Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.410.2018.2.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.416.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2018.2.PS
     ∟Czy uwzględnienie wydatków na spłatę odsetek od kredytu przy korzystaniu z ulgi odsetkowej, wyłącza możliwość zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, w części przeznczonej na spłatę kapitału kredytu?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.592.2018.2.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.526.2018.2.AK
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostanie uznany za wydatki na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na zbywany lokal mieszkalny oraz nabycie nowego lokalu mieszkalnego?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.3.2019.1.MH
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.347.2018.1.TR
     ∟Wnioskodawczyni nie wydatkowała przeznaczonych środków na remont mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko na lokal mieszkalny będący własnością innej osoby. Dlatego też powyższy sposób wydatkowania przychodu nie wypełnia dyspozycji realizacji własnego celu mieszkaniowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na niniejsze rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu faktyczne zamieszkiwanie Wnioskodawczyni w tymże mieszkaniu, gdyż nie jest ono równoznaczne z posiadaniem prawa własności lub współwłasności do przedmiotowego mieszkania.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.244.2018.4.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup udziału w domu mieszkalnym należącym do majątku odrębnego męża.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazania dorosłemu dziecku w formie darowizny działki z rozpoczętą budową domu w celu zakończenia przez nie budowy domu, w sytuacji niezamieszkania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię będąc jego właścicielką.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.251.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup lokalu mieszkalnego i gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.399.2018.1.MT
     ∟Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo umowy przeniesienia własności udziałów w nieruchomości położonej na działce 2/3, nabytych w 2016 r. w spadku po ojcu, w wykonaniu postanowień zawartej umowy przedwstępnej, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, stanowić będzie dla ww. Zainteresowanych czynność odpłatnego zbycia tych udziałów w nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dochód Zainteresowanej będącej stroną postępowania i Jej rodzeństwa uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.420.2018.1.KC
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2018.1
     ∟Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.235.2018.2.MJ
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.388.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.254.2018.2.KP
     ∟Czy kupując mieszkanie Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.318.2018.3.PP
     ∟Czy Wnioskodawczyni mająca obecnie miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, planująca powrót do Polski po osiągnięciu wieku emerytalnego, ma prawo do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.202.2018.2.JS
     ∟Czy nabycie udziałów w lokalu mieszkalnym przez Wnioskodawczynię w celu zamieszkiwania w tym lokalu w ciągu kilku najbliższych lat spełnia warunki do skorzystania z prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 21 ust. 1 pkt 131, jako wydatku przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.300.2018.1.BK
     ∟Środki wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 czerwca 2014 r., tj. po dniu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 lipca 2013 r.) nie mogą zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy, i tym samym nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2018.1.KR
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2018.2.MKA
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cudzą nieruchomość.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.392.2018.1.AK
     ∟Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości W Polsce na zakup nieruchomości w Finlandii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj