Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


128/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.353.2019.1.MM
     ∟Należności wypłacane Audytorom z tytułu diet i zwrotu kosztów dojazdu oraz innych kosztów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - w związku z wykonywaniem przez nich podróży w ramach: umów zlecenia, umów o świadczenie usług i umów o dzieło stanowią/będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ww. przychód jest/będzie jednak zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w tym rozporządzeniu, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka zna koszt usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z finansowaniem transportu pacjentom w sytuacji kiedy Spółka nie zna kosztu usługi przypadającej na jednego pacjenta.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-755/16/19-13/S/AK
     ∟Należy stwierdzić, że zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 tej ustawy. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot. Na Spółce nie spoczywa również obowiązek sporządzenia PIT-11.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.324.2019.3.JK3
     ∟Świadczenia na rzecz zleceniobiorców.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.209.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.396.2019.1.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą diet zleceniobiorcom

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.153.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kandydatom do zatrudnienia kosztów związanych z rekrutacją.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.8.19-S.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.200.2019.2.PP
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.275.2018.8.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów przejazdu na posiedzenia rady.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.268.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.201.2019.2.JK3
     ∟Obowiązki płatnika w zw. z wypłaceniem zleceniobiorcom(opiekunom) diet i innych kosztów podróży.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.152.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika i zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.114.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem lekarzom weterynarii udokumentowanych kosztów dojazdu do miejsc wykonywania zleconych czynności.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.43.2019.3.ENB
     ∟Opodatkowanie świadczeń wypłacanych zleceniobiorcy.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.48.2019.1.DS
     ∟Obowiązki płatnika – w zw. z wypłacaniem zleceniobiorcom (opiekunkom) diet i innych kosztów podróży.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.592.2018.4.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet oraz zwrotu innych kosztów podróży

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.469.2018.1.ENB
     ∟Opodatkowanie zaliczki wypłacanej na poczet zwiększonych kosztów związanych z pobytem za granicą.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.580.2018.5.ID
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet oraz zwrotu innych kosztów podróży

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.542.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawidłowo nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od zwróconych zleceniobiorcy wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju, w postaci dodatkowego świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania podczas podróży do wysokości określonej w odpowiednich przepisach?

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.597.2018.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem bądź zwrotem przez Spółkę kosztów przejazdów

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1032/14-1/HK
     ∟Jakie są obowiązki płatnika dotyczące zwolnienia z opodatkowania wypłaconych zleceniobiorcom diet oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaniem przez nich podróży?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1034/14-1/HK
     ∟Czy zapewnienie przejazdu zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy stanowi świadczenie nieodpłatne?

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.311.2018.2.RK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.251.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.201.2018.1.KF
     ∟Zwolnienie przedmiotowe w związku ze zwrotem Wnioskodawcy kosztów podróży na spotkanie (…).

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj