Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


91/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.10.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.153.2017.WAZ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2019.10.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.129.2019.WAZ
     ∟Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie jego oddelegowania za granicę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych na rzecz tego pracodawcy związanych z realizacją zakontraktowanej usługi za granicą powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów zakwaterowania pracownika delegowanego za granicę w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.41.2019.WAZ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

2019.10.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.53.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

2019.10.16 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.54.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

2019.10.15 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.45.2019.WAZ
     ∟Sfinansowanie noclegów oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2019.10.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.44.2019.WAZ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.138.2019.OBQ
     ∟Czy w związku z zapewnieniem pracownikom oddelegowanym bezpłatnego zakwaterowania (noclegów) w czasie wykonywania obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę powstaje dla pracownika dodatkowy przychód, od którego pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien obliczyć i odprowadzić podatek?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.126.2019.WAZ
     ∟Czy w przypadku zapewnienia pracownikom nieodpłatnego noclegu w związku z oddelegowaniem do wykonywania określonych zadań, prac powstanie przychód ze stosunku pracy?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.137.2019.OBQ
     ∟Czy zapewnienie przez spółkę nieodpłatnego noclegu dla oddelegowanych pracowników, generuje po ich stronie przychód podatkowy, który może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.142.2019.OBQ
     ∟Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie jego oddelegowania za granicę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych na rzecz tego pracodawcy związanych z realizacją zakontraktowanej usługi za granicą powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów zakwaterowania pracownika delegowanego za granicę w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.55.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.56.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.49.2019.OBQ
     ∟Sfinansowanie noclegów oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.211.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania świadczeń na rzecz pracowników.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.33.2019.4.SJ
     ∟obowiązki płatnika z tytułu oddelegowania pracownika

2018.03.26 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.26.2018.OBQ
     ∟Czy zapewnienie oddelegowanym pracownikom możliwości skorzystania z miejsc noclegowych, we wskazanym we wniosku zakresie, tj. sfinansowanych przez pracodawcę, w związku z realizacją przywołanych inwestycji (kontraktów), winno być potraktowane jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, od którego Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.48.2018.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.471.2017.1.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom noclegu oraz zwrotu kosztów przejazdów w związku z odbywaniem wyjazdu służbowego niebędącego podróżą służbową (oddelegowanie)

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.45.2018.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.500.2017.1.JM
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzenia oraz innych należności w związku z realizacją przez długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej projektu na Białorusi.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.318.2017.2.MS1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nieodpłatnego udostępniania pracownikowi mieszkania służbowego

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.321.2017.1.JM
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych w związku z oddelegowaniem oraz możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.259.2017.1.PP
     ∟Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym pokrywanie przez Spółkę kosztów zakwaterowania pracowników oddelegowanych na czas określony do pracy poza granicami Polski będących w bezpośrednim związku z oddelegowaniem pracownika do pracy za granicą, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy łączącego go z Wnioskodawcą, a w konsekwencji Wnioskodawca, działając jako płatnik, nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej od kwoty przedmiotowego świadczenia oraz wystawienia informacji o dochodach i przesłania urzędowi skarbowemu i pracownikowi.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.77.2017.1.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicę

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.38.2017.1.GF
     ∟Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi rezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania, stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi nierezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z pracą wykonywaną przez Osoby Mobilne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w zakresie składek na zagraniczne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w części pracownika i/lub pracodawcy), w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych w kraju oddelegowania (Polsce) stanowi przychód dla Osób Mobilnych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.68.2017.1.BK
     ∟Wartość noclegu finansowanego przez Wnioskodawcę jako pracodawcę będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.26.2017.2.SK
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj