Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2659/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.369.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziały w nieruchomości

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.356.2019.1.AWO
     ∟Czy spłata kredytu wraz z odsetkami, którym został sfinansowany zakup sprzedanego mieszkania stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe przy ustaleniu zobowiązania podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.320.2019.3.AK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży udziału w zabudowanej działce oraz sprzedaży udziału w działce niezabudowanej, połowy kwoty wydatkowanej z byłym mężem na zakup ww. udziałów. Możliwość zaliczenia spłaty 1/2 części kredytu, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, jako wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.457.2019.2.ST
     ∟Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.453.2019.2.LZ
     ∟wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.402.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na wskazane i skonkretyzowane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, czyli na opisane we wniosku nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (działki budowlanej) w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2019.1.AK
     ∟Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu zlokalizowanego w miejscowości nadmorskiej, w której Wnioskodawca będzie mieszkał wiosną i latem każdego roku oraz, w której zamierza w przyszłości zamieszkać na stałe, spełnia definicję wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.424.2019.1.MZ
     ∟Jeżeli Wnioskodawca środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, nabytych w 2015 r. na podstawie umowy darowizny, przeznaczy na budowę budynku mieszkalnego (usytuowanego na działce stanowiącej jego własność), w okresie trzech lat, od dnia sprzedaży, wówczas w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów warunkujących uzyskanie przedmiotowego zwolnienia. Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, w tym na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży. Skoro ww. przepis stanowi, że ulga w postaci zwolnienia od podatku uzyskanego ze sprzedaży przychodu warunkowana jest wydatkowaniem dającej się konkretnie określić wartości tego przychodu na określony cel, w określonym dwuletnim terminie, to nie można zastosować przedmiotowego zwolnienia jedynie w oparciu o przedstawioną przez podatnika argumentację dotyczącą budowy domu. Nabycie prawa do zwolnienia nie może bowiem spowodować wskazanie szacowanej wartości nakładów poniesionych na budowę domu. O zakresie bowiem zwolnienia podatkowego może decydować jedynie wartość efektywnie poniesionych nakładów.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2019.2.AK
     ∟Należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie i budowę dwóch nieruchomości, w których będzie realizował własne cele mieszkaniowe, mogą w całości stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać rozliczeniu przy ustalaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.504.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.468.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.326.2019.3.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu położonego na działce należącej do majątku odrębnego męża.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.439.2019.3.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.389.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.293.2019.2.AS
     ∟Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży mieszkania podlega zwolnieniu z podatku, pod warunkiem wydania całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu mieszkaniowego, wydatków na doprowadzenie stanu deweloperskiego do stanu zamieszkania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.402.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środki uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, służącego realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.339.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.327.2019.1.MD
     ∟Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że koszty poniesione na remont w 2018 r. własnego lokalu mieszkalnego w postaci zakupu i montażu instalacji klimatyzacyjnej, pełniącej również funkcję grzewczą, w tym urządzenia na ścianie, jednostki zewnętrznej oraz przewodów zasilających stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe. Wydatki te mieszczą się bowiem w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, tym samym ich poniesienie ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nabytych w spadku udziałów w nieruchomościach uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.345.2019.2.MG
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.249.2019.2.ENB
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj