) z kolejno następnych zezwoleń

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-758/15/MR
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę na skutek darowizny udziału (ogółu praw i obowiązków) w spółce jawnej, nie zajdą przesłanki do cofnięcia zezwoleń strefowych udzielonych na rzecz spółki jawnej, w której Darczyńca był wspólnikiem, a tym samym wyłączenia prawa do korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalności prowadzonej na terenie SSE przez Wnioskodawcę?

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-209/15-4/PM
     ∟1. Czy wydatki inwestycyjne na terenie strefy przekraczające w dowolnej kwocie wysokość wydatków inwestycyjnych, wskazanych w zezwoleniu, będą podstawą do zwolnienia podatkowego? 2. Jeśli tak, to czy wydatki inwestycyjne poniesione po dniu 31 grudnia 2010 r. będą podstawą do dalszego korzystania z pomocy?

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-281/15/MK
     ∟Czy po objęciu statusem X SSE nieruchomości, na których znajduje się zakład w XJ (wejście w życie stosownego rozporządzenia zmieniającego obszar SSE), dochód z działalności Spółki prowadzonej zarówno w zakładzie w XJ, jak i w zakładzie w XI może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, w ramach dostępnego limitu zwolnienia na podstawie uprzednio wydanych Zezwoleń (Zezwolenie 1 i Zezwolenie 2), jeśli dochód powstał z działalności prowadzonej na terenie SSE i w ramach wskazanego w Zezwoleniach PKWiU?

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-192/15/AK
     ∟1. Czy prowadzenie działalności na terenie SSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT w oparciu o dwa (lub w przyszłości więcej) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy odrębnie dla każdego z tych zezwoleń? 2. Na jaki dzień zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Spółka powinna dyskontować wydatki kwalifikowane i otrzymaną pomoc publiczną?

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-85/15/MO
     ∟Czy dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego (tj. określając limit pomocy publicznej) ustalanej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465), Spółka jest uprawniona do uwzględniania wydatków inwestycyjnych w postaci zaliczek na zakup środków trwałych wraz z dokonaniem zapłaty całości ceny środka trwałego (przy założeniu, że Spółka zapłaciła zaliczkę i/lub zadatek, na poczet części ceny zakupu nieruchomości i zostanie sporządzony akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na Spółkę przed dniem otrzymania Zezwolenia, a zapłata pozostałej części ceny zakupu nieruchomości nastąpi po dniu otrzymania Zezwolenia w ratach)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-86/15/MO
     ∟Czy wydatki związane z nabyciem środka trwałego w części opłaconej po sporządzeniu aktu notarialnego będą mogły zostać uznane jako kwalifikowane oraz stanowić podstawę wyliczenia pomocy publicznej na zasadzie kasowej, tzn. w momencie zapłaty każdej raty niebędącej zaliczką (przy założeniu, że Spółka zapłaci zaliczkę i/lub zadatek, na poczet części ceny zakupu nieruchomości i zostanie sporządzony akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na Spółkę przed dniem otrzymania Zezwolenia, a zapłata pozostałej części ceny zakupu nieruchomości nastąpi po dniu otrzymania Zezwolenia w ratach)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-684/15/PSZ
     ∟Czy nowy wspólnik - osoba fizyczna, który przystąpi do spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki z o.o. i posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w charakterze nowego (kolejnego) komandytariusza będzie mógł korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-267/15/AP
     ∟możliwości objęcia zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem dochodów z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przy wykorzystaniu najpierw limitu dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limitu pomocy dostępnego na podstawie kolejnych Zezwoleń (nr 2 i 3), wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-268/15/AP
     ∟możliwości objęcia zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem dochodów z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przy wykorzystaniu najpierw limitu dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limitu pomocy dostępnego na podstawie kolejnych Zezwoleń (nr 2 i 3), wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj