Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


615/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-584/13-3/KS
     ∟Czy kwota dochodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię na podstawie działalności prowadzonej w ramach Spółki komandytowej, jeżeli wartość tego dochodu przekracza dopuszczalną wielkość pomocy publicznej udzielonej na podstawie zezwolenia, będzie mogła być uwzględniona w rozliczeniu z dopuszczalną wielkością niewykorzystanej pomocy publicznej w ramach zezwolenia na działalność w strefie udzielonego dla spółki X, której wspólnikiem będzie?

2013.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-190/13-2/GG
     ∟Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały dotychczas poniesione przez Spółkę (w tym po dniu 31 grudnia 2007 r.) oraz będą ponoszone w przyszłości w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązana jest Spółka, powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

2013.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-190/13-3/GG
     ∟Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały dotychczas poniesione przez Spółkę (w tym po dniu 31 grudnia 2007 r.) oraz będą ponoszone w przyszłości w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązana jest Spółka, powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-198/13-4/AO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku prowadzenia przez H. oraz A. działalności na terenie …SSE oraz korzystania przez obydwie spółki ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu odpowiednio o Zezwolenie 1998 oraz Zezwolenie 2006 (H.) oraz Zezwolenie 2011 lub Zezwolenie 2013 (A.), podmioty te będą mogły funkcjonować jako członkowie PGK, zaś opisana w stanie faktycznym PGK będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ww. ustawy?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku wygaszenia Zezwolenia 1998, pr...

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-474/13/CzP
     ∟Czy koszty związane z umową leasingu finansowego (raty kapitałowe, część odsetkowa rat leasingowych) używanej linii produkcyjnej Spółka będzie mogła zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia linii produkcyjnej z dniem upływu okresu leasingu?

2013.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-176/13-4/KS
     ∟Czy po objęciu terenem SSE zakładu w G. działalność Spółki prowadzona zarówno w zakładzie w P., jak i w zakładzie w G. w zakresie przedmiotowym mieszczącym się w Dotychczasowych Zezwoleniach będzie korzystała ze zwolnienia do wysokości limitów wynikających z inwestycji przeprowadzonych na podstawie tych zezwoleń oraz intensywności obowiązujących w dacie ich wydania?

2013.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-176/13-5/KS
     ∟Czy po uzyskaniu Trzeciego Zezwolenia i spełnieniu określonych w nim warunków poniesienia wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienia Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia z wykorzystaniem limitu wynikającego z Trzeciego Zezwolenia?

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-179/13-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy poniesienie wydatków inwestycyjnych do dnia 31.12.2009 r., przewyższających kwotę określoną w zezwoleniu strefowym, powiększa maksymalną wysokość zwolnienia podatkowego, jakie przysługuje Spółce (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) oraz czy wydatki poniesione po dacie 31.12.2009 r. Spółka może zaliczyć do nakładów inwestycyjnych określonych w zezwoleniu strefowym, zwiększając tym samym pulę dostępnej dla Spółki pomocy publicznej.

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - BPBI/1/415-408/13/KB
     ∟-możliwość korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz -możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-411/13/KB
     ∟-możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz -możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-406/13/KB
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez podatnika, który wybrał „podatek liniowy”, jako formę opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości odliczenia przez tego podatnika straty poniesionej z tytułu ww. działalności

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-409/13/KB
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez podatnika, który wybrał „podatek liniowy”, jako formę opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości odliczenia przez tego podatnika straty poniesionej z tytułu ww. działalności

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-407/13/KB,BPBI/1/415-408/13/KB
     ∟-możliwość korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz -możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-410/13/KB,IBPBI/1/415-411/13/KB
     ∟-możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz -możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-119/13-4/AO
     ∟Czy dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego (tj. określając limit pomocy publicznej) ustalanej zgodnie z przepisami Rozporządzenia SSE, Spółka uprawniona będzie do zaliczania wydatków inwestycyjnych w momencie ich poniesienia w znaczeniu kasowym? A zatem, czy Spółka uprawniona będzie do zaliczenia ponoszonych wydatków do wydatków inwestycyjnych także wówczas, gdy na dzień poniesienia takich wydatków środki trwałe, na które wydatki zostały poniesione, nie zostaną jeszcze oddane do użytkowania, znajdując się w ewidencji księgowej jako środki trwałe w budowie lub też w pozycji zaliczki na środki trwałe w budowie?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-124/13-4/AO
     ∟1. Czy opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (budynku i gruntu) na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które Wnioskodawca faktycznie zobowiązany będzie uiszczać na rzecz leasingodawcy, stanowią wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE?2. Czy uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z podanym stanem faktycznym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE i tym samym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o...

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-124/13-5/AO
     ∟1. Czy opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (budynku i gruntu) na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które Wnioskodawca faktycznie zobowiązany będzie uiszczać na rzecz leasingodawcy, stanowią wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE?2. Czy uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z podanym stanem faktycznym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE i tym samym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o...

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-126/13/MR
     ∟Czy mały przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dniu 31 stycznia 2005 r., ma prawo do stosowania 65% maksymalnej intensywność pomocy regionalnej w celu ustalenia wielkości ulgi w podatku dochodowym?

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-125/13/MR
     ∟Czy w przypadku poniesienia wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną kwotę określoną w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstawą ustalenia ulgi w podatku dochodowym, jako iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, jest cała kwota poniesionych wydatków, które spełniają kryterium wydatków kwalifikowanych, bez względu na limit określony w zezwoleniu?

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-124/13/MR
     ∟Czy w przypadku kontynuowania zadania inwestycyjnego określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tj. w ramach tego samego przedmiotu działalności, przedsiębiorca może ponosić kolejne wydatki inwestycyjne, które zwiększają podstawę ustalenia ulgi w podatku dochodowym, jako iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą?

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-6/13-2/AO
     ∟Podatek dochodowyo od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego zwolnienia podatkowego należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych przez Spółkę po dniu uzyskania odpowiednich Zezwoleń i w okresie ich ważności wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli przekracza ona kwotę wydatków określoną w Zezwoleniach.

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1597/12/KB
     ∟wpływ zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1205/12-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-325/11-6/13-S/KSU
     ∟Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1515/12/KB
     ∟sposób korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2013.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-711/12/MK
     ∟1. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, w opisanej sytuacji będą stanowić koszty uzyskania przychodu na zakup usług druku na zewnątrz oraz zredagowanych przez uznanych w branży ekspertów artykułów do publikacji w informatorach w ramach działalności strefowej, Wnioskodawcy, wpływając na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży reklam, na które były ponoszone wydatki w postaci zakupu usług druku i ekwiwalentu za napisane artykuły będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?2. C...

2013.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1509/12/SD
     ∟Czy osiąganie przychodu przy pomocy środków trwałych zakupionych przed dokonaniem inwestycji w strefie będzie podstawą do stosowania ulgi w podatku dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1045/12-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1046/12-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1047/12-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj