Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.251.2019.1.APO
     ∟- Czy dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, z którego skorzystanie jest możliwe na podstawie art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o PDOP (tj. określając limit pomocy publicznej), Spółka powinna zaliczać wydatki inwestycji objętej Zezwoleniem, kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, w momencie ich poniesienia w znaczeniu kasowym? - Czy wydatki w ramach inwestycji objętej Zezwoleniem, ponoszone przez Spółkę w formie płatności częściowych, stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia 2006 w momencie ich zapłaty? - W którym momencie uiszczone zaliczki z tytułu zakupu lub wytworzenia środka trwałego, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub też z tytułu rozbudowy lub modernizacji środków trwałych, stanowiących element inwestycji Spółki objętej Zezwoleniem, stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia 2006?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.173.2019.1.MM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S-1/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia na jaki moment Wnioskodawca powinien dyskontować ponoszone aktualnie wydatki inwestycyjne oraz wartość uzyskanej pomocy publicznej? Czy wartość pomocy publicznej uzyskiwanej w kolejnych latach w formie zwolnienia od podatku dochodowego powinna zostać zdyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.31.2019.5.BG
     ∟-czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie składników majątku wymienionych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy, sfinansowane w całości lub w części z dotacji będą mogły stanowić dla Spółki wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w pełnej wartości poszczególnych wydatków, - czy otrzymanie transzy dotacji celowej będzie skutkować pomniejszeniem kwoty zwolnienia podatkowego, udzielonego Spółce w związku z realizacją inwestycji strefowej, - w jakim momencie wydatki w formie zapłaconych zaliczek na środki trwałe lub płatności częściowych zapłaconych z dołu za wykonane prace inwestycyjne powinny zostać uznane za poniesione i uwzględnione w wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, - czy otrzymaną pomoc publiczną, (w formie dotacji jak i w formie zwolnienia), Spółka powinna dyskontować na dzień uzyskania zezwolenia strefowego, - w jaki sposób Spółka powinna dokonać kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego przysługującego Spółce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych - prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki uprawniony będzie do kumulowania (łączenia) uzyskanej przez Spółkę pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie odpowiedniej SSE oraz pomocy w formie Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.105.2019.1.IR
     ∟Prawo korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy po uzyskaniu decyzji o wsparciu. Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym po uzyskaniu decyzji o wsparciu.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.39.2019.1.MS
     ∟Wpływ przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zwolnienie z opodatkowania dochodów Spółki z o.o. uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.20.2019.2.WM
     ∟Czy w przypadku sprzedaży Partii Próbnej Kupującemu, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania PDOF, kosztów związanych z jej wytworzeniem na podstawie art. 26e Ustawy o PDOF?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.22.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki uprawniony będzie do kumulowania (łączenia) uzyskanej przez Spółkę pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie odpowiedniej SSE oraz pomocy w formie Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych?

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.574.2018.2.ES
     ∟Skutki podatkowe otrzymania wsparcia z tytułu nowych inwestycji.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.573.2018.2.ES
     ∟Skutki podatkowe otrzymania wsparcia z tytułu nowych inwestycji.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2018.2.MD
     ∟otrzymania wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 63b updof

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.400.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania wsparcia z tytułu nowych inwestycji.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.631.2018.2.MO
     ∟1. Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, w oparciu o dwa zezwolenia (tj. Zezwolenie I oraz Zezwolenie II), powoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, pozwalającej ustalić dochód odrębnie dla działalności opodatkowanej i odrębnie dla działalności zwolnionej obejmującej działalność prowadzoną na podstawie Zezwolenia I i Zezwolenia II? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia z PDOP na podstawie dwóch zezwoleń (tj. Zezwolenia I oraz Zezwolenia II) łącznie najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia I limitu pomocy publicznej, na dzień wydania Zezwolenia II i chronologicznie wykorzystywać limity pomocy publicznej wynikające z tych Zezwoleń?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/4511-90/15-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu wyprodukowanych przez Spółkę urządzeń oraz dochód z późniejszej sprzedaży własnych produktów, które były zaliczone do środków trwałych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2018.1.DP
     ∟1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych zezwoleń?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.261.2018.2.DP
     ∟1. Czy wskazane wydatki inwestycyjne na ruchome środki trwałe (samochody osobowe, komputery przenośne, telefony komórkowe) można ująć w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą? 2. Czy wydatki na wyposażenie biura Spółki m.in. meble biurowe, komputery stacjonarne, drukarki, programy komputerowe, waga (służąca do ważenia korków) oraz inny biurowy sprzęt elektroniczny, można ująć w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2018.1.JKT
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w nowy budynek produkcyjno-magazynowy realizowaną na podstawie Zezwolenia z 2018 r., mogą zostać w całości zaliczone do wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4 Ustawy o CIT?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.254.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.256.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.253.2018.1.AK
     ∟Możliwość zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.314.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.313.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.312.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.232.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.120.2018.1.MR
     ∟1. Czy kwota zaliczek uiszczonych w znaczeniu kasowym przed dniem uzyskania zezwolenia strefowego, może zostać uwzględniona w wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w momencie uznania ich za poniesione, czyli w momencie faktycznej dostawy i zapłaty pozostałej części ceny danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (dostawa i zapłata pozostałej części nastąpi po dniu uzyskania zezwolenia). Jeśli odpowiedź jest negatywna, to czy pozostała wartość poniesionego nakładu na dany środek trwały zapłacona po uzyskaniu zezwolenia może zostać (w tej części) zaliczona do kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. 2. Czy w okresie ponoszenia wydatków w ramach dwóch pokrywających się w czasie zezwoleń można dowolnie kwalifikować wydatki do poszczególnych zezwoleń, nawet wtedy, gdy dotyczą jednego środka trwałego (np. budowa obiektu, czy dostawa z montażem dokumentowana wieloma fakturami na jeden obiekt) z zamiarem skorzystania ze zwolnień podatkowych? 3. Czy można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą nakłady na środek trwały, który w okresie trwania zezwolenia nie został przyjęty do użytkowania, a nakłady te zostały poniesione w trakcie okresu trwania zezwolenia i stanowiły na dzień upływu czasu trwania zezwolenia środek trwały w budowie?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.407.2017.1.ANK
     ∟w zakresie: - stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie (…) specjalnej strefy ekonomicznej dla zdefiniowania pojęcia nowej inwestycji oraz określenia maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w związku z planowana rozbudową istniejącego zakładu produkcyjnego; - korzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, na podstawie Zezwolenia I w odniesieniu do działalności prowadzonej w rozbudowanym zakładzie.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.392.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj