Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-685/15/PSZ
     ∟Czy nowy wspólnik - osoba fizyczna, który przystąpi do spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki z o.o. i posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w charakterze nowego (kolejnego) komandytariusza będzie mógł korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-591/15-2/KS
     ∟Czy dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach realizacji projektu finansowanego z Instrumentu i LIFE+, w tym przeznaczone na wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Wnioskodawczyni ma obowiązek wykazania tego : wynagrodzenia w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-581/15-2/KS
     ∟Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako wspólnik niemieckiej Spółki X, będącej wspólnikiem w S 2, będzie zobowiązany do składania deklaracji i rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w związku z działalnością S 2?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-581/15-3/KS
     ∟W przypadku, gdyby Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w Polsce w związku z działalnością S 2 na zasadzie tzw. podatku liniowego (stawka 19%), czy dochód ten będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a u.p.d.o.f.? W przypadku, gdyby Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w Polsce w związku z działalnością S 2 według skali (18% lub 32%), czy dochód ten będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a u.p.d.o.f.?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-195/15-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-51/15/APO
     ∟Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję rachunkową dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z Drugiego Zezwolenia?

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-104/15/JP
     ∟1. Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń i czy istnieje w związku z tym obowiązek podziału dochodu podatkowego uzyskiwanego z działalności zwolnionej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń oddzielne? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Zezwolenia 2, dyskontując uzyskaną pomoc najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a następnie, po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z Zezwolenia 1, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-105/15/JP
     ∟1. Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń i czy istnieje w związku z tym obowiązek podziału dochodu podatkowego uzyskiwanego z działalności zwolnionej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń oddzielne? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Zezwolenia 2, dyskontując uzyskaną pomoc najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a następnie, po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z Zezwolenia 1, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-835/11/15-5/S/AM
     ∟ Czy Spółka może funkcjonować jako członek PGK, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, pomimo korzystania ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CII? Czy rozpoczęcie korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) po zawiązaniu PGK nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków uznania PGK za podatnika, i w konsekwencji PGK nie utraci statusu podatnika na podstawie art. 1a ust. 10 ustawy o CIT?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-141/15-2/IR
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-566/15/MR
     ∟Czy metodologia zastosowana do wyliczenia wielkości kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych oraz przyjęta wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej jest prawidłowa?

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-31/15/SD
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), po 6 października 2015 r. Spółka będzie mogła nadal korzystać z limitu pomocy publicznej określonego w Zezwoleniu II, tj. czy będzie uprawniona do sumowania limitu pomocy publicznej wynikającej z Zezwolenia II i III i odnoszenia go do dochodu z całej swojej działalności wykonywanej na podstawie zezwoleń bez konieczności rozdzielania przychodów i kosztów działalności wykonywanej na podstawie Zezwolenia II oraz Zezwolenia III.

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-152/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie wielu posiadanych zezwoleń Spółka może prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego oraz czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-11/15/AP
     ∟Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o PDOP będzie łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) oraz odrębne ustalenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu? Czy Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez nią na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania?

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-153/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych po dniu uzyskania Zezwolenia i w okresie jego ważności wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli przekracza ona kwotę wydatków określoną w Zezwoleniu.

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-378/15/KP
     ∟stosowanie przepisów dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-379/15/MS
     ∟Czy zmiany związane z rozwojem Spółki, a w szczególności związane z wejściem w skład grupy kapitałowej przez Podatnika mają wpływ na jego podmiotowość, jako adresata zezwolenia strefowego, a tym samym wpływają na sposób obliczania wysokości ulgi podatkowej w związku z ewentualną zmianą jego statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego? Zatem czy zmiana statusu Podatnika z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po dacie uzyskania zezwolenia wpływa na zakres przyznanej pomocy publicznej?

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-380/15/AP
     ∟Czy Podatnik może zaliczyć do wydatków kwalifikowanych zakup od podmiotów powiązanych zarówno nowych, jak też używanych środków trwałych w przypadku zmiany statusu Spółki ze średniego na dużego przedsiębiorcę?

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-313/15/KB
     ∟wpływ zmiany składu osobowego spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz jej późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-314/15/KB
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która – jako nowy wspólnik – przystąpi do spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz wpływu przekształcenia ww. spółki jawnej w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskanych z działalności prowadzonej przez na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-315/15/KB
     ∟wpływ zmiany składu osobowego spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz jej późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-316/15/KB
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która – jako nowy wspólnik – przystąpi do spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz wpływu przekształcenia ww. spółki jawnej w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskanych z działalności prowadzonej przez na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-150c/14/15-S/WM
     ∟Czy nabywanie usługi obcej - cynkowania od podmiotu prowadzącego działalność na terenie tej samej co spółka Wnioskodawcy SSE jest kosztem uzyskania przychodów dla ustalenia dochodu zwolnionego, czy też dla dochodu opodatkowanego i w jaki sposób: w cenie zakupu, którą będzie cena rynkowa wynikająca z faktury zewnętrznej wystawionej przez cynkownię, czy w cenie zakupu powiększonej o narzut zysku z faktury sprzedaży spółki Wnioskodawcy?

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-90/15/KB
     ∟czy dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu wyprodukowanych przez Spółkę urządzeń oraz dochód z późniejszej sprzedaży własnych produktów, które były zaliczone do środków trwałych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-101/15/MO
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1538/14/SD
     ∟Czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po 31 grudnia 2008 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększają kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1539/14/SD
     ∟Czy wydatki inwestycyjne które Spółka poniesie w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po 31 grudnia 2008 r., przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego jej zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1536/14/MO
     ∟Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o koszty inwestycji, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od kontrahentów winny być uwzględniane w dacie zarachowania dokumentów źródłowych dokumentujących nabycie (tzw. podejście memoriałowe), czy też w dacie fizycznej zapłaty należności wynikającej z takich dokumentów (tzw. podejście kasowe)?

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1537/14/MO
     ∟Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o koszty inwestycji, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od kontrahentów winny być uwzględniane w dacie zarachowania dokumentów źródłowych dokumentujących nabycie (tzw. podejście memoriałowe), czy też w dacie fizycznej zapłaty należności wynikającej z takich dokumentów (tzw. podejście kasowe)?

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-668/14-6/KS
     ∟Czy przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż maszyn (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty nadwyżki całkowitych wydatków inwestycyjnych ponad maksymalną wysokość wydatków kwalifikowanych‚ określoną w zezwoleniu) przed upływem 5 lat od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, powoduje całkowitą lub częściową utratę prawa Spółki do zwolnienia w podatku dochodowym?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj